Reklama

GRAAL (GRL): Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. z dnia 26.06.2013 - treść podjętych uchwał - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Repertorium A. nr 3463/2013

Reklama

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26-06-2013 r.) ja Leszek Solecki notariusz w Wejherowie, prowadzący Kancelarię, przy ulicy Sobieskiego numer 318, przybyłem do budynku numer 1 przy ulicy Transportowej w Wejherowie, gdzie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205630 (posiadającej NIP 588-20-01-859, REGON 190056438), z którego sporządziłem następującej treści

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Gerard Józef Bronk oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 1200 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL Spółki Akcyjnej oraz wyjaśnił, że w związku z remontem budynku siedziby Spółki przy ulicy Zachodniej numer 22, na wniosek Zarządu Zgromadzenie zostało przeniesione do odległego o 100 metrów budynku mieszczącego biura Spółki, przy ulicy Transportowej numer 1, przy czym został zapewniony akcjonariuszom dojazd do obecnego miejsca odbycia Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwał: o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktami 2, 3 i 4 porządku obrad, podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę numer 01/06/2013, a w głosowaniu jawnym uchwałę numer 02/06/2013 oraz w głosowaniu tajnym uchwałę numer 03/06/2013 o następującej treści:

"Uchwała nr 01/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A, zgodnie z art. 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 02/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

a/ Iwonę Elżbietę Hinz,

b/ Roberta Tadeusza Wijata.”.

W tym miejscu Iwona Elżbieta Hinz i Robert Tadeusz Wijata oświadczyli, że wybór ten przyjmują.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 03/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wiesława Tadeusza Łatałę.”.

Wiesław Tadeusz Łatała oświadczył, że wybór ten przyjmuje i wyjaśnił, że jako członek Rady Nadzorczej GRAAL S.A. jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.563.480 akcji, na ich ogólną liczbę 8.056.485 (osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) oraz realizując punkt 5 porządku obrad stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał postawionych na porządku obrad obejmującym, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu, opublikowanym na stronie internetowej Spółki w przepisanym terminie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012.

14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GRAAL za rok 2012.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:

- panu Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu,

- pani Justynie Jadwidze Frankowskiej,

- panu Robertowi Tadeuszowi Wijata,

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:

- panu Gerardowi Józefowi Bronk,

- panu Piotrowi Bykowskiemu,

- panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale,

- panu Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu,

- panu Grzegorzowi Kubicy,

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

19. Podjęcie uchwały o zmianie treści § 2 ust. 6 Uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie, zgodnie z punktem 6 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 04/06/2013 o następującej treści:

"Uchwała nr 04/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

Następnie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wskazanych sprawozdań oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku (punkt 7, 8 i 9 porządku obrad), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z punktami 10 i 11 porządku obrad podjęło uchwały numer 05/06/2013 i 06/06/2013 o następującej treści:

"Uchwała nr 05/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 06/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2012 roku sumę bilansową w wysokości 375.090.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 14.979.809,06 zł (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych i 06/100), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.082.000,00 zł (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.020.000,00 zł (osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 12 porządku obrad, podjęło uchwałę numer 07/06/2013 o następującej treści:

"Uchwała nr 07/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2012 roku zysku netto w wysokości 14.979.809,06 zł (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych i 06/100) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

Następnie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012 (punkt 13 i 14 porządku obrad), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z punktami 15 i 16 porządku obrad podjęło uchwały numer 8/06/2013 i 9/06/2013 o następującej treści:

"Uchwała nr 08/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 09/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012, składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2012 roku sumę bilansową w wysokości 579.667.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 13.131.000,00 zł (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.262.000,00 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.401.000,00 zł (sześć milionów czterysta jeden tysięcy złotych) oraz z informacji dodatkowej.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 17 porządku obrad, w głosowaniu tajnym podjęło uchwały numer 10/06/2013, 11/06/2013 i 12/06/2013 o następującej treści:

"Uchwała nr 10/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 220.000 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 220.000, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 220.000 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 2,73 % (dwa i 73/100 procenta) w kapitale zakładowym.

Przewodniczący Zgromadzenia ponadto wyjaśnił, że zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą numer 10/06/2013 nie brał udziału akcjonariusz Bogusław Franciszek Kowalski, Prezes Zarządu GRAAL S.A.

"Uchwała nr 11/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Justynie Jadwidze Frankowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Justynie Jadwidze Frankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 12/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Tadeuszowi Wijata

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Robertowi Tadeuszowi Wijata absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 18 porządku obrad, podjęło w głosowaniu tajnym uchwały numer 13/06/2013, 14/06/2013, 15/06/2013, 16/06/2013 i 17/06/2013 o następującej treści:

"Uchwała nr 13/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gerardowi Józefowi Bronk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Gerardowi Józefowi Bronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 14/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bykowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 15/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Łatale

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Wiesławowi Tadeuszowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 16/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 17/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kubicy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 19 porządku obrad, podjęło uchwałę numer 18/06/2013 o następującej treści

"Uchwała nr 18/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany treści §2 ust. 6 Uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wydłuża okres upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych do dnia 30 czerwca 2015 roku, wobec powyższego zmienia treść §2 ust. 6 Uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL SA z dnia 27 czerwca 2011 roku i nadaje mu następujące brzmienie:

"§2.6. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 30 czerwca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

W tym miejscu akcjonariusz Piotr Kowalski zażądał aby nad uchwałą ujętą w punkcie 20 porządku obrad odbyło się tajne głosowanie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 20 porządku obrad, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 19/06/2013 o następującej treści

"Uchwała nr 19/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. z dniem 30 czerwca 2013 roku uchyla dotychczasowe warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wysokości ich wynagrodzenia i ustala, że począwszy od 01 lipca 2013 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej GRAAL SA bez względu na pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcje wynosić będzie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i "wstrzymujących się”, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość powziętych uchwał, brak sprzeciwów i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26Robert WijataCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »