Reklama

HYPERION (HYP): Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion S.A. w dniu 23 czerwca 2010 roku - raport 30

Raport bieżący nr 30/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach, zwołuje na dzień 23 czerwca 2010 r. na godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z poniższym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego,

3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,

Reklama

4.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki Hyperion S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2009.

6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok 2009.

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a.zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki Hyperion S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2009,

b.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion S.A za rok 2009,

c.pokrycia straty spółki Hyperion S.A za rok 2009,

d.udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Hyperion S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury połączenia spółek zależnych ze spółką Hyperion S.A. w trybie art. 491 Kodeksu spółek handlowych;

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury połączenia spółek Hyperion S.A. oraz MNI Telecom S.A. poprzez nabywanie akcji MNI Telecom w zamian za akcje własne Hyperion S.A.;

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Statutu przez zmianę siedziby spółki;

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 ust. 1 Statutu;

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu;

13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia;

15.Rozpatrzenie stosowania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW" oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

16.Wolne wnioski.

17.Zamknięcie obrad.

Ponadto, Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 4022 k.s.h., w załączeniu przedstawia opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu:

a) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Zgromadzenia, w terminie nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 2 czerwca 2010 roku włącznie, żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i być skierowane do Zarządu Spółki w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej na następujący adres mailowy: walne@hyperion.pl;

b) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki przed terminem Zgromadzenia przysługuje prawo zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Spółki: walne@hyperion.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

c) każdy akcjonariusz Spółki podczas obrad Zgromadzenia ma prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia,

d) akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub przesłania w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: walne@hyperion.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hyperion.pl.

e) Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

f) Spółka nie dopuszcza możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g) Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

h) prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. według stanu na dzień: 7 czerwca 2010 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

i) akcjonariusz według stanu na Dzień Rejestracji Uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu ma prawo w nim uczestniczyć jeżeli jednocześnie zgłosił podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a żądanie zostało złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w okresie od 28 maja 2010 roku do dnia 8 czerwca 2010 roku.

j) Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

k) Zarząd zawiadamia, że informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hyperion.pl.

l) Na tej stronie zostanie udostępniona również pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad. Nadto projekty uchwał zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze stosownego raportu bieżącego lub raportów.

Jednocześnie Zarząd podaje do wiadomości propozycje zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w pkt 10, 11 i 12 porządku obrad:

Zmiana § 2 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"§2

1.Siedzibą Spółki jest miasto Katowice."

Otrzymuje brzmienie:

"§2

1.Siedzibą Spółki jest Warszawa."

Dodanie w § 4 ust.1 po pkt 18) punktu w brzmieniu:

"19) PKD 69.20.Z - działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe."

Zmiana § 16 ust. 4 oraz ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 16.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

(...)

6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:

a)Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

b)Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego."

Otrzymuje brzmienie:

"§ 16

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego)."

(...)

6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:

a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego."
Marek Południkiewicz - Prezes Zarządu
Grzegorz Mroczkowski - Członek Zarządu
Robert Świątek - Czlonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »