BEDZIN (BDZ): ZWZA - podjęte uchwały

Podajemy do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2000 r.

Uchwała Nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności w 1999 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 kodeksu handlowego oraz § 25 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza :

1. sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie sporządzone na dzień 31.12.1999 r., w skład którego wchodzą:

Reklama

- bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 101.826.156,92 zł (słownie: sto jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),

- rachunek zysków i strat za okres 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykazujący:

* zysk brutto w wysokości 2.273.438,94 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),

* zysk netto w wysokości: 1.105.967,94 zł (słownie: jeden milion sto pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące ujemną zmianę stanu środków pieniężnych netto w 1999 r. na sumę: - 3.272.622,14 zł (słownie: minus trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote czternaście groszy),

- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 1999 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

w sprawie podziału zysku netto za 1999 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego oraz

§ 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: :

- Ustala się , żezysku netto za 1999 r. w kwocie: 1.105.967,94 zł (słownie: jeden milion sto pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

w sprawie zwiększenia kapitału zapasowego

W związku z rozliczeniem funduszu inwestycyjnego - działając na podstawie art. 427 § 5 kodeksu handlowego i § 25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie z funduszu inwestycyjnego na kapitał zapasowy kwoty 5.806.720,29 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych dwadzieścia dziewięć groszy).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Udziela się Zarządowi Spółki Akcyjnej Elektrociepłownia "Będzin" .S.A. z siedzibą w Będzinie pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Będzinie pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. IV kadencji

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 379 §.1 kodeksu handlowego oraz § 15 pkt. 3 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Elektrociepłowni "Będzin" S.A. IV kadencji liczyć będzie 6 (sześć) osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. IV kadencji

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 379 §.1 kodeksu handlowego oraz § 15 pkt. 3 Statutu Spółki powołuje Radę Nadzorczą Elektrociepłowni "Będzin" S.A. IV kadencji w składzie:

- Wiesław Motłoch - przedstawiciel pracowników

- Zbigniew Robak - przedstawiciel pracowników

- Wojciech Drachal

- Marta Sadowy

- Maria Chruślińska

- Jacek Leśniewski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 431 § 1kodeksu handlowego oraz § 25 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1) W § 5 dodaje się ust. 3 o treści:

"3. Działalność szkoleniowa, doradztwo i konsulting"

2) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd składa się z 2 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie."

3) § 11 ust. 3 uzyskuje brzmienie:

"3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej."

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

"Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu."

5) § 19 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania zasad wynagradzania dla członków Zarządu."

6) Skreśla się dotychczasową treść pkt. 3 § 19 ust. 2.

7) W § 19 ust. 2 pkt. 5 skreśla się słowa "lub odwołania".

8) W § 25 ust. 1 dodaje się punkty 17) i 18) o treści:

"17) powoływanie i odwoływania członków Zarządu Spółki,

18) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Sądzie zmian Statutu Spółki.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »