Reklama

MIDAS (MDS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. na dzień 31 października 2012 r. - raport 42

Raport bieżący nr 42/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 ("Fundusz" lub "Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych ("ksh") oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, zwołuje na dzień 31 października 2012 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ("ZWZ"). ZWZ odbędzie się w Warszawie, przy ul. Lwowskiej 19 (Budynek Norway House).

Reklama

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2011 roku" oraz "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2011 roku", "Sprawozdania finansowego NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.", "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r." oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 r.

8. Rozpatrzenie "Sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna w 2011 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2011 roku",

b. zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.",

c. zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2011 roku",

d. zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.",

e. pokrycia straty netto Funduszu za 2011 r.,

f. udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.,

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.,

h. zmiany Statutu Funduszu,

i. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

j. przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

k. uchylenia uchwały nr 11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ,

l. wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Funduszu z tytułu pełnionych funkcji.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacje na temat prawa uczestniczenia w ZWZ:

Zgodnie z art.406š §1 ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzień 15 października 2012 r. ("Dzień Rejestracji").

W celu zapewnienia udziału w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 16 października 2012 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Funduszu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, w godzinach 9.00-16.00, w dniach 26 oraz 29-30 października 2011 r.

Akcjonariusz Funduszu może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie na adres Funduszu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@midasnfi.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Prawo uczestniczenia w ZWZ przez pełnomocnika:

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w postaci pisemnej dołączane jest do protokołu ZWZ Funduszu. Fundusz od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej (w sekcji Walne Zgromadzenie) udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Fundusz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie PDF: skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz, przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, przesyła jednocześnie do Funduszu swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Fundusz będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Fundusz podejmuje odpowiednie działania, służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady, dotyczące identyfikacji akcjonariusza, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Funduszu.

Pełnomocnik powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami, w tym za głosowanie niezgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Informacja na temat praw akcjonariuszy:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Funduszu mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Funduszu nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 10 października 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej (wysłane na adres Funduszu) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Funduszu: wz@midasnfi.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Funduszowi w postaci pisemnej (wysłane na adres Funduszu) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF, przesłany na adres poczty elektronicznej Funduszu: wz@midasnfi.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub imienne świadectwo depozytowe - wystawione przez właściwy podmiot - potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania (w wersji papierowej lub jako skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii właściwych dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, lub - w przypadku formy elektronicznej - wysłane Spółce na adres e-mail: wz@midasnfi.pl.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas ZWZ oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną:

Z uwagi na fakt, iż Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Funduszu nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie, wypowiadanie się w trakcie ZWZ oraz wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania na ZWZ nie będzie możliwe. Jednocześnie Zarząd informuje, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Funduszu od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art.402Âł §1 ksh.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Funduszu dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Funduszu niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ Funduszu oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu pod adresem: http://www.midasnfi.pl w sekcji Walne Zgromadzenie.

Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@midasnfi.pl.
Krzysztof Adaszewski - Członek Zarządu
Maciej Kotlicki - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »