Reklama

PGNIG (PGN): Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 29 kwietnia 2009 roku

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1), § 55 i § 56 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 29 kwietnia 2010 roku o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Sporządzenie listy obecności,

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok,

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG za 2009 rok,

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009,

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009,

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników,

12. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego PN. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 23 byłych pracowników PNIG Kraków Sp. z o.o. w Krakowie,

13. Sprawy różne,

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 412(1) § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail: wz@pgnig.pl.

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 13 kwietnia 2010 roku.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki oraz opinii biegłego rewidenta, w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 14 kwietnia 2010 roku, natomiast odpisy wniosków w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 21 kwietnia 2010 roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Prezydialne), w godzinach 9.00 - 16.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. od dnia 26 kwietnia 2010 roku.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgnig.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia - Informacje dla akcjonariuszy.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG SA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. godzinę przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.
Mirosław Dobrut - Wiceprezes Zarządu
Waldemar Wójcik - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: górnictwa | PGNiG | Warszawa | e-mail | Raport bieżący | dywidenda

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »