Reklama

PKOBP (PKO): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 32/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Reklama

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych

Treść raportu:

Ogłoszenie Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.250.000.000 zł.

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski S.A.” lub "Bank”) na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 10.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 zwane dalej "Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,

6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,

7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz w spawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku,

8) podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2015 rok,

f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,

g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 r.,

h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 r.,

9) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,

10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,

11) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,

12) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,

13) przedstawienie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A.,

14) przedstawienie opinii Rady Nadzorczej o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,

15) przedstawienie oceny Rady Nadzorczej racjonalności prowadzonej przez PKO Bank Polski S.A. polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej,

16) przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie sposobu wypełniania przez PKO Bank Polski S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

17) zamknięcie obrad.

Treść projektowanych zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu "Bankiem”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu oraz zgodnie ze standardami rynkowymi przyjętymi przez Bank do stosowania, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,

dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1:

"1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu "Bankiem”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”;

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a

"Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być, zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 14, uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.”,

dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2:

"2. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinny być, zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 14, uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.”;

4) w § 9 ust. 3 skreśla się,

dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 3:

"3. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane przez Zarząd akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.”

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii Banku,

2) zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem oraz akceptowania ogólnego poziomu tolerancji na ryzyko,

3) zatwierdzania uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,

4) wyznaczania podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, wyrażania zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku,

5) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej,

6) uchwalania Regulaminu określającego zasady udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkowi Zarządu albo Rady Nadzorczej oraz osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, a także podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,

7) powołania i odwołania, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz członków Zarządu,

8) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

9) wyrażania zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą,

10) zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd:

a) Regulaminów:

- Zarządu,

- gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,

- Organizacyjnego Banku,

b) uchwał dotyczących:

- zasad polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej,

- założeń polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,

- zasad zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym, które dotyczą w szczególności procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego, planowania kapitałowego oraz polityki dywidendowej,

- zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,

11) przyjmowania przekazanych przez Zarząd okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz systemu kontroli wewnętrznej,

12) wyrażania uprzedniej zgody na:

a) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/10 funduszy własnych Banku, z wyłączeniem nieruchomości i użytkowania wieczystego,

b) z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5, nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub ich obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub oddanie do korzystania osobie trzeciej, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 1/50 kapitału zakładowego Banku; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego następuje w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku, a także w przypadkach czynności prawnych dotyczących nieruchomości lub praw nabytych przez Bank w powyższy sposób; w takich przypadkach, Zarząd zobowiązany jest jedynie do poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanej czynności,

c) założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów, akcji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, jeżeli zaangażowanie finansowe Banku wynikające z tej czynności przekracza 1/10 funduszy własnych,

d) zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem powiązanym, powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Bank, jeżeli zawierane są z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku,

13) występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego zarzadzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także na powierzenie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku dotychczasowemu członkowi Zarządu, który nie nadzorował zarządzania tym ryzykiem,

14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,

15) opinii o stosowaniu przez Bank "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

2. Rada Nadzorcza niezwłocznie po powołaniu Zarządu i dokonaniu zmiany jego składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Zarządu i zmianie jego składu oraz informację, wynikającą z oceny dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą, o spełnieniu przez członków Zarządu wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe dla członków zarządu banku istotnego. Rada Nadzorcza informuje również Komisję Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6-8 oraz 12, dla podjęcia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów.

4. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.”,

dotychczasowe brzmienie § 15:

"§ 15

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii Banku,

1a) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku,

2) zatwierdzania uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,

3) wyznaczania podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, wyrażania zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku,

4) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej,

5) uchwalania Regulaminu określającego zasady udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkowi Zarządu albo Rady Nadzorczej oraz osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, a także podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, zgodnie z art. 79a Prawa bankowego,

6) uchwalania Regulaminu wykorzystania kapitału rezerwowego,

7) powołania i odwołania w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu,

8) powołania i odwołania, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,

9) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

10) wyrażania zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą,

11) zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd:

a) Regulaminów:

- Zarządu,

- Gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,

- Organizacyjnego Banku,

b) uchwał dotyczących:

- zasad polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej,

- założeń polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,

- strategii zarządzania ryzykiem bankowym,

- szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania oraz planowania kapitałowego,

- zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

11a) przyjmowania przekazanych przez Zarząd okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz systemu kontroli wewnętrznej.

12) wyrażania uprzedniej zgody na:

a) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/10 funduszy własnych Banku, z wyłączeniem nieruchomości i użytkowania wieczystego,

b) z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5, nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub ich obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub oddanie do korzystania osobie trzeciej, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 1/50 kapitału zakładowego Banku; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego następuje w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku, a także w przypadkach czynności prawnych dotyczących nieruchomości lub praw nabytych przez Bank w powyższy sposób; w takich przypadkach, Zarząd zobowiązany jest jedynie do poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanej czynności,

c) założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów, akcji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, jeżeli zaangażowanie finansowe Banku wynikające z tej czynności przekracza 1/10 funduszy własnych,

d) zawarcie przez Bank transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość tej transakcji przekracza 1/10 kapitału zakładowego, z wyjątkiem typowych i rutynowych transakcji, zawieranych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Bank,

13) występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,

15) opinii o stosowaniu przez Bank "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

2. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym i komórka audytu wewnętrznego.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, 5, 7-9 oraz 12, dla podjęcia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów.

4. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.”;

6) w § 17 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-4 i 6-8 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,

dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego § 17 ust. 4:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”;

7) w § 17a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Ryzyka.”,

dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego § 17a ust. 1:

"Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń.”;

8) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19

"Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.”,

dotychczasowe brzmienie § 19:

"§ 19

1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 15 ust. 1 pkt. 7 i 8.

3. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”;

9) w § 22 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.

3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Banku. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

4. Tryb działania Zarządu oraz sprawy, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd określa Regulamin Zarządu.”,

dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2-4:

"2. Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.

4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Banku. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”;

10) w § 22 ust. 5 skreśla się,

dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 5:

"5. Zarząd w formie uchwały, w szczególności:

1) określa strategię Banku, uwzględniającą ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,

2) ustala roczny plan finansowy, w tym warunki jego realizacji,

3) uchwala regulaminy organizacyjne oraz zasady podziału kompetencji,

4) tworzy i likwiduje stałe komitety Banku oraz określa ich właściwość,

5) uchwala Regulamin Zarządu,

6) uchwala regulaminy gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,

7) określa daty wypłaty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,

8) ustanawia prokurentów,

9) określa produkty bankowe oraz inne usługi bankowe i finansowe,

10) ustala zasady uczestnictwa Banku w spółkach i innych organizacjach z uwzględnieniem § 15 ust. 1 pkt. 12 lit. c,

10a) określa system skutecznego zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego,

11) ustala zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz roczne plany audytów wewnętrznych,

12) tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne Banku w kraju i za granicą.”;

11) w § 23 ust. 4-5 otrzymują brzmienie:

"4. Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powoływany jest za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowi Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być powierzony nadzór nad obszarem działalności Banku stwarzającym ryzyko, którym zarządzanie nadzoruje.

5. Członkowie Zarządu uczestniczą w kierowaniu działalnością Banku, zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie Zarządu i Regulaminie Organizacyjnym Banku.”,

dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 4-5:

"4. Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.

5. Członkowie Zarządu uczestniczą w kierowaniu działalnością Banku, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie Zarządu.”;

12) w § 25 w ust. 1 w pkt 3 lit. a)-c) otrzymują brzmienie:

"a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem i Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu,

b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i Regulaminem Organizacyjnym Banku należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia,

c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i Regulaminem Organizacyjnym Banku zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu,”,

dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 3 lit. a)-c):

"a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu,

b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia,

c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu,”;

13) Tytuł rozdziału VI Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej otrzymuje brzmienie:

"VI. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania”,

14) §§ 26-27 otrzymują brzmienie:

"§ 26

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania.

2. System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej przez Bank działalności.

3. W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonuje w szczególności:

1) system zarządzania ryzykiem,

2) system kontroli wewnętrznej.

4. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór na wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia adekwatność i skuteczność działania tego systemu.

5. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w regulacjach wewnętrznych Banku.

§ 27

1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:

1) skuteczności i efektywności działania Banku,

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,

4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

2. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:

1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji;

2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;

3) komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.

3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

4. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”,

dotychczasowe brzmienie §§ 26-27:

"§ 26

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej.

2. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.

3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

1) skuteczności i wydajności działania Banku,

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3) zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

4. Na system kontroli wewnętrznej składają się:

1) mechanizmy kontroli,

2) badanie zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Banku,

3) audyt wewnętrzny.

5. Za zorganizowanie komórki audytu wewnętrznego odpowiedzialny jest Zarząd.

6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej ustala Zarząd, określając jednostki i komórki organizacyjne Banku zobowiązane do jej wykonywania oraz ustalając zadania jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie sprawowania kontroli.

2. Sposób wykonywania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Banku i komórkach organizacyjnych Centrali określa Prezes Zarządu.”;

15) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"§ 27a

1. Zadaniami systemu zarządzania ryzykiem są identyfikacja, pomiar i ocena, kontrola, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności.

2. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank:

1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem;

2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar i ocenę, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości;

3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów;

4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka;

5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.”;

16) § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28

1. Fundusze własne Banku stanowią sumę kapitału Tier I i kapitału Tier II.

2. Fundusze własne Banku tworzone są zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.”,

dotychczasowe brzmienie § 28:

"§ 28

1. Funduszami własnymi Banku są:

1) fundusze podstawowe,

2) fundusze uzupełniające,

3) pozycje bilansu zaliczone zgodnie z Prawem bankowym do funduszy pomniejszających fundusze własne Banku.

2. Funduszami podstawowymi są:

1) fundusze zasadnicze, które stanowią:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitały rezerwowe,

2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:

a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zg

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »