Reklama

ALTERCO (ALT): ZWZA - podjęte uchwały

Raport bieżący nr 47/2005

Reklama

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Śrubex" S.A., które odbyło się w dniu 21.05.2005r. w Łańcucie

Uchwała Nr 1/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Grzybowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna Łańcucie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1) Leszek Prawda

2) Katarzyna Pietryga

3) Iwona Kud-Ertanowska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 83 (2175) z dnia 28 kwietnia 2005 roku, pozycja 4538.

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór komisji skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2004.

8.Przedstawienie oświadczenia w zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".

9.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 8.06.2004.

10.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004;

2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004;

3)podziału zysku za rok 2004;

4)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku;

5)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku;

6)zmian w składzie Rady Nadzorczej.

11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, na które składa się:

1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2)bilans sporządzony na dzień 31.12.2004, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 81 063 tys. złotych;

3)rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 do dnia 31.12.2004 wykazujący zysk netto w wysokości 12 808 tys. złotych;

4)zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 143 tys. złotych;

5)rachunek przepływów pieniężnych wykazujacy zwiększenie stanu srodków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2004 do dnia 31.12.2004 o kwotę 1 501 tys. złotych;

6)dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2004

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

Wskazany w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok 2004 zysk netto, w kwocie 12.808.262,10 zł (dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) przeznaczyć na:

1)kapitał zapasowy Spółki w kwocie 12.175.618,08 zł (dwanaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych, osiem groszy),

2)pokrycie straty netto z lat ubiegłych spowodowanej ujawnieniem błędu podstawowego w kwocie 632.644,02 zł (sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złote, dwa grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków niżej wymienionym członkom Zarządu Spółki:

1)Wojciechowi Fedko za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004

2)Nikodemowi Bernackiemu za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004

3)Małgorzacie Popienia za okres od 01.01.2004 do 07.12.2004

4)Katarzynie Grabowskiej za okres od 07.12.2004 do 31.12.2004

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków n/w członkom Rady Nadzorczej:

1)Jackowi Tucharzowi za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004

2)Piotrowi Rybce za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004

3)Karolowi Cieślakowi za okres od 01.01.2004 do 17.12.2004

4)Krzysztofowi Czubie za okres od 01.01.2004 do 17.12.2004

5)Piotrowi Jaczewskiemu za okres od 01.01.2004 do 17.12.2004

6)Dorocie Derbin za okres od 01.01.2004 do 09.09.2004

7)Wiesławowi Łączowi za okres od 01.01.2004 do 09.09.2004

8)Arturowi Cąkale za okres od 17.12.2004 do 31.12.2004

9)Wojciechowi Grzybowskiemu za okres od 17.12.2004 do 31.12.2004

10)Wiesławowi Wilkowi za okres od 09.09.2004 do 31.12.2004

11)Piotrowi Wieczorkiewiczowi za okres od 09.09.2004 do 17.12.2004

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 w zw. z art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu Pana Jacka Tucharza w związku z jego rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Dybalskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2005

Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2005 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Rafała Manię, tym samym zwiększa się liczbę członków Rady Nadzorczej z pięciu na sześć osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Data autoryzacji: 21.05.05 14:52

Katarzyna Grabowska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | fabryka | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »