Reklama

PKNORLEN (PKN): Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKN ORLEN S.A. ("Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, w składzie:

• Izabela Felczak-Poturnicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki

• Barbara Jarzembowska – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Andrzej Kapała – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Michał Klimaszewski – Członek Rady Nadzorczej Spółki

Reklama

• Jadwiga Lesisz – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Małgorzata Niezgoda – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Anna Sakowicz-Kacz – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej Spółki

• Anna Wójcik – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Izabela Felczak-Poturnicka

Jest absolwentką ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także autorką oraz współautorką materiałów naukowych z zakresu ekonomii. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością ISO 9001.

Obecnie zastępca dyrektora w Departamencie Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od stycznia 2017 r. pracowała jako radca ministra koordynujący prace zespołu polityki właścicielskiej w Ministerstwie Energii. W latach 2005-2016 pełniła różne funkcje w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2016 roku pełniła obowiązki prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jako przedstawiciel Skarbu Państwa zasiadała w Radach Nadzorczych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami strategicznymi. Brała udział przy realizowaniu wielu transakcji na rynku kapitałowym, m.in. wprowadzenie na warszawką giełdę spółek GPW S.A., JSW S.A., PZU S.A. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego, wdrażania programów restrukturyzacyjnych oraz oceny efektywności prowadzonych w spółkach projektów inwestycyjnych.

Barbara Jarzembowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, posiada certyfikat MBA. Zajmowała się m.in. doradztwem finansowym, koordynacją pomocy zagranicznej, promocją inwestycji zagranicznych. Od roku 2000 dyrektor w Banku Pekao S.A., odpowiedzialna m.in. za ryzyko operacyjne, bankowość transakcyjną, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami Banku z sektora FMCG, monitorowanie sprzedaży, planowania i realizacji celów budżetowych.

Andrzej Kapała

Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem - dyplom MBA oraz podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania kadrami, a także zarządzania finansami. Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu, gdzie koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania. Następnie przez kilkanaście lat pracował dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i finansowych oraz zarządzania projektami. Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności dla inwestycji infrastrukturalnych. Od 6 lat będąc Dyrektorem Biura Administracji w PKO Banku Polskim, zarządza ok. 300 nieruchomościami oraz inwestycjami bankowymi w południowo-zachodniej Polsce.

Michał Klimaszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Członek rad nadzorczych spółek o kapitale prywatnym.

Jadwiga Lesisz

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami. Absolwentka Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej z udziałem Franklin University USA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP.

Wieloletni udział w życiu gospodarczym jako właściciel czy menadżer, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe.

W latach 2012-2016 pracowała w PKO Banku Polskim S.A., gdzie zarządzała obszarem najmu nieruchomości w zakresie oddziałów bankowych, nadzorowała i uczestniczyła w procesach negocjacyjnych. Zaangażowana była w kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku.

W okresie 2016-2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za przygotowanie i wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami wraz z koordynacją kluczowych projektów.

Zatrudniona była w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na stanowisku zastępcy prezesa, gdzie odpowiadała za obszary dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Inicjowała współpracę w zakresie budowy ekosystemu start-upowego w Polsce. Nadzorowała zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobami informatycznymi Agencji.

Małgorzata Niezgoda

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku inżynieria środowiska.

Od 23 lat jest związana z administracją publiczną, w tym od 2005 roku jest urzędnikiem mianowanym w służbie cywilnej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii, gdzie wykonywany jest nadzór nad kluczowymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa z sektora ropy, gazu i energetyki. W okresie od lutego 2015 roku do grudnia 2015 roku była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, a następnie w Departamencie Spółek Kluczowych, gdzie była odpowiedzialna w szczególności za nadzór nad realizacją procesów restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Od listopada 2014 roku do lutego 2015 roku kierowała Departamentem Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki.

W latach 1996 – 2014 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od roku 2008 pracowała w departamentach odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym od 2009 roku jako Naczelnik Wydziału (Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Departament Spółek Kluczowych, Departament Projektów Strategicznych). Nadzorowała głównie spółki sektora energetycznego (tj. TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. ENEA S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A), ale również sektora budownictwa, przemysłu metalowego, stoczniowego, wydawnictw i poligrafii oraz podmioty takie jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., ARP S.A., PWPW S.A. Była odpowiedzialna za nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw z akcji w tych podmiotach, w tym za analizę dokumentacji i przygotowywanie rekomendacji oraz decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w roku 1996 została zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Od roku 2001 zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek z udziałem Skarbu Państwa: ENEA S.A. (przewodnicząca), Kompania Węglowa S.A. (przewodnicząca), RADIO GDAŃSK S.A. w Gdańsku (wiceprzewodnicząca), Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PERN S.A., Lurgi Bipronaft S.A., Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. (wiceprzewodnicząca).

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PGE TFI S.A.

Anna Sakowicz-Kacz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego Ministra Sprawiedliwości. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, kuratora, w ramach przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz doświadczenie w pracy w radach nadzorczych.

Andrzej Szumański

Adwokat, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Jeden z trzech autorów projektu ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie uczestniczy w pracach Zespołu Problemowego ds. nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych przy Ministrze Sprawiedliwości. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 2015 r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2007. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan”. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się opracowywaniem ekspertyz prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, prawa umów oraz prawa arbitrażowego. Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego.

Anna Wójcik

Edukacja

2018 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu, Studia Podyplomowe, Wydział Zarządzania, Master of Business Administration

1998 – 2000 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek – Administracja, tytuł magistra

1995 – 1998 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, kierunek – Administracja, tytuł licencjata

Doświadczenie zawodowe

Od 2018 – obecnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Dyrektor Biura Prezesa Rady Ministrów

2016 – 2018 Ministerstwo Rozwoju, Dyrektor Biura Ministra

2017 – 2018 Ministerstwo Finansów, Dyrektor Biura Ministra

2013 – 2016 EXEQ Sp. z o.o. w Warszawie, Chief Operations Officer

2009 – 2013 Grupa Handlowa "Sangroup” Sp. z o.o. w Warszawie, Asystentka Prezesa Zarządu

2006 – 2008 Spółka Deweloperska "Reescon” Sp. z o.o. w Warszawie, Asystentka Prezesa Zarządu

2003 – 2006 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Universal” S.A. w upadłości w Warszawie, Specjalista ds. Administracji

1998 – 2002 Agencja Reklamowa "Cardinall Agency” Ltd. w Warszawie, Asystentka Prezesa Zarządu

Wszyscy powołani dzisiaj członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. złożył pisemne oświadczenia, że z chwilą objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. nie będą wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będą wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będą uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2018 poz. 986).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-14Wiesław ProtasewiczCzłonek Zarządu
2019-06-14Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »