Reklama

Jak ubiegać się o odszkodowanie od biura podróży?

Na złożenie reklamacji klient ma 30 dni od powrotu z wycieczki. W takim samym terminie jej organizator musi na nią odpowiedzieć. Jeżeli tego nie zrobi, oznacza to, że uznał roszczenia.

Czy mogę złożyć reklamację, jeśli nie jestem zadowolony?

Wspólnie z żoną wybraliśmy się w wymarzoną podróż do Chin. Pomimo, że zapłaciliśmy za nią dużo pieniędzy, to nie spełniła ona naszych oczekiwań. Biuro nie wywiązało się ze wszystkich warunków umowy. Spaliśmy w hotelach o niższym standardzie, jedzenie nie było urozmaicone, a na dodatek nie pojechaliśmy do wszystkich planowanych miejsc. Czy mimo że wycieczka już się zakończyła i wróciliśmy do Polski, to mogę jeszcze zareklamować taki nieudany wyjazd?

TAK

Jeżeli klient twierdzi, że biuro podróży nienależycie wywiązało się z umowy, to może wystąpić do niego z roszczeniami odszkodowawczymi i żądaniem zwrócenia części pieniędzy. W tym celu powinien złożyć reklamację i wskazać w niej uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określić swoje żądania. Dobrze jest, jeżeli klient na poparcie swoich roszczeń ma jakieś dowody, np. zdjęcia czy zeznania świadków. Złożenie takiej reklamacji możliwe jest także już po powrocie z wakacji. Ważne jednak, żeby nastąpiło to w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Podstawa prawna: art. 16b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Reklama

Czy muszę złożyć reklamację u rezydenta?

Byłem na wczasach w Turcji. Na miejscu okazało się, że hotel, w którym nas zakwaterowano, ma niższe standardy, niż było napisane w umowie. Nie chciałem sobie jednak psuć wakacji i nie zgłosiłem takich zastrzeżeń na miejscu u rezydenta. Po powrocie z wakacji postanowiłem jednak złożyć reklamację w biurze podróży, ale ono nie chce jej przyjąć, twierdząc, że powinienem ją złożyć w trakcie pobytu na wakacjach. Czy reklamacja musi być złożona podczas wypoczynku u rezydenta?

NIE

Uczestnik może złożyć reklamację bezpośrednio u rezydenta na miejscu. W takiej sytuacji rezydent powinien potwierdzić przyjęcie reklamacji i jeżeli jest ona uzasadniona, w miarę swoich możliwości naprawić nieprawidłowości. Złożenie reklamacji od razu u rezydenta nie jest jednak obowiązkiem, ale uprawnieniem uczestnika wycieczki. W związku z tym może on złożyć swoją reklamację dopiero po powrocie z wakacji. Ma na to 30 dni od zakończenia imprezy. Podstawa prawna: art. 16b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Czy biuro ma jakiś termin na odpowiedź na reklamację?

Po powrocie z wakacji udałem się do biura podróży i złożyłem reklamację, gdyż nie byłem zadowolony z wycieczki. Od tego czasu upłynęło już ponad dwa miesiące, a biuro nadal nie odpowiedziało. Czy to oznacza, że została ona uwzględniona?

TAK

W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia na piśmie przyczyny odmowy. Nie może nie uwzględnić roszczeń klienta i w ogóle go o tym nie poinformować. Informację taką powinien przekazać w ciągu 30 dni. Jeżeli organizator naszego wakacyjnego wypoczynku nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Musi więc wywiązać się wobec klienta ze wszystkich roszczeń, z jakimi ten występował. Podstawa prawna: art. 16b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Czy mogę odstąpić wycieczkę swojemu kuzynowi?

Podpisałem umowę na obóz żeglarski i za niego zapłaciłem. Okazało się jednak, że ze względów zdrowotnych nie mogę wziąć w nim udziału. Nie chcę stracić pieniędzy, więc chcę odstąpić wycieczkę kuzynowi. Czy mogę to zrobić?

TAK

Klient, który nie może skorzystać z wycieczki, a jednocześnie nie chce odstąpić od umowy, może przenieść na inną osobę wszystkie uprawnienia, jakie przysługują mu z tytułu wykupionej wycieczki. W praktyce oznacza to, że klient może odsprzedać lub podarować wycieczkę innej osobie. Organizator może nie zgodzić się na zmianę uczestnika wycieczki jedynie wówczas, gdy nowa osoba nie spełnia wymagań, które są obligatoryjne do wzięcia udziału w imprezie. Samo przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków przez nowego uczestnika jest skuteczne, jeżeli klient zawiadomi organizatora o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w terminie określonym w umowie. Podstawa prawna: art. 16 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Czy biuro musi mi zwrócić pieniądze?

Podczas wakacji w Hiszpanii mieliśmy popłynąć statkiem na pobliską wyspę. Na miejscu okazało się, że wycieczka się odbędzie, jednak popłyniemy na inną wyspę, niż pierwotnie planowaliśmy. Po powrocie z tej zamiennej wycieczki uznałem jednak, że biuro nie wywiązało się z umowy, zmieniło bowiem miejsce wycieczki. Czy w związku z tym biuro musi mi zwrócić pieniądze?

NIE

Organizator, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, jest obowiązany wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Powinno to nastąpić bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami. Ponadto jakość tego świadczenia zastępczego powinna być co najmniej taka sama, jak świadczenia pierwotnego. Jeżeli z jakichś powodów biuro turystyczne nie może zorganizować zaplanowanej wycieczki, to za zgodą klientów może zmienić program i zaproponować wycieczkę zastępczą. W takiej sytuacji nie będzie musiało zwracać klientom pieniędzy. Obniżenia ceny wycieczki klienci będą mogli żądać jedynie wówczas, gdy jakość świadczenia zastępczego będzie na niższym poziomie niż pierwotnego. Podstawa prawna: art. 11a i 11b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Czy można reklamować podwyższenie ceny?

Podczas pobytu w Egipcie rezydentka poinformowała nas, że właściciel hotelu podwyższył cenę posiłków i napojów i w związku z tym musimy dopłacić po 1000 zł. Na miejscu nie mieliśmy wyjścia i musieliśmy zapłacić te pieniądze. Po powrocie jednak chcielibyśmy je odzyskać. Czy możemy zażądać zwrotu zapłaconych dodatkowo pieniędzy?

TAK

Cena ustalona w umowie z biurem podróży nie może zostać podwyższona, chyba że sama umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyżki. Ponadto organizator może podwyższyć cenę tylko na skutek niektórych okoliczności, do których należą: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi, takie jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe oraz wzrost kursów walut. Niezależnie jednak od wszelkich okoliczności biuro podróży nie ma prawa podwyższyć ceny wycieczki na 20 dni przed datą wyjazdu. Podwyżka dokonana w czasie trwania imprezy, a do tego dotycząca ceny posiłków może więc stanowić podstawę złożenia reklamacji. Uczestnicy wycieczki nie powinni ponieść tych dodatkowych kosztów, a jeśli je ponieśli, to mogą teraz żądać ich zwrotu. Podstawa prawna: art. 17 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Czy można reklamować wycieczkę last minute?

Kupiłem bardzo atrakcyjną wycieczkę zagraniczną w ofercie last minute. Boję się jednak, że za niższe pieniądze dostanę na miejscu niższy standard, niż wynika to z umowy. Czy jeżeli okaże się, że biuro nie wywiąże się z podpisanej ze mną umowy, to będę mógł w normalnym trybie złożyć reklamację?

TAK

Biuro podróży nie może zastrzec, że w przypadku zakupienia wycieczki w ofercie last minute klientowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym np. odszkodowawcze. Tego rodzaju postępowanie to nic innego jak ograniczanie przez przedsiębiorcę odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania bądź zapewnienie sobie prawa do jednostronnej zmiany umowy, co stanowi zakazane klauzule umowne. Każdemu klientowi, który korzysta z oferty last minute lub innej objętej promocją, przysługuje pełna ochrona i nie ma znaczenia, że cena jest obniżona. W związku z tym każda istotna zmiana warunków wyjazdu może być dokonana w uzgodnieniu z klientem. Powinien on bowiem o tym wiedzieć i jeśli ich nie akceptuje, musi mieć prawo odstąpienia od umowy. Istotne zmiany warunków wycieczki są również podstawą do złożenia przez jej uczestnika reklamacji, która musi być rozpatrzona zgodnie z ogólnymi zasadami. Podstawa prawna: art. 11a i 11b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Czy biuro odpowiada za swojego kontrahenta?

Chciałam zareklamować jedną z wycieczek, jakie biuro podróży gwarantowało nam podczas zagranicznych wczasów. Organizator twierdzi jednak, że nie mogę złożyć takiej reklamacji, ponieważ wycieczki nie organizował on, ale miejscowe biuro, z którym organizator na stałe współpracuje. Czy biuro ponosi odpowiedzialność również za zagranicznych kontrahentów, z którymi współpracuje?

TAK

Biuro podróży nie może uchylać się od odpowiedzialności za działania innych osób, które uczestniczą w realizacji imprezy turystycznej, np. szkody wyrządzonej przez hotelarza, restauratora, przewoźnika czy miejscowego biura podróży, z którym współpracuje. Organizator odpowiada bowiem za osoby, którymi posługuje się w wykonaniu umowy lub którym wykonanie umowy powierza. Skoro więc turyści zapłacili polskiemu biuru za zorganizowanie wycieczki podczas pobytu za granicą, organizator nie może zasłaniać się tym, że usługi na miejscu zlecił miejscowej firmie. Dla turystów nie ma bowiem znaczenia to, czy biuro samo spełni wszystkie świadczenia umowne, czy skorzysta z pomocy innych osób. Turysta nie podpisuje umów z osobami trzecimi, więc przedsiębiorca organizujący imprezę nie powinien zasłaniać się winą podwykonawcy. Podstawa prawna: art. 474 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Arkadiusz Jaraszek

19 czerwca 2012 (nr 117)

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Dowiedz się więcej na temat: biuro podróży | biura podróże | biuro podróże

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »