Reklama

UNIBEP (UNI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. na dzień 27 kwietnai 2011 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402š §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 27 kwietnia 2011r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 19.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:

a. z jej działalności oraz z oceny sytuacji Spółki,

b. z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok, wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,

c. w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

7. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010 rok.

10. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 roku.

11. Podział zysku za 2010 rok.

12. Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.

13. Ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. 6 kwietnia 2011r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@unibep.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki wza@unibep.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W celu udokumentowania prawa do wykonywania wyżej powołanych uprawnień, akcjonariusze powinni przedstawić Spółce w formie pisemnej odpowiednie dokumenty.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim oraz dla formy elektronicznej - powinny być sporządzone w formacie plików MS Word lub PDF.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

a) akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Zawiadomienie powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki wza@unibep.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis (skan w formacie PDF) dokumentu pełnomocnictwa. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie aktualnego odpisu (skanu w formacie PDF) z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki, lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis powinien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu niezweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być dołączone kopie dowodów osobistych (dwustronne) akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza osoby prawnej - kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów (dwustronne) osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię (dwustronną) dowodu osobistego pełnomocnika.

b) po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument tożsamości wymieniony w treści pełnomocnictwa, pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

c) osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

d) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

e) pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

f) pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

g) pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

h) akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

i) Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej i pracownik spółki lub spółki zależnej mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

j) Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej/w tym wydrukowane w postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.

k) Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem www.unibep.pl udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa.

l) Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem www.unibep.pl udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza go zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego, wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi ten fakt zgłosić Przewodniczącemu obrad przed rozpoczęciem głosowania, w którym chciałby się nim posłużyć, a następnie doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się obywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, wykorzystanie formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika pozostaje do uznania Przewodniczącego.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na szesnaście (16) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień 11 kwietnia 2011r. ("Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 kwietnia 2011r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

1. były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 kwietnia 2011r.

oraz

2. zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 12 kwietnia 2011r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności akcjonariusz powinien kazać ważny dowód tożsamości. Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny dodatkowo okazać aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może żądać udokumentowania, że składający żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW) sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Domy Maklerskie). Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (KDPW) są wystawione przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Domy Maklerskie) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.unibep.pl

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.unibep.pl

Załączniki:

Plik;Opis

ogłoszenie WZA 27.04.2011.pdf;WZA 27.04.2011.rar

Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf;Zwołanie WZA na dzień 27.04.2011

Wzór pełnomocnictwa.pdf;Proejkty uchwał na WZA na dzień 27.04.2011


Jan Mikołuszko - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Unibep SA | zgromadzenie | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »