COPERNIC (CRS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 9 maja 2013 roku. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, ("Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”), które odbędzie sie dnia 9 maja 2013 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki.

Reklama

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i przedstawienie propozycji podziału zysku za rok 2012 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.

8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2012 rok.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2012 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2012 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

14. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2012 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.

15. Wolne wnioski

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 401 § 1 "k.s.h.” akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 25 kwietnia 2013 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (copernicus@copernicus.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub RTF.

Zgodnie z art. 401 § 4 "k.s.h.” akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 9 maja 2013 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl).

Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub RTF.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres copernicus@copernicus.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

• dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

• zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania sie w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 23 kwietnia 2013 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ maja wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić sie pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (12 kwietnia 2013 r.) a dniem 23 kwietnia 2012 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4021 § 1 i art. 4023 "k.s.h.”, będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl w zakładce "Walne Zgromadzenie”.

Od dnia 2 maja 2013 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 "k.s.h.”

Załączniki:

1. Oświadczenie o zwołaniu ZWZ na dzień 9 maja 2013 r.

2. Projekty uchwał ZWZ z dnia 9 maja 2013 r.

3. Oświadczenie o liczbie akcji na ZWZ w dniu 9 maja 2013 r.

4. Wzór pełnomocnictwa na ZWZ w dniu 9 maja 2013 r.

5. Instrukcja do głosowania na ZWZ w dniu 9 maja 2013 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-12Marek WitkowskiCzłonek Zarządu
2013-04-12Marcin BillewiczPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 9 maja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »