Reklama

NETMEDIA (NEM): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 8

Raport bieżący nr 8/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przy ul. Woronicza 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, pod numerem KRS 259747, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") na dzień 15 czerwca 2011 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku i oceny sytuacji Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.;

b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2010 r.;

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 r.;

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 r.;

e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 r.;

f. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2010 r.

9. Zamknięcie obrad.

Informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ):

Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego służy prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie winno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZ. Żądanie winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie pod adresem Spółki lub mailowo na adres: zarzad@netmedia.com.pl

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie pod adresem Spółki lub mailowo na adres zarzad@netmedia.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusze zgłaszający powyższe żądania winni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi załączyć nadto aktualny odpis z KRS.

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w ZWZ mogą podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej http://www.netmedia.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej zarzad@netmedia.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem ZWZ.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Nie dopuszcza się uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie ZWZ za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie dopuszcza się głosowania korespondencyjnego lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 30.05.2011 r. W ZWZ Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na 16 dni przed datą ZWZ będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki i w okresie pomiędzy dniem ogłoszenia zwołania ZWZ a pierwszym dniem powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem ZWZ w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, zgłaszając żądanie mailowo na adres: zarzad@netmedia.com.pl

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZ, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Woronicza 15, 02-625 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.netmedia.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są pod adresem Spółki lub na stronie internetowej http://www.netmedia.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

Załączniki:

Plik;Opis

zwz_netmedia_2011-06-15_wzor_pelnomocnictwa.pdf;Wzór pełnomocnictwa na ZWZ Netmedia zwołane na 15 czerwca 2011 r.

zwz_netmedia_2011-06-15_projekty_uchwal.pdf;Projekty uchwał na ZWZ Netmedia zwołane na 15 czerwca 2011 r.


Andrzej Wierzba - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »