Reklama

POLCOLOR (PLT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polcolorit S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 398 art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 23 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 30 czerwca 2012 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Polcolorit S.A. przy ul. Jeleniogórskiej 7, w Piechowicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. za rok 2011.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za rok 2011.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z oceny: sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za rok obrotowy 2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w roku obrotowym 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. za rok 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za rok 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.

12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2011.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Polcolorit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Polcolorit S.A. umów pożyczki z członkiem Zarządu i Prokurentem.

21. Wolne wnioski.

22. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2012 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i o ile wymaga tego charakter sprawy również projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres Spółki, lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: wz@polcolorit.pl.

Ponadto do w/w żądania powinno zostać dołączone zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym, zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres: wz@polcolorit.pl, projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto do w/w żądania powinno zostać dołączone zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym, zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki.

Ponadto, każdy akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacje Inwestorskie (WZA).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: wz@polcolorit.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Polcolorit S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

W celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, lub

- w przypadku pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw, kopia odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 14 czerwca 2012 r. ( Dzień Rejestracji).

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestniczenia w ZWZ mają tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji były akcjonariuszami Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą osoby, które:

1) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2012 r.;

2) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, tj. 4 czerwca 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 15 czerwca 2012 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ulica Jeleniogórska 7, Piechowice w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach od 27 do 29 czerwca 2012 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w miejscu odbycia zgromadzenia w oznaczonym punkcie rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.polcolorit.pl od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402Âł §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.polcolorit.pl niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Piotr Kwapisz - Prezes

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »