NOWAGALA (CNG): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał - raport 24

Raport bieżący nr 24/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000011723 - dla której właściwy w sprawach rejestrowych pozostaje Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, w oparciu o art. 4021 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych , zwołuje na dzień 17 czerwca 2011 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Biura Handlowego spółki Ceramika Nowa Gala S.A.: Wiśniowy Business Park ul. Iłżecka 26 budynek "E", 02-135 Warszawa.

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.

12. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,

b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,

c/ w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2010 oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych wynikającej ze zmiany standardów rachunkowości,

13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.

15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.

16. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010.

17. Podjęcie uchwał :

a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,

b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

18. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku.

19. Zamknięcie obrad.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 27 maja 2011 r. Żądanie winno zostać przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres - wza@nowa-gala.com.pl w języku polskim, oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w pkt 1, zgłaszać Spółce na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres - wza@nowa-gala.com.pl - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików PDF.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3.Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zawierający dane określone w art. 4023 k.s.h., został zamieszczony na stronie internetowej Spółki - http://www.nowa-gala.pl/pl/index/html/id:220/Walne_Zgromadzenia.Ponadto Spółka informuje, że korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@nowa-gala.com.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Ceramika Nowa Gala SA podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Ceramika Nowa Gala S.A.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 1 czerwca 2011 r. ("Dzień Rejestracji").

8. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Ceramika Nowa Gala S.A. w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 19 maja 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 czerwca 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 1 czerwca 2011 r.

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 19 maja 2011r. i nie później niż w dniu 2 czerwca 2011 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych

o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 14 czerwca 2011 r. do 16 czerwca 2011r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Karty do głosowania wydawane będą osobom uprawnionym do uczestnictwa po okazaniu dowodu tożsamości i ewentualnie aktualnego odpisu z KRS a pełnomocnikom po okazaniu dowodu tożsamości i ewentualnie aktualnego odpisu z KRS oraz ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

9. Dostęp do dokumentacji.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki http://www.nowa-gala.pl/pl/index/html/id:220/Walne_Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 czerwca 2011 roku oraz inne materiały związane z walnym zgromadzeniem stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 1 i 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

Plik;Opis

CNG SA-ZWZ 17-06-2011-PROJEKTY UCHWAŁ.pdf;

Uchwała A przyjęcie sprawozdania RN, absolutorium RN.PDF;

uchw. B RN przyjęcie sprawodań Spółki RN,zarządu z działal. i wniosku o sposob. pokrycia straty.PDF;

Uchw. C RN przyjęcie skons. spraw.finans. i z działal. grupy kapit.PDF;

Uch.D RN absolutorium dla Zarządu.PDF;

Wniosek Zarządu Spółki o pokrycie straty.PDF;

informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf;

formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf;

pełnomocnictwo - formularz.pdf;


Waldemar Piotrowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Ceramika Nowa Gala SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »