Reklama

GUS podał dane dotyczące produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej za październik

Produkcja przemysłowa w październiku spadła o 1,3 proc. rdr, a w porównaniu z wrześniem br. spadła o 2,5 proc. - wynika z poniedziałkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomiści w tzw. konsenusie rynkowym spodziewali się wzrostu produkcji o 1,1 proc. w ujęciu rocznym i spadku o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

"W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,3 proc. w porównaniu z październikiem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 20,1 proc.

W okresie styczeń - październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 15 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,5 proc." - napisano w komunikacie GUS. Zgodnie z poprzednimi danymi GUS we wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła o 3,2 proc. rdr i 10,4 proc. mdm.

Reklama

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 1,3% niższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,4%) i o 2,5% niższa w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji napojów - o 16,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 10,7%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 8,7%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 7,8%, metali - o 5,3%, maszyn i urządzeń - o 4,3%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 3,9%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 7,0%, wyrobów tekstylnych - o 5,3%, pozostałego sprzętu transportowego - o 5,1%, artykułów spożywczych - o 4,8%, mebli - o 4,4%.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku wzrosła o 4,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym o 3 proc.- podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Jak wyliczył Urząd, sprzedaż detaliczna mierzona w cenach stałych w październiku br. była wyższa w skali roku w większości grup.

Najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach prowadzących tzw. pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach - o 14,2 proc. wobec wzrostu o 3,8 proc. przed rokiem). Większa też była sprzedaż w podmiotach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi - o 3,7 proc. wobec wzrostu o 4,1 proc. przed rokiem - oraz paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 0,9 proc. wobec wzrostu o 0,5 proc.).

Spadek sprzedaży nastąpił w jednostkach zaklasyfikowanych do grupowań: "pozostałe" (o 8,6 proc.) oraz "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (o 2,5 proc).

W pozostałych grupach w sprzedaży detalicznej ogółem wysoki wzrost odnotowano w podmiotach zajmujących się sprzedażą farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 16,5 proc.) oraz w jednostkach handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 13,6 proc.).

W okresie styczeń - październik br. wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku wyniósł 5,5 proc. wobec wzrostu o 3,4 proc. w 2015 r.(

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 4,3 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym o 4,2 proc.

Rynek spodziewał się spowolnienia odczytów do 0,8% r/r (produkcja) oraz 4,0% r/r (sprzedaż detaliczna).

Zdaniem analityków gorsze wyniki wynikają głównie z wpływu efektów sezonowych (mniejszej liczby dni roboczych). W przypadku produkcji budowalno-montażowej spodziewane jest utrzymanie negatywnej tendencji (-16,3% r/r).

Pamiętacie zieloną wyspę? To wciąż się dzieje. Polska gospodarka zaskakuje negatywnie. Poniedziałek przyniósł kolejne złe informacje: produkcja przemysłowa spadła w październiku o 1,3 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, choć ekonomiści spodziewali się wzrostu. Sprzedaż detaliczna, choć wzrosła, to mniej niż oczekiwano. W rezultacie wzrost gospodarczy w IV kwartale może być nawet niższy od 2 proc. Oczywiście można stwierdzić, że dookoła Polski nie dzieje się najlepiej, że Niemcy mają swoje kłopoty gospodarcze, że nastroje inwestorów po Brexicie się pogorszyły, a za Oceanem będą wyższe stopy i kapitał płynie właśnie tam. Ale koniec końców inwestorzy oceniają dany kraj na podstawie jego wskaźników i konkretnych zdarzeń. Tymczasem u nas gospodarka zwalnia, złoty osłabł, a inwestycje wciąż szukają dna. Dziś dowiedzieliśmy się, że w trzecim kwartale wydatki dużych firm na inwestycje były o ponad 10 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Rządzący bronią się, że to głównie wina opóźnień w wydawaniu unijnych euro, bo poprzednicy nie przygotowali projektów i teraz potrzebny jest czas na uruchomienie nowych projektów. Kiedy zobaczymy tego efekty? Najwcześniej pewnie w drugiej połowie przyszłego roku. Do tego czasu uwaga inwestorów skupi się zapewne na tych negatywnych informacjach płynących znad Wisły. I tak jak jakiś czas temu wyróżnialiśmy się pozytywnie na tle innych, tak teraz przyjdzie nam zmagać się z opinią kraju, w którym gospodarka nie ma się za dobrze. A dodatkowo budżet (choć bieżąco w dobrej kondycji) jest obciążany przyszłymi wydatkami, które rosną w tempie zdecydowanie przewyższającym potencjalne nowe przychody. Jeśli teraz ze swoimi negatywnymi decyzjami dołączą agencje ratingowe, dalej będą rosły koszty obsługi długu a waluta słabła, to nieprędko będziemy mogli znów się pozytywnie wyróżniać. Paweł Czuryło Interia.pl

Spadek dynamiki produkcji silniejszy od oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w październiku o 1,3% r/r wobec wzrostu o 3,2% we wrześniu, co było poniżej naszej prognozy (0,9%) i konsensusu rynkowego (0,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku o 1,3% m/m.

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do spadku dynamiki produkcji we październiku był negatywny efekt statystyczny związany z niekorzystną różnicą w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2015 r., podczas gdy we wrześniu br. była taka sama jak przed rokiem). Niemniej jednak silniejszy od oczekiwań spadek rocznej dynamiki produkcji oznacza, że pogorszenie nastrojów w przetwórstwie obrazowane zmniejszeniem wskaźnika PMI w październiku znalazło również odzwierciedlenie w danych z realnej sfery gospodarki (por. MAKROpuls z 02.11.2016). Dokładna ocena przyczyn spadku aktywności w przemyśle i jej trwałości będzie możliwa po zapoznaniu się ze szczegółową strukturą produkcji, która zostanie opublikowana w Biuletynie Statystycznym GUS pod koniec miesiąca.

Ponowne pogłębienie spadku produkcji budowlano-montażowej

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w październiku o 20,1% r/r wobec spadku o 15,3% we wrześniu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa spadła o 3,0% w porównaniu z wrześniem. Na niższą dynamikę produkcji złożyły się niekorzystny efekt kalendarzowy oraz oddziałujący w przeciwnym kierunku efekt niskiej bazy sprzed roku w kategorii "obiekty inżynierii lądowej i wodnej". Dzisiejsze dane nie zmieniają naszej oceny, że w sierpniu osiągnęliśmy dno dynamiki produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROmapa z 10.10.2016).

Oczekujemy, że roczna dynamika nakładów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny, jak również dynamika produkcji budowlano-montażowej pozostaną ujemne do końca br. W I poł. 2017 r. wraz z kontynuacją ożywienia w budownictwie mieszkaniowym oraz coraz większą absorbcją środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej będziemy mieć do czynienia z przyspieszeniem produkcji (por. MAKROmapa z 10.10.2016). Taką ocenę wspierają opublikowane w ubiegłym tygodniu dane dotyczące liczby rozpoczętych budów mieszkań (+7,6% r/r w październiku wobec -10,3% we wrześniu) oraz pozwoleń na budowę (1,4% r/r wobec -0,3%). Dzisiejsze dane stanowią jednak ryzyko, że oczekiwane przez nas przyspieszenie produkcji może nastąpić później niż obecnie zakładamy.

Sprzedaż detaliczna nieco słabiej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku o 3,7% r/r wobec wzrostu o 4,8% we wrześniu, co było poniżej naszej prognozy (5,2%) i konsensusu rynkowego (4,1%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w październiku o 4,6% r/r wobec wzrostu o 6,3% we wrześniu. W kierunku spowolnienia realnego wzrostu sprzedaży detalicznej oddziaływały przede wszystkim niższe dynamiki sprzedaży żywności (3,7% r/r w październiku wobec 5,9% we wrześniu), paliw (0,9% wobec 6,0%) oraz w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (-2,5% r/r wobec 5,2%). W kontekście dobrej sytuacji na rynku pracy oraz optymistycznych nastrojów konsumenckich spadki te mają naszym zdaniem charakter przejściowy (potęgowany przez niekorzystne efekty kalendarzowe) i nie sygnalizują trwałej tendencji do pogorszenia warunków w handlu detalicznym.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej, podobnie jak te z kliku ostatnich miesięcy, w ograniczonym stopniu odzwierciedlają popyt konsumpcyjny realizowany z użyciem środków z programu Rodzina 500+. Naszym zdaniem, środki te przeznaczone są bowiem w dużym stopniu na usługi lub zakupy w sklepach zatrudniających poniżej 10 osób. Ponadto, czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki sprzedaży detalicznej jest obserwowany w ostatnich kwartałach wzrost skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania (por. MAKROmapa z 12.09.2016).

Słaby początek IV kw.

Dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej za październik sygnalizują, że odnotowane w III kw. spowolnienie wzrostu gospodarczego (2,5% r/r wobec 3,1% w II kw.) będzie kontynuowane również w IV kw., a jego skala może ulec pogłębieniu. Dzisiejsze dane stanowią również ryzyko w dół dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP (podwyżka stóp o 50 pb w II poł. 2017 r.). Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

Krystian Jaworski

Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Polska gospodarka zwalnia? Słabe dane makroekonomiczne

Nie zachwycają dane makroekonomiczne polskiej gospodarki. Główny Urząd Statystyczny poinformował dzisiaj, że produkcja przemysłowa spadła w październiku o 1,3 proc. r/r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca jest to natomiast spadek o 2,5 proc.

Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji o 1,1 proc. r/r, a w okresie miesięcznym nieznacznego spadku rzędu 0,1 proc. We wrześniu produkcja przemysłowa zanotowała wzrost o 3,2 proc. r/r.

To nie jedyne dane, które w tym miesiącu negatywnie zaskoczyły. Pomimo wzrostu sprzedaży detalicznej o 3,7 proc. w ujęciu rocznym, był to wynik gorszy od oczekiwań. Prognozowany wzrost określono na poziomie 4,3 proc. r/r.

Szczególnie niepokoić może natomiast kontynuacja trendu spadkowego odnośnie do nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Po III kwartale spadek sięgnął 9,1 proc., do 79,9 mld zł.

W analogicznym okresie 2015 r. - jak podaje GUS - inwestycje prywatne rosły w tempie 12,3 proc.

Trzeci kwartał jest zatem kolejnym, w którym przedsiębiorcy ograniczają inwestycje. Warto przypomnieć, że po I kw. spadek wyniósł 8,6 proc. r/r, a w II 7,1 proc. r/r.

Pogarszające się dane makroekonomiczne powodują, że coraz więcej analityków wskazuje, że w IV kw. br. pod względem wzrostu PKB będzie bardzo słaby. Analitycy mBanku wskazują nawet na 2 proc. wzrost.

BB

............................

Analitycy Credit Agricol Bank Polska S.A.

Prognozowali, że dynamika produkcji przemysłowej obniży się w październiku do 0,9% r/r wobec 3,2% we wrześniu ze względu na oddziaływanie efektu niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Z kolei tempo wzrostu nominalnej sprzedaży detalicznej zwiększy się naszym zdaniem do 5,2% r/r w październiku wobec 4,8% we wrześniu z uwagi na wzrost dynamiki cen detalicznych.

Uważamy, że w przypadku realizacji tych prognoz publikacja tych danych będzie neutralna dla złotego i rentowności polskich obligacji. Dane te będą również istotne w kontekście oceny tempa wzrostu gospodarczego w IV kw.

Konsensus PAP na dane GUS 21.XI: Sprzedaż detaliczna w X wzrosła o 4,3 proc. rdr (powt.) Ekonomiści szacują, że sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 4,3 proc. rdr i o 4,2 proc. mdm - wynika z konsensusu opracowanego przez PAP.

Poniżej wyniki prognoz z dn. 10 listopada:

-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
na październik 2016 ŚREDNIA (dane za IX) mediana min max liczba odp.
-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
sprzedaż det. rdr 4,3 (4,8) 4,3 2,9 5,4 18
sprzedaż det. mdm 4,2 (-1,2) 4,1 3,1 5,4 11

- w nawiasach dane GUS z poprzedniego miesiąca oraz konsensus z poprzedniego miesiąca.

Ekonomiści szacują, że produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,1 proc. rdr - wynika z konsensusu opracowanego przez PAP. Ceny produkcji wzrosły rdr o 0,3 proc.

Poniżej wyniki prognoz z dn. 10 listopada:

-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
na październik 2016 ŚREDNIA (dane za IX) mediana min max liczba odp.
-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
produkcja przem. rdr 1,1 (3,2) 0,8 -1,6 6,0 18
produkcja przem. mdm -0,1 (10,4) -0,2 -2,8 1,8 12
ceny produkcji rdr 0,3 (0,2) 0,3 -0,1 0,5 18
ceny produkcji mdm 0,2 (0,3) 0,2 -0,1 0,4 12

- w nawiasach dane GUS z poprzedniego miesiąca oraz konsensus z poprzedniego miesiąca

>

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »