Reklama

MIRACULUM (MIR): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Kolastyna S.A. w upadłości układowej na dzień 30.06.2010 r.

Raport bieżący nr 65/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kolastyna S.A w upadłości układowej., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 - 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 r., na godz. 16.00, w Krakowie, przy ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2009 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 rok.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok, a także sprawozdania z działalności w 2009 roku.

8. Powzięcie uchwał w sprawach:

-zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok,

-zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2009,

-zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.,

- sposobu pokrycia strat,

- dalszego istnienia Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu:

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli 14 czerwca 2010 r.

2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż 3 czerwca 2010 r. i nie później niż 15 czerwca 2010 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie wcześniej niż 3 czerwca 2010 r. i nie później niż 9 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej inwestor@grupakolastyna.pl

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (inwestor@grupakolastyna.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej inwestor@grupakolastyna.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

f) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

8.Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.grupakolastyna.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, będzie dostępna na stronie internetowej Spółki www.grupakolastyna.pl

9. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.grupakolastyna.pl

10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Monika Nowakowska - Prezes Zarządu
Mariusz A. Roman - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: upadłości | pełnomocnik | Kolastyna | R. | Raport bieżący | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »