Reklama

FARMACOL (FCL): Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Farmacol Spółka Akcyjna

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038158, działając w trybie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) - Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 259),

podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 27 czerwca 2012 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmacol S.A., które rozpocznie się o godzinie 10: 00 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku,

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za 2011 rok,

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku.

10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

11. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2011 roku,

12. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Zarząd Farmacol S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście (16) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu - record date).

Dniem rejestracji jest 11 czerwca 2012 r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 12 czerwca 2012 r.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożonych w spółce w sposób i w terminie wskazanym wyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w biurze zarządu w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie trzech dni roboczych przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniach 22-26 czerwca 2012 r.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając informację na adres wz@farmacol.com.pl, wraz z treścią udzielonego pełnomocnictwa, zamieszczoną w odrębnym dokumencie. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego o takiej formie udzielenia pełnomocnictwa o przedstawienie pocztą elektroniczną - kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - odpisu z właściwego rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.

Wnioski i oświadczenia, które mogą być przez akcjonariuszy składane przed dniem walnego zgromadzenia w formie elektronicznej, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres wz@farmacol.com.pl. Załączniki do takich wniosków, informacji lub oświadczeń powinny mieć format Word lub pdf.

Informacje o walnym zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, udostępnione będą na stronie internetowej www.farmacol.com.pl. Ponadto, akcjonariusz może otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem na adres wz@farmacol.com.pl, lub zapoznać się z nią w biurze zarządu w siedzibie Spółki w Katowicach przy

ul. Rzepakowej 2.

Projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. zwołanym na 27 czerwca 2012 r.

Zarząd Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach, w załączeniu do raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 31.05.2012 roku o zwołaniu ZWZA Emitenta, przedstawia zamieszczone na stronie internetowej i dostępne w wersji elektronicznej projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 r.:

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.............................

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.............................

2.............................

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 r.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 638 554 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego całkowity dochód w wysokości 55 601 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 608 tys. zł ;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1 057 tys. zł;

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 848 816 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego całkowity dochód w wysokości 59 839 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56 619 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 96 118 tys. zł;

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dania 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 r.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Smudze

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze (Smuga) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 roku.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2011 roku.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 55.600.573,20 zł. (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 20/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie: Farmacol S.A. po zmianie uregulowań prawnych w zakresie ustawy refundacyjnej obserwuje i analizuje sytuację finansową branży farmaceutycznej oraz rynek detaliczny, w związku, z czym monitoruje możliwości w zakresie dokonania atrakcyjnych akwizycji w branży. Dodatkowo Spółka rozważa możliwość dalszych inwestycji w obszarze IT celem dalszego ujednolicenia Grupy i lepszego zarządzania kapitałem obrotowym. Łączna wartość przewidywanych wydatków inwestycyjnych szacowana jest na poziomie ok. 60 mln PLN.

Podstawa prawna: § 100 ust. 3 i 5 w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Andrzej Smuga - Prezes Zarządu
Barbara Kaszowicz - Wice Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Farmacol SA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »