Reklama

RAINBOW (RBW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

Raport bieżący nr 27/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 29 lipca 2020 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce "WZ” - "Walne Zgromadzenia”) – na dzień 25 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019.

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2019 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2019 rok.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019.

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A i części akcji serii C1 Spółki związanych z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki.

17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

(-) Ogłoszenie o ZWZ – 29 lipca 2020 roku

(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 9 sierpnia 2020 roku

(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 10 sierpnia 2020 roku

(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 4 sierpnia 2020 roku

(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 7 sierpnia 2020 roku

(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 20 sierpnia 2020 roku

(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 25 sierpnia 2020 roku

(-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 25 sierpnia 2020 roku

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:

(1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia),

(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami),

a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

(3) "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku”,

(4) "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2019 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2019 rok”,

(5) notki biograficzne członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (dotychczasowi członkowie Zarządu objęci projektami uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji),

(6) projekt dokumentu "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym m.in., przekazanymi uprzednio do publicznej wiadomości w drodze rocznych raportów okresowych R-2019 oraz RS-2019 z dnia 30 czerwca 2020 roku: (-) "Sprawozdaniem Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 w roku obrotowym 2019”, (-) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2019 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, (-) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, a także (-) Klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce "WZ” - "Walne Zgromadzenia”.

W zakresie punktu 14 porządku obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidziane jest podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. Aktualna, trzecia, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki upłynęła w dniu 9 czerwca 2020 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu (tj. za rok obrotowy 2019). W związku z tym, iż projekty uchwał objętych punktem 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują powołanie do Zarządu kolejnej (czwartej) kadencji osoby wchodzące w skład Zarządu bieżącej (trzeciej) kadencji, informacje na temat posiadanego wyksztalcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej każdego z członków Zarządu i kandydatów na członków Zarządu kolejnej kadencji:

(-) zamieszczone zostały w odrębnej dokumentacji (notki biograficzne), w ramach materiałów związanych z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonej na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce "WZ” - "Walne Zgromadzenia”

(-) dostępne są na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce Ład korporacyjny / Zarząd.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-29Grzegorz BaszczyńskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »