BUMECH (BMC): Zwołanie ZWZ na 16 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał - raport 25

Raport bieżący nr 25/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: Bumech, BUMECH S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 57 926 432,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bumech (ZWZ). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 roku o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191. W związku z potrzebą rejestracji uczestników uprzejmie prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, począwszy od godziny 09:15.

Reklama

I. Szczegółowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Informacje dla Akcjonariuszy

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 30 czerwca 2020 roku ("Dzień Rejestracji”).

2. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Bumech S.A., jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

W celu zapewnienia udziału w ZWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, czyli nie wcześniej niż w dniu 19 czerwca 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 01 lipca 2020 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w godzinach od 7.00 do 15.00

w sekretariacie Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres,

na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: sekretariat@bumech.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

3. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz

z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ zgodnie

z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, zaś treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad ZWZ – załącznik nr 2.

III. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku ze zwołaniem

i odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku ze zwołaniem i odbyciem ZWZ stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-19Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2020-06-19Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »