Reklama

TFONE (TFO): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne S.A. na dzień 30.06.2010 r.

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 12.04.2005r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000232137 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402š § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2010 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11,00 w sali konferencyjnej w biurach Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119 - z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.

7.Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

8.Rozpatrzenie:

a)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku

b)oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2009 roku.

9.Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok:

a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok;

b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;

c)zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej;

d)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 r.;

e)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku;

f)podziału zysku Spółki za 2009 rok.

10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2009 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2009 rok.

12.Podjęcie uchwały w uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

13.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 20, 25, 26 Statutu Spółki.

14.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej II Kadencji.

15.Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Rady Nadzorczej III Kadencji

16.Powołanie członków Rady Nadzorczej III Kadencji.

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

18. Zakończenie obrad.

I. Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: wza@telforceone.com nie najpóźniej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zwyczajnego zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 9 czerwca 2010 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: wza@telforceone.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki

publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@telforceone.com. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Spółka może podjąć również inne i odpowiednie działania, służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych winni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

III. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut TelForceOne S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także możliwości wypowiadania się w trakcie walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. ani Statut, nie przewidują możliwości oddania przez akcjonariusza głosu na Walnym Zgromadzeniu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 14 czerwca 2010 roku.

VI. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datą Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, tj. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Krakowska 119, Wrocław w godzinach od 9,00 do 16,00 przez 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 25 czerwca 2010 roku do 29 czerwca 2010 roku. Każdy akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, na wskazany przez niego adres mailowy. Żądanie akcjonariusza może być także wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@telforceone.com.

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć podmiotowi prowadzącemu jego rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 4 czerwca 2010 r. do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest do dnia 15 czerwca 2010 r.

VII. Miejsce publikacji dokumentacji dotyczącejZwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.telforceone.com, w zakładce Spółka - Walne Zgromadzenia. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prosimy o kontakt ze spółką pod nr telefonu 071 327-20-29 lub pod adresem e-mail: wza@telforceone.com.

Załączniki:

Plik;Opis

Treść projektów uchwał ZWZA TFO_2010.pdf;Projekty uchwał na ZWZA

REGULAMIN OBRAD WZA.pdf;Rebulamin obraz WZA


Sebastian Sawicki - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | depozyt | pełnomocnictwo | W.E. | R. | Raport bieżący | Wrocław | TelForceOne SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »