PANOVA (NVA): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Spółka”), na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402¹-402³ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

Reklama

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki P.A. NOVA S.A.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402§2 k.s.h. podajemy proponowane zmiany Statutu P.A. NOVA S.A.

Zmianie ulega § 6 Statutu poprzez dodanie przedmiotu działalności PKD 64.20.Z oraz PKD 64.92.Z:

Brzmienie obecne:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z Malowanie i szklenie

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.14.Z Wydawanie czasopism i periodyków

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z Działalność e zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30 Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem

prac chronionych prawem autorskim

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Brzmienie proponowane:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z Malowanie i szklenie

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej

niesklasyfikowane

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 

oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

(katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.14.Z Wydawanie czasopism i periodyków

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z Działalność e zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30 Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

64.20.Z Działalność holdingów finansowych

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem

prac chronionych prawem autorskim

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Informacja dodatkowa

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: b.straz@panova.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: b.straz@panova.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 4121 § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: b.straz@panova.pl

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 09.06.2020 r. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, I piętro, sekretariat, w godzinach 8.00 - 16.00, od dnia 18.06.2020 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia (w tym: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, dokumentacja, która ma być przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał) będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.panova.pl w sekcji Relacje Inwestorskie.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.

Zarząd P.A. Nova S.A. podaje w załączeniu do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:

RMF GPW §19 ust.1 pkt 1 i 2

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Tomasz JanikPrezes Zarządu
2020-05-29Ewa BobkowskaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »