Reklama

IFSA (IFR): Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 27.04.2017 r. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1)odwołało z upływem kadencji z Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicz, Pana Wojciecha Hetkowskiego, Panią Małgorzatę Patrowicz, Pana Jacka Koralewskiego, Panią Annę Dorotę Kajkowską

Reklama

2)powołało do Rady Nadzorczej Investment Friends S.A .na trzyletnią kadencję:

- Pana Damiana Patrowicz,

- Panią Małgorzatę Patrowicz,

- Pana Jacka Koralewskiego,

- Panią Annę Dorotę Kajkowską,

- Pana Wojciecha Hetkowskiego

Jednocześnie Zarząd Investment Friends S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28.04.2017 r. ukonstytuowała się w nowym składzie:

– Pan Damian Patrowicz,

– Pani Małgorzata Patrowicz,

– Pan Jacek Koralewski,

- Anna Dorota Kajokowska,

- Wojciech Hetkowski.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Damianowi Patrowicz natomiast funkcja Sekretarza Rady Nadzorczej powierzona została Pani Małgorzacie Patrowicz.

Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe nowo wybranych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wykonaniu obowiązku określonego w § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Pan Damian Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o., Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., DAMF INVEST S.A., DAMF INWESTYCJE S.A., IFERIA S.A., Investment Friends S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Pan Damian Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pani Małgorzata Patrowicz- Sekretarz Rady Nadzorczej

Pani Małgorzata Patrowicz jest Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Kierunku Rachunkowości i Finansów. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim i elektronicznym oraz pełniąc funkcje Prezesów Zarządów oraz Członków Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych. Od 2007 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w DAMF Invest S.A., IFEA Sp. z o.o., IFERIA S.A., Patro Invest Sp. z o.o., DAMF ENERGY S.A., DAMF GAZ Sp. z o.o. oraz Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Damf Inwestycje S.A., ELKOP S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A. oraz Prokurenta w Kopanina Administracja Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Koralewski

Pan Jacek Koralewski posiada duże doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył pracując w bankowości oraz jako członek Zarządu i Rad Nadzorczych spółek giełdowych. W latach 1992 – 2010 rozwijał karierę w PKO BP S.A. pracując na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowisku eksperta. Ukończył szereg szkoleń w zakresie ryzyka, windykacji, restrukturyzacji, finansów, negocjacji oraz zarządzania. Posiada Certyfikat w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich. Od 2007 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. W latach 2007 – 2014 zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spółek niepublicznych: pełnił funkcję Prezesa Zarządu w podmiotach: Stark Development S.A., ELKOP Energy S.A., Hibertus Sp. z o.o., Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Atlantis Energy S.A., DAMF Invest S.A., Fon Ecology S.A., Investment Friends Księgowość S.A., Urlopy.pl S.A., AF Estry S.A. W latach 2012-2014 był członkiem Business Centre Club z siedzibą w Warszawie. Obecnie pełni funkcje: Prezesa Zarządu w Elkop S.A., Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A., DAMF Inwestycje S.A., Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie polityki społecznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie bankowości i finansów. Pan Jacek Koralewski nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pan Jacek Koralewski w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadał w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji. Pan Jacek Koralewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Jacek Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.

Pani Anna Kajkowska

Pani Anna Kajkowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła magisterskie studia na Wydziale Administracji, kierunek Administracja w SWPW w Płocku. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzane Przedsiębiorstwem Zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończyła Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie w Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej , Zarządzanie technologią w przedsiębiorstwie w Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej , Zarządzanie technologią – systemy wspierania innowacji i transferu technologii w Krajach Unii Europejskiej i w Polsce w Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej , posiada Certyfikat wydany przez Dekra Certyfikation SE z siedzibą w Stuttgarcie światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich, audytorskich. Posiada umiejętności diagnozowania, analizowania, prognozowania, planowania oraz wdrażania nowych pomysłów do praktyki gospodarczej i społecznej. Pełni nadzór administracyjny i finansowy nad nieruchomościami komercyjnymi. Od 2007 roku związana z rynkiem kapitałowym . Od 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Atlantis S.A spółki notowanej na rynku głównym Warszawskiej GPW działającej w sektorze działalności finansowej. Od 2009 roku jest członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych . Od 06.2012 r. – pełni funkcję Prezesa Zarządu RESBUD S.A z siedzibą w Płocku – spółka z branży budowlanej notowana na rynku głównym Warszawskiej GPW . Od 06.2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej IQ PARTNERS S.A z siedzibą w Warszawie, spółki specjalizującej się w inwestycjach w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up), Internet, mobile, e-commerce oraz IT , notowana na rynku głównym Warszawskiej GPW.

Pani Anna Kajkowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Anna Kajkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wojciech Hetkowski

Wojciech Hetkowski zamieszkały w Płocku, ukończył Politechnikę Warszawską - Wydział Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania oraz Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa oraz szkolenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami, zarządzania jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji (FSO Płock), był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A we Włocławku (I grupa kapitałowa PKN Orlen), Prezesem Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Płocku oraz RN Prof-Med S.A we Włocławku. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Damf Inwestycje S.A. ( dawniej Fly.pl S.A.), FON S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Investment Friends Capital S.A., Pan Wojciech Hetkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Hetkowski nie jest Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Agnieszka GujgoPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »