Reklama

SWIECIE (MSC): ZWZA- projekty uchwał

Zarząd Frantschach Świecie SA przesyła projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie na

Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 kwietnia 2000 r.

Projekt Uchwały nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA

z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Reklama

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu

oraz rachunku zysków i strat za 1999 rok,

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz

rachunku zysków i strat za 1999 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Frantschach Świecie SA za 1999 r.,

b) podziału zysku,

c) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok,

d) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku,

e) zmian w Statucie Spółki,

f) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia,

g) emisji obligacji.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie obrad.

Projekt Uchwały nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA

z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

odbywającego się w dniu 5 kwietnia 2000 r.

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się następujący regulamin obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się w dniu 5 kwietnia 2000 r.

1.Regulamin określa tryb prowadzenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Frantschach Świecie SA, zwanego dalej "Zgromadzeniem".

2. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana,

po czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera

Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Przewodniczący, po podpisaniu listy obecności, stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego

zdolność do podejmowania uchwał.

4.Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może zostać dokonany, w miarę potrzeby,

wybór Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy liczenie głosów, czuwanie nad prawidłowym

przebiegiem głosowania oraz ustalanie jego wyników.

5.Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

6. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami, przedstawia Zgromadzeniu projekty uchwał, podejmuje

decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z

ustalonym porządkiem i przepisami prawa, udziela głosu, przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz poddaje je

pod dyskusję, zarządza głosowanie, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał.

7.Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Zgromadzenia w kolejności zgłoszenia.

8.Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo udzielania głosu zaproszonym ekspertom i doradcom.

9.Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego

pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.

10.Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie

pisemnej z podpisem zgłaszającego.

11.Po wyczerpaniu i zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia, uwzględniając przebieg dyskusji i

wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami, ustala ostateczną treść projektu uchwały i poddaje go pod

głosowanie.

12.W przypadku wyboru Komisji Skrutacyjnej, oblicza ona liczbą głosów oddanych za i przeciw podjęciu

uchwały. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia,

który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za i przeciw podjęciu uchwały.

13.Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte odpowiednio: w głosowaniu tajnym lub jawnym

i przy odpowiedniej większości głosów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Kodeksu handlowego i

Statutu.

14.W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia.

15.Jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczą osoby nie władające językiem polskim, jego przebieg jest tłumaczony

przez tłumacza przysięgłego.

16.Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

Projekt Uchwały nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA

z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i sprawozdania finansowego,

w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 rok.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1, art.390 § 2 ust. 1 Kodeksu Handlowego oraz § ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego

rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 1999 zawierające :

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

991.083.463,31 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta

sześćdziesiąt trzy 31/100) złote,

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. wykazujący zysk

netto w kwocie 87.000.387,85 ( słownie : osiemdziesiąt siedem milionów trzysta

osiemdziesiąt siedem 85/100) złotych,

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

1999 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego

w kwocie 3.061.456,16 (słownie : trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta

pięćdziesiąt sześć 16/100) złotych,

d) informację dodatkową za rok obrotowy 1999.

Projekt Uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA

z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Frantschach Świecie SA za 1999 rok.

Działając na podstawie art. 63 ust.1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.

Nr 121, poz.591 z późn.zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy

Frantschach Świecie SA za rok 1999 , zawierające :

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

1.006.088.342,92 (słownie : jeden miliard sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa

92/100) złote,

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. wykazujący zysk

netto w kwocie 88.451.765,54 ( słownie : osiemdziesiąt osiem milionów czterysta

pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć 54/100) złotych,

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

1999 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego

w kwocie 12.933.166,32 (słownie : dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści trzy

tysiące sto sześćdziesiąt sześć 32/100) złotych,

d) informację dodatkową za rok obrotowy 1999.

Projekt Uchwały nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA

z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie podziału zysku za 1999 rok.

Działając na podstawie art.390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki

uchwala się, co następuje :

1. Zysk netto Spółki za 1999 r. w wysokości 87.000.387,85 (słownie: osiemdziesiąt siedem

milionów trzysta osiemdziesiąt siedem 85/100) złotych przeznacza się na :

a) dywidendę dla akcjonariuszy-

kwotę 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów)

złotych,

b) kapitał zapasowy -

kwotę 37.000.387,85 ( słownie: trzydzieści siedem

milionów trzysta osiemdziesiąt

siedem 85/100) złotych.

2. Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 1,00 (słownie : jeden) złoty.

3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 18 maja 2000 r., a dzień

wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2000 r.

Projekt Uchwały nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA

z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki

pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Działając na podstawie art.388 pkt 1, art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt

3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

Udziela się Zarządowi Spółki Frantschach Świecie SA pokwitowania z wykonania

obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.

Projekt Uchwały nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA

z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki

pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Działając na podstawie art.388 pkt 1, art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz

§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki Frantschach Świecie SA pokwitowania

z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.

Projekt Uchwały nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA

z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 431 §1 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki

uchwala się, co następuje :

I. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie :

1. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wytwarzanie i handel w zakresie: celulozy, papieru,

przetworów papierowych i innych produktów ubocznych z procesu produkcji.

2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała

powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy,

przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego."

2. §13 ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków określa Rada

Nadzorcza.

2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata."

3. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

"Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki w przypadku Zarządu

jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są

dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."

4. § 17 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z sześciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej

trwa trzy lata."

5. § 19 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorca odbywa posiedzenia w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości wskazanej

w zawiadomieniu tak często, jak jest to potrzebne dla wykonania jej obowiązków."

6. § 20 ust.4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego na zarządzenie

Przewodniczącego Rady , z wyłączeniem spraw określonych w § 21 ust.2 pkt 8 i 9 Statutu oraz spraw, w

których oddanie głosu odbywa się w sposób tajny."

7. Dodaje się ust. 5 i 6 w paragrafie 20 następującej treści:

"5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały za pośrednictwem

telefonu lub innych środków łączności w sposób zapewniający wzajemne porozumienie

wszystkich uczestniczących członków Rady.

6. Uchwały podjęte w trybie § 20 ust. 4 i 5 zostaną zaprotokołowane zgodnie z art. 387 § 2

Kodeksu handlowego."

8. Skreśla ust.2 paragrafu 28.

9. § 29 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie::

"1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego

wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego."

10. Skreśla się punkt 12 paragrafu 30 ust. 1.

11. Punkt 13 paragrafu 30 ust.1 otrzymuje oznaczenie punktu 12.

12. Skreśla się ust.3 paragrafu 32.

13. Skreśla się ust. 2 paragrafu 34.

14. Skreśla się § 37 .

II. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne

z dniem zarejestrowania ich przez Sąd.

Projekt Uchwały nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA

z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji Spółki

w celu ich umorzenia.

Działając na podstawie art.363 Kodeksu handlowego oraz § 10 ust.2 Statutu Spółki uchwala

się, co następuje :

1. Upoważnia się Zarząd Frantschach Świecie SA ("Spółka") do spowodowania, po uzyskaniu

uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, zakupu przez Spółkę własnych akcji w celu ich umorzenia z

czystego zysku roku każdego roku bieżącego

lub czystego zysku z lat ubiegłych przelanego do kapitału zapasowego.

2. Zakup akcji, o których mowa w ust.1 nie może przekroczyć 4.999.999 (cztery miliony dziewięćset

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)

akcji Spółki.

Projekt Uchwały nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA

z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji Spółki

w celu ich umorzenia.

Działając na podstawie art.388 pkt 5 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 9 Statutu

Spółki uchwala się, co następuje :

§1.

1. Spółka wyemituje obligacje na okaziciela ("Obligacje") wartości nominalnej równej 500.000 (pięćset

tysięcy) złotych każda. Obligacje będą emitowane w seriach, przy czym w żadnym momencie łączna wartość

nominalna nieumorzonych Obligacji nie przekroczy kwoty 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.

2. Obligacje mogą być niezabezpieczone, częściowo zabezpieczone lub zabezpieczone całkowicie w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz.420 z późn.

zmianami), zwanej dalej "Ustawą o obligacjach".

3. Celem emisji Obligacji jest finansowanie rozwoju i działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§2.

Obligacje będą wyemitowane w trybie art. 9 ust.1 pkt.2 Ustawy o obligacjach.

Propozycja nabycia skierowana zostanie do indywidualnych adresatów w liczbie nie

większej niż 300 osób.

§ 3.

Cena emisyjna Obligacji będzie ustalona dla poszczególnych serii Obligacji w warunkach emisji, z tym że nie

będzie ona wyższa niż wartość nominalna Obligacji. Obligacje nie zostaną wydane przed pełną wpłatą ceny

emisyjnej.

§ 4.

Obligacje nie będą oprocentowane.

§ 5.

Obligacje będą podlegały wykupowi przez Spółkę po cenie nominalnej w terminach określonych dla

poszczególnych serii Obligacji w warunkach emisji ("Termin Zapadalności"). Dla każdej serii Obligacji Termin

Zapadalności będzie krótszy niż rok od daty jej emisji.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały i podjęcia wszelkich

czynności niezbędnych w celu emisji oraz uplasowania Obligacji, w tym w szczególności:

(1) ustalania treści warunków emisji poszczególnych serii Obligacji oraz ustalania wzoru dokumentu dla

poszczególnych serii Obligacji;

(2) przygotowania propozycji nabycia dla poszczególnych serii Obligacji zgodnie z Ustawą o obligacjach;

(3) określania terminów, w jakich poszczególne serie Obligacji zostaną zaoferowane nabywcom.

2. Podjęcie przez Zarząd działań, o których mowa w ust. 1 wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady

Nadzorczej Spółki.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »