Reklama

PROTEKTOR (PRT): Zwołanie ZWZA PROTEKTOR S.A.

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód Lublinie (z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod nr KRS 0000033534, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402š i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) [Dz. U. 2009.259.33 z późn. zm.] informuje, że na dzień 29 czerwca 2012 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A., które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor- Atrium w Warszawie (Al. Jana Pawła II 27) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji PROTEKTOR S.A. dokonanej przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami Ładu korporacyjnego.

6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki i sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą,

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki za rok 2011,

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2011,

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011,

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Protektor

w 2011 roku,

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2011, sporządzonego przez jednostkę dominującą,

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

z wykonywania obowiązków w 2011 roku,

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku,

14. Zamknięcie posiedzenia

oraz przedstawia w załączeniu treść projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

PROTEKTOR S.A. (dalej również: Spółka), realizując obowiązek określony w art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej również: ksh), przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: WZ) i wykonywania prawa głosu:

1.Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ.

Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ jest 13 czerwca 2012 roku.

Zgodnie z art. 4061 ksh, prawo uczestniczenia w WZ spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZ (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Informacja o prawie uczestniczenia w WZ.

Zgodnie z art. 4061 ksh prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ, tj. w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Zgodnie z art. 4063 ksh w celu zapewnienia udziału w WZ, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania WZ (tj. po dniu 01 czerwca 2012 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ (tj. nie później niż 14 czerwca 2012 roku) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406Âł

§ 3 ksh tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje (tj. PROTEKTOR S.A.),

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na podstawie art. 4063 § 6 i 7 ksh zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, który to podmiot sporządzi wykaz będący podstawą ustalenia przez Spółkę listy uprawnionych do uczestnictwa w WZ.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh na 3 (słownie: trzy) dni powszednie przed odbyciem WZ tj. od 26 czerwca 2012 roku włącznie, w siedzibie Spółki pod adresem: PROTEKTOR S.A. ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin, zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana.

3. Zasady uczestnictwa w WZ:

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na WZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres walne.zgromadzenie@protektorsa.pl dokument w formacie PDF, zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza.

3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.protektorsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie- Aktualności.

4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza

i Pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na WZ a przed podpisaniem listy obecności Pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości Pełnomocnika.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień WZ, tj. do końca dnia28 czerwca 2012 roku.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w WZ Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1) Zgodnie z art. 401 § 1 ksh Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZ tj. nie później

niż do dnia 08 czerwca 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: PROTEKTOR S.A. ul. Kunickiego

20-24, 20-417 Lublin, Biuro Zarządu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@protektorsa.pl

2) Zgodnie z art. 401 § 4 ksh Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem WZ zgłaszać Spółce na piśmie na adres: PROTEKTOR S.A. ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin, Biuro Zarządu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@protektorsa.pl projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Zgodnie z art. 401 § 5 ksh każdy z Akcjonariuszy może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce

do końca dnia poprzedzającego dzień WZ tj. do końca dnia 28 czerwca 2012 roku.

5. Możliwość uczestnictwa w WZ, wypowiadania się w trakcie WZ lub wykonywania prawa głosu na WZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających Akcjonariuszom uczestnictwo w WZ, wypowiadanie się w trakcie WZ ani wykonywanie prawa głosu na WZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w WZ

może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym projekty uchwał.

Na podstawie art. 402² pkt 5 KSH Spółka informuje, iż osoba uprawniona do uczestnictwa w WZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZ oraz projekty uchwał na firmowej stronie internetowej Spółki tj. pod adresem www.protektorsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie/ Aktualności.

7.Wskazanie strony internetowej

Informacje dotyczące WZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.protektorsa.pl.

8.Zasady komunikacji ze Spółką

Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z WZ lub inne dokumenty składane przez Akcjonariuszy lub Pełnomocników w postaci elektronicznej powinny być dokonywane na adres elektroniczny Spółki: walne.zgromadzenia@protektorsa.pl a w formie pisemnej na adres Spółki: PROTEKTOR S.A. ul. Kunickiego 20-24 20- 417 Lublin, Biuro Zarządu. Składanie żądań, zgłoszeń, zawiadomień lub dokumentów w postaci elektronicznej w inny sposób niż opisano to wyżej lub na inny adres elektroniczny niż w zdaniu poprzedzającym, może być dokonywane- przy czym Spółka nie ponosi ryzyka związanego z niedoręczeniem Spółce takich żądań, zgłoszeń lub dokumentów do wiadomości Spółki lub niemożnością ich weryfikacji.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu PROTEKTOR S.A.

Realizując obowiązek określony w art. 4023 § 1 pkt 2 ksh, Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 19.021.600 (słownie: dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) sztuk i odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje wyemitowane przez PROTEKTOR S.A. są akcjami zwykłymi

na okaziciela.

Załączniki:

Plik;Opis
Piotr Skrzyński - Prezes Zarządu
Paweł Strączyński - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »