Reklama

ROVESE (RSE): Zwołanie ZWZA na dzień 26 czerwca 2012 r. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081341, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach w dniu 26 czerwca 2012 roku o godz. 12.00.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Sporządzenie listy obecności;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. i sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2011;

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011;

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. w roku 2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w roku 2011;

II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2011;

III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2011;

IV. udzielenia członkom Zarządu Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;

V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;

VI. pokrycia straty Spółki za rok 2011;

VII. wyboru Członków Rady Nadzorczej Rovese S.A.

VIII. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402(2) k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze Rovese S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Rovese S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Rovese S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 5 czerwca 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@rovese.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Rovese S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać Rovese S.A. na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, przesyłając na adres e-mail: wza@rovese.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Rovese S.A. w sekcji Relacje Inwestorskie/WZA.

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: wza@rovese.pl. Akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób lub osób upoważnionych do występowania w ich imieniu). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłana elektronicznie powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Rovese S.A., na którym prawa te będą wykonywane.

Rovese S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Rovese S.A. zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest członek Zarządu Rovese S.A., członek Rady Nadzorczej Rovese S.A., likwidator, pracownik Rovese S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Rovese S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Rovese S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Rovese S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Rovese S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 10 czerwca 2012 r. ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Rovese S.A. w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Rovese S.A. na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2012 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Rovese S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Rovese S.A. w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 10 czerwca 2012 roku oraz zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2012 r. i nie później niż w dniu 11 czerwca 2012 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Rovese S.A. pod adresem al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. w dniach od 21 czerwca 2012 roku do 25 czerwca 2012 roku.

Akcjonariusz Rovese S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@rovese.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Warunki dostępu do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Rovese S.A. od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 4023 § 1 KSH.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Rovese S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej Rovese S.A. niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.rovese.pl w sekcji: Relacje Inwestorskie/WZA. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@rovese.pl.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Załączniki:

Plik;Opis

WZA 06 2012 projekty uchwał.pdf;

WZA 06 2012 formularz pełnomocnictwa.pdf;

WZA 06 2012 formularz wykonywania prawa głosu.pdf;

WZA 06 2012 liczba akcji.pdf;

WZA 06 2012 regulamin WZA.pdf;


Wojciech Stankiewicz - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »