Reklama

MIRACULUM (MIR): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 maja 2015 roku

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Reklama

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH“), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent“; "Spółka“) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

26 maja 2015 roku, o godz. 11:00, w Warszawie (00-688), przy ul. Emilii Plater 28 (w siedzibie spółki Rubicon Partners S.A.)

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok,

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 roku,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 roku,

g) odwołania z Rady Nadzorczej,

h) powołania do Rady Nadzorczej,

i) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014,

j) w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii Z5 zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii Z5,

k) w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje,

l) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

m) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,

h) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Miraculum S.A.,

i) wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez Zarząd działań zmierzających do połączenia Miraculum S.A. i Miraculum Dystrybucji sp. z o.o.

III. Proponowane zmiany statutu Spółki

§ 6 w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.336.900 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 5.408.200 (słownie: pięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej po 4,50zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od 00001 do 20000.

2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty).

3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.

4. Akcje Spółki mogą być zwykle lub uprzywilejowane.

5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza.

7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest możliwa.”

otrzymuje brzmienie:

"§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.336.900 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych) i nie więcej niż 27.536.899,50 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 5.408.200 (słownie: pięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście) i nie więcej niż 6.119.311 (słownie: sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta jedenaście) akcji o wartości nominalnej po 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od 00001 do 20000;

c) nie więcej niż 711.111 (siedemset jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000.001 do 711.111.

2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty).

3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.

4. Akcje Spółki mogą być zwykle lub uprzywilejowane.

5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza.

7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest możliwa.”

§ 8a w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.882.500 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez:

a) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 17.382.500 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych),

b) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),

c) Obligatariuszy obligacji serii AAA zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia – w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 4.000.000 (słownie: cztery miliony złotych).

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może by wykonane:

a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit a - do oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D - do dnia 31 grudnia 2015 r.

c) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit. c – do dnia 31 grudnia 2015 r.

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. a emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (M1, M2, M3, M4, itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit a.

5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. c emitowane będą w serii O.”

otrzymuje brzmienie:

"§8a

"1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.204.503,50 (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście cztery tysiące pięćset trzy i pięćdziesiąt groszy).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez:

a) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 704.500,00 (słownie: siedemset cztery tysiące pięćset) złotych,

b) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych,

c) obligatariuszy obligacji serii AAA zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia – w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych,

d) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku;

e) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku.

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane:

a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit a – do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D – do dnia 31 grudnia 2015r.;

c) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit c – do dnia 31 grudnia 2015r.;

d) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit d oraz odpowiednio w ust. 2 lit e – do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii obligacji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust.2 lit. a emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (M1, M2, M3, M4 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust.2 lit a.

5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. c emitowane będą w serii O.

6. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. d – e, emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria R, ewentualne kolejne jako seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R1, R2, R3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust.2 lit d – e.”

IV. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 26 maja 2015 roku i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30 – 348 Kraków, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e – mail: inwestor@miraculum.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 5 maja 2015 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 8 maja 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 26 maja 2015 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30 – 348 Kraków albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 26 maja 2015 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e – mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2015 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 2 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z przepisem art. 4121 § 4 Ksh spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie w następujący sposób: poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres e-mailowy: inwestor@miraculum.pl.

Zgodnie z przepisem art. 4121 § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e – mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać (w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) skan dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa.

Zgodnie z przepisem art. 4122 § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2015 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30 – 348 Kraków.

W przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika.

W przypadku gdy liczenie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 4065 Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej dlatego też nie jest możliwe, w szczególności:

a) uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2015 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

b) wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2015 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2015 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Zważywszy, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną na walnym zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz nie może oddać głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2015 roku drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 4061 Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 26 maja 2015 roku wypada w dniu 10 maja 2015 roku.

Zgodnie zaś z przepisem art. 4062 §2 Ksh uprawnieni z akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w opisanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W świetle art. art. 4063 §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4063 §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 28 kwietnia 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 11 maja 2015 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2. liczbę akcji,

3. rodzaj i kod akcji,

4. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

5. wartość nominalną akcji,

6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8. cel wystawienia zaświadczenia,

9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30 – 348 Kraków, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

VI. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.relacje.miraculum.pl. Dokumenty te będą podlegać aktualizacji w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zgodnie z przepisami Ksh.

VII. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2015 roku będą udostępniane na stronie internetowej spółki pod adresem: www.relacje.miraculum.pl.

VIII. Ryzyka związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e–mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.


Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »