Reklama

ADVADIS (ADS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ADVADIS S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I. Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 w związku z art. 402š i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Walne Zgromadzenie") na dzień 29 czerwca 2010 roku (wtorek), na godzinę 12:00 w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2.

Reklama

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

7. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2009.

8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

III. Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 17 ust. 1 pkt e Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

"Zwołanie Walnego Zgromadzenia w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Zarząd".

Proponowane brzmienie:

" Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym ustawowo oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane".

2. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 18 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania".

Proponowane brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania".

IV. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad walnego zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2010 roku (wtorek). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres - wza@advadis.com

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce (na piśmie lub w postaci elektronicznej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przesyłając je na adres - wza@advadis.com . Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i glosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres wza@advadis.com wraz z załączonym do niej pełnomocnictwem w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanym przez akcjonariusza.

W celu identyfikacji osoby udzielającej pełnomocnictwa do wiadomości o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć:

a) jeżeli akcjonariusz jest osobą fizyczną - skan dowodu osobistego lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość,

b) jeżeli akcjonariusz jest osobą inną niż osoba fizyczna - skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakres, a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.

5. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 13 czerwca 2010 roku (dalej "Dzień Rejestracji").

7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji

b) zwróciły się - nie wcześniej niż 23 kwietnia 2010 roku i nie później niż 14 czerwca 2010 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów

wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 23 kwietnia 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2010 roku podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Jasnogórskiej 71 w Krakowie, na 3 dni powszechne przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. od 24 czerwca 2010 roku do 28 czerwca 2010 roku).

9. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu - nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista ma być wysłana.

Żądanie powinno zostać skierowane do Spółki drogą elektroniczną na adres wza@advadis.com

10. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

11. Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki www.advadis.com

12. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.advadis.com w zakładce Relacje Inwestorskie/ Spółka/ Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)
Lubomir Serbin - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »