Reklama

MEGARON (MEG): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEGARON S.A. na dzień 1 czerwca 2011 r.

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Szczecina­-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301201, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402š i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEGARON S.A.

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 1 czerwca 2011 r. (środa) o godz. 11:00 w kancelarii notarialnej notariusz Doroty Peszko w Szczecinie, przy Pl. Zgody nr 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2010 rok.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 roku wraz z oceną sprawozdań, o których mowa wart. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz wniosku o podział zysku.

8.Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2010 rok.

9.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

11.Przedłożenie Akcjonariuszom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

12.Wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

A. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego MEGARON S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 11 maja 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa w pkt C.

B. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego MEGARON S.A. mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa w pkt. C

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

C. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz MEGARON S.A. może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępniony jest od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail walnezgromadzenie@megaron.com.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła do Spółki tekst pełnomocnictwa.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - skan jego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza,

b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną - skan odpisu z KRS potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego Akcjonariusza.

Spółka może dodatkowo podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym zapytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności oryginał pełnomocnictwa, odpis z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego Akcjonariusza oraz dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

D. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

E. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przypadającym zgodnie z treścią art. 4061 k.s.h. na szesnaście (16) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest dzień 16 maja 2011 r.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 5 maja 2011 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj. nie później niż w dniu 17 maja 2011 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza przedmiotowy wykaz na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście (12) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, otrzymują oni prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej 3 e, f, w godzinach od 7:30 do 16:30, na trzy (3) dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 27, 30 i 31 maja 2011 r. Lista Akcjonariuszy zostanie sporządzona przez Spółkę w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 4063 § 8 k.s.h. Akcjonariusz MEGARON S.A. może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres walnezgromadzenie@megaron.com.pl.

V. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia (7 dni) przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie.

Zgodnie z art. 4023 § 1 k.s.h. tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz inne informacje dotyczące tegoż Zgromadzenia, będą dostępne od dnia jego zwołania na stronie internetowej Spółki www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

VI. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki www.megaron.com.pl

VII. Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać formalności rejestracyjnych w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sekretariacie kancelarii notarialnej, o której mowa w pkt. I od godz. 10:00.

VIII. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w k.s.h., Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walnezgromadzenie@megaron.com.pl

Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza MEGARON S.A. elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie Akcjonariusza.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w formie pliku PDF.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki MEGARON S.A. przekazuje treść dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402š i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie o ZWZ 1.06.2011.pdf;Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 czerwca 2011 r.

Informacje o ogólnej liczbie akcji.pdf;Informacja o ogólnej liczbie akcji

3. dokumentacja na zwz.zip;Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 czerwca 2011 r.

Projekty Uchwał na ZWZ 1.06.2011.pdf;Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 czerwca 2011 r.

Formularz wykonywania prawa głosu.pdf;Formularz wykonania prawa głosu


Piotr Sikora - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »