Reklama

FASING (FSG): Zwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 01 czerwca 2021 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok.

10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

12. Podział zysku netto za 2020 rok.

13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w 2020 roku.

14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2020 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok.

15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok.

16. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

17. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną XI kadencję.

18. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

19. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 16 maja 2021 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinni zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 05 maja 2021 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 17 maja 2021 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą do sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. przy ulicy Modelarskiej 11 w Katowicach, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 27 i 28 maja oraz 31 maja 2021 roku w godzinach 7.00-15.00 w pokoju nr 41. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być przesłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl

Sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie”- "Walne Zgromadzenia” udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prywatnej oraz dla osoby prawnej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formularze są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w sekcji "Relacje Inwestorskie” – "Walne Zgromadzenia”, skąd mogą być pobrane, a po wypełnieniu wysłane w formacie PDF na adres elektroniczny bkaluza@fasing.com.pl

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu pełnomocnictwa,

a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer zaświadczenia o prawie uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo było wydane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.

W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) w celu potwierdzenia uprawnienia do uczestniczenia i głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan aktualnego odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka udostępnia pod adresem internetowym www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie” - "Walne Zgromadzenia” wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Prawa akcjonariuszy

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad oraz powinno być złożone na piśmie Zarządowi Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 11 maja 2021 roku. Żądanie to może zostać złożone za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej spółki www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie” – "Walne Zgromadzenia”, w postaci elektronicznej na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice.

Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad za pomocą formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie” – "Walne Zgromadzenia”. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice.

Podobnie jak w przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tak i w tym przypadku Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Ponadto każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 4065 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych postanowił o braku możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wobec tego nie będzie możliwe uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie będzie też możliwe wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu w Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice i na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.fasing.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie- Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Zdzisław BikPrezes Zarządu
2021-05-05Mateusz BikWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »