Reklama

PEKAES (PEK): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA na dzień 27 czerwca 2012 roku - raport 26

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, § 38 ust. 1 oraz § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2012 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKAES SA, które odbędzie się w Pałacu Lubomirskich, siedzibie Business Centre Club, przy Placu Żelaznej Bramy 10 w Warszawie, w sali hiszpańskiej.

Reklama

Proponowany porządek obrad:

1 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4 Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5 Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6 Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:

a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2011 rok,

c) działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7 Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,

b) podziału zysku Spółki za 2011 rok,

c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2011 rok,

d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.

8 Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2011.

9 Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2011.

10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2011 rok.

11 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

***

Zarząd Spółki niniejszym podaje dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:

Obowiązujące brzmienie § 5 pkt 1) Statutu Spółki:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 52.29.C,

2) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,

3) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z

4) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z,

5) Transport kolejowy towarów - PKD 49.20.Z,

6) Transport morski i przybrzeżny towarów - PKD 50.20.Z,

7) Działalność morskich agencji transportowych - PKD 52.29.A,

8) Działalność usługowa wspomagająca transport morski - PKD 52.22.A,

9) Transport lotniczy towarów - PKD 51.21.Z,

10) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy - PKD 52.23.Z,

11) Przeładunek towarów w portach morskich - PKD 52.24.A,

12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C,

13) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,

14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,

15) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,

16) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,

17) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z,

18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD 55.10.Z,

19) Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z,

20) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10.A,

21) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - PKD 56.29.Z,

22) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,

23) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,

24) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z,

25) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z,

26) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z,

27) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,

28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z

29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,

30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,

31) Działalność firm centralnych (head offices) doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.10.Z,

32) Produkcja opakowań drewnianych - PKD 16.24.Z,

33) Pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,

34) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń

i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z,

35) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29.Z,

36) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,

37) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,

38) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,

39) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z,

40) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,

41) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,

42) Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,

43) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,

44) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z,

45) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - PKD 95.11.Z,

46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD 78.10.Z,

47) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z,

48) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,

49) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,

50) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z,

51) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - PKD 82.19.Z."

Projektowana treść § 5 pkt 1) Statutu Spółki:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 52.29.C,

2) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,

3) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z

4) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z,

5) Transport kolejowy towarów - PKD 49.20.Z,

6) Transport morski i przybrzeżny towarów - PKD 50.20.Z,

7) Działalność morskich agencji transportowych - PKD 52.29.A,

8) Działalność usługowa wspomagająca transport morski - PKD 52.22.A,

9) Transport lotniczy towarów - PKD 51.21.Z,

10) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy - PKD 52.23.Z,

11) Przeładunek towarów w portach morskich - PKD 52.24.A,

12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C,

13) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,

14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,

15) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,

16) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,

17) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z,

18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD 55.10.Z,

19) Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z,

20) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10.A,

21) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - PKD 56.29.Z,

22) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,

23) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,

24) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z,

25) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z,

26) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z,

27) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,

28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z

29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,

30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,

31) Działalność firm centralnych (head offices) doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.10.Z,

32) Produkcja opakowań drewnianych - PKD 16.24.Z,

33) Pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,

34) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń

i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z,

35) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29.Z,

36) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,

37) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,

38) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,

39) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z,

40) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,

41) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,

42) Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,

43) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,

44) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z,

45) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - PKD 95.11.Z,

46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD 78.10.Z,

47) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z,

48) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,

49) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,

50) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z,

51) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - PKD 82.19.Z.

52) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z,

53) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z,

54) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.24.Z,

55) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.25.Z,

56) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.26.Z,

57) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.29.Z,

58) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - 46.71.Z,

59) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - 46.75.Z."

***

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 11 czerwca 2012 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji).

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji, tj. według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie, tj. doręczone osobiście lub wysłane na adres Spółki: ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, lub w postaci elektronicznej, tj. poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną e-mail, na adres IR@pekaes.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wraz z żądaniem dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

1. zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

2. w przypadku akcjonariusza osoby fizycznej - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,

4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - poza ww. dokumentami, kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w razie pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do działania w imieniu pełnomocnika.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. osobiście lub przesyłką na adres Spółki: ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie) lub w postaci elektronicznej (tj. poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną e-mail na adres IR@pekaes.com.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, a w szczególności:

1. zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

2. w przypadku akcjonariusza osoby fizycznej - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,

4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - poza ww. dokumentami, kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w razie pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do działania w imieniu pełnomocnika.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej pod następującym adresem: www.pekaes.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie - Walne zgromadzenia akcjonariuszy.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu; w tym przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą formularza (zatytułowanego "formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA") zamieszczonego w zakładce: Relacje Inwestorskie - Walne zgromadzenia akcjonariuszy na stronie internetowej pod adresem: www.pekaes.com.pl; stosowanie tego formularza nie jest jednak obowiązkowe.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem

(w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres IR@pekaes.com.pl.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza,

w szczególności:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz proponowane projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać przekazane Spółce, dla celów organizacyjnych związanych z Walnym Zgromadzeniem, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Możliwość uzyskania informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Materiały oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, udostępniona będzie od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.pekaes.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie - Walne zgromadzenia akcjonariuszy.

Informacje zarządu Spółki lub rady nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą, niezwłocznie po ich sporządzeniu, dostępne na stronie internetowej Spółki wskazanej w akapicie poprzedzającym.

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze służące do powyższych celów nie będą udostępniane.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, wyłożona będzie do wglądu w lokalu zarządu, w siedzibie Spółki w Błoniu (05-870) przy ul. Spedycyjnej 1 (budynek A, I piętro, sekretariat) przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godz. 8.00-16.00. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu wskazanym w akapicie poprzedzającym oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dla sprawnego przebiegu obrad, Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około

30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

Zainteresowanych przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenie PEKAES SA, Zarząd Spółki zaprasza na transmisję internetową dostępną na stronie głównej Spółki: www.pekaes.com.pl.
Małgorzata Adamska - Członek Zarządu
Maciej Bachman - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »