Reklama

SKOTAN (SKT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Dyrekcyjna 6, REGON 070629344, NIP 5480076967, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031886 ("Spółka”), działając zgodnie z art. 395 § 1, art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, art. 15 zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Foksal 6.

Reklama

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2019 oraz przedstawienie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2019 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 7 porządku obrad.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 06 listopada 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

lub alternatywnie

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 06 listopada 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

17. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. mają osoby, które: były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r. oraz zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 17 sierpnia 2020 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 2020 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, o ile nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w punkcie rejestracji Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa / skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jaki i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: wz@skotansa.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: wz@skotansa.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej oraz w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

PRAWO DO USTANOWIENIA PEŁNOMOCNIKA, FORMY PEŁNOMOCNICTWA, ORAZ SPOSÓB ZAWIADAMIANIA O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, WRAZ ZE SPOSOBAMI WERYFIKACJI WAŻNOŚCI PEŁNOMOCNICTW

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: wz@skotansa.pl. Spółka na swojej stronie internetowej www.skotansa.pl w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenia udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej. W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,

b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,

d. potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji Akcjonariusza może zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej (w tym wydrukowane z postaci elektronicznej) do protokołu Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJA NA TEMAT WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZA POMOCĄ FORMULARZA

Spółka w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenia na swojej stronie internetowej www.skotansa.pl udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402 (3) § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

INFORMACJA O ALTERNATYWNYCH FORMACH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 15 sierpnia 2020 r. ("Dzień Rejestracji").

MIEJSCE UMIESZCZENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej www.skotansa.pl

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.skotansa.pl

Ponadto Spółka publikuje ww. dokumentację w tym projekty uchwał w trybie raportu bieżącego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […].

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej www.skotansa.pl

JĘZYK DOKUMENTÓW PRZEDKŁADANYCH W ZWIĄZKU Z WALNYM ZGROMADZENIEM

Wszelkie przekazywane Spółce bądź prezentowane na Walnym Zgromadzeniu dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

ZAMIERZONE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zarząd Spółki informuje o treści planowanej zmiany art. 8 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

"Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 27.000.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów) akcji o wartości nominalnej 2,44 zł (słownie: dwa złote 44/100) każda, w tym 690.000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 25.920.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C.".

Brzmienie proponowane w treści projektu uchwały nr 16:

"Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 72.468.000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 29.700.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,44 zł (słownie: dwa złote 44/100) każda, w tym 690.000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 25.920.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oraz nie więcej niż 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) akcji serii D."

Brzmienie proponowane w treści alternatywnego projektu uchwały nr 16:

""Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.075.600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych)i dzieli się na 32.390.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,04 zł (słownie: dwa złote 04/100) każda, w tym 690.000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 490.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 51.840.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oraz 5.390.000 (słownie pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-04Jacek KostrzewaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »