Reklama

Jak poprawić błędy w elektronicznej deklaracji?

Błąd w e-zeznaniu lub e-deklaracji nie pozwoli przesłać dokumentu przez internet. Podatnicy przed wysłaniem dokumentu do fiskusa muszą sprawdzić, czy wszystkie dane zostały wpisane zgodnie z odpowiednimi schematami.

Podatnicy, którzy chcą wysłać deklaracje lub zeznania przez internet, muszą przestrzegać zasad obowiązujących w systemie e-Deklaracje. Zasady te wynikają ze specyfiki formularzy interaktywnych i w praktyce działają one na korzyść podatników. System e-Deklaracje nie przyjmie bowiem formularza np. z błędnym określeniem numeru PESEL, przekręconym imieniem, literówką i innymi błędami formalnymi, które można popełnić, wypełniając formularz papierowy. [Przykład 1]

E-wysyłki

Reklama

Za pomocą systemu e-Deklaracje podatnicy mogą przesyłać m.in. deklaracje na VAT, CIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także inne formularze (np. dotyczące podatku od spadków i darowizn).

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie e-Deklaracje jest konieczność podpisania formularza deklaracji podpisem elektronicznym. W praktyce podatnicy mają dwie możliwości w zależności od rodzaju e-deklaracji. W przypadku PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-16, PIT-16A i PIT-19A mogą stosować albo podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, albo podpis elektroniczny nieweryfikowany za pomocą takiego certyfikatu. Ten pierwszy podpis kosztuje ok. 200 zł. Drugi jest bezpłatny i polega na tym, że podatnik podaje pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania rocznego lub rocznego obliczenia podatku za 2010 r. Błędne podanie jednej z tych danych spowoduje, że podatnik nie będzie mógł wysłać e-PIT lub jego korekty.

Wyjaśnijmy, że osoby i firmy przesyłające e-deklaracje VAT, CIT, PCC i inne muszą stosować podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Stosują więc zestaw do e-podpisu i w praktyce nie są narażeni na błędy.

Weryfikacja negatywna

Z końcem kwietnia minął termin rozliczenia PIT. Podatnicy mogą jednak składać korekty tych zeznań. Przesyłając e-korektę, można więc popełnić błędy takie jak przy składaniu pierwotnego zeznania.

System e-Deklaracje może wydać kilka komunikatów o błędach. Na ekranie komputera pojawiają się wtedy informacje o statusie błędu.

Jedną z najczęściej popełnianych pomyłek jest błąd danych identyfikacyjnych. W takiej sytuacji system informuje, że dokument ma status 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podatnicy, którzy otrzymali taki status dokumentu, mogli popełnić jeden z tych błędów. Przede wszystkim w pierwszej części zeznania wpisali błędnie imię, nazwisko, datę urodzenia lub pomylili PESEL lub NIP. Mogli również podać nie swój identyfikator podatkowy (np. NIP pracodawcy lub PESEL małżonka).

Status 414 pojawi się również w sytuacji, gdy podatnik błędnie wpisał:

  • nazwisko (np. podał Kowalska Wiśniewska zamiast Kowalska-Wiśniewska),
  • pierwsze imię (np. zamiast Aleksandra wpisał Alksandra, a więc zrobił literówkę),
  • również drugie imię (konieczne jest podanie jedynie pierwszego imienia),
  • imię w miejscu na nazwisko, a nazwisko w pozycji przeznaczonej do wpisania imienia,
  • datę urodzenia w błędnym formacie (konieczne jest podanie daty w formularzu PDF we właściwym formacie: DD-MM-RRRR, czyli dzień-miesiąc-rok).

W danych autoryzujących można popełnić jeszcze jeden błąd, czyli wpisać błędną kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku m.in. za 2010 r. Podatnik musi podać dokładną kwotę przychodu (np. 115.34 zł). Nie może tej kwoty zaokrąglić i podać np. 115.30 zł, ponieważ wtedy system nie przyjmie e-PIT.

W przypadku małżonków, składających np. korektę wspólnie złożonego rozliczenia rocznego, kwotę przychodu musi podać podatnik, który składa korektę zeznania w imieniu małżonków.

Po otrzymaniu statusu 414 dokumentu trzeba więc sprawdzić wszystkie dane autoryzujące i porównać, czy dane z pierwszej strony e-PIT są zgodne z formatami przyjętymi w systemie. Trzeba także sprawdzić dane wpisane na pierwszej stronie dokumentu z danymi wpisanymi w części na dane autoryzujące. Jeśli po sprawdzeniu danych błąd dalej będzie się pojawiał, trzeba skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia niezgodności.

Dane weryfikacyjne

Podatnicy mogą również otrzymać informację o statusie 412 - Weryfikacja negatywna. Problem ten dotyczy wyłącznie zeznań składanych przez internet i podpisanych danymi identyfikacyjnymi podatnika. Jest to więc kolejna sytuacja, gdy nie zgadzają się dane wpisane w części pierwszej zeznania z danymi wpisanymi w części, w której podpisujemy formularz.

Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że status ten pojawia się rzadko. Jeśli komunikat o statusie 412 pojawi się na ekranie komputera, to znaczy, że prawdopodobnie źle zostało zainstalowane oprogramowanie do wysyłania e-PIT (np. aplikacja e-Deklaracje Desktop, którą resort bezpłatnie udostępnia na stronie www.e-deklaracje.gov.pl). Resort podkreśla bowiem, że prawidłowe zainstalowanie oprogramowania oznacza, że dane identyfikacyjne są automatycznie przenoszone do części, w której podpisujemy e-zeznanie.

Na błąd ten mogą również natrafić użytkownicy oprogramowania, które dostarczają zewnętrzni producenci. Zgodnie bowiem z par. 5 rozporządzenia ministra finansów z 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. nr 259, poz. 1769 z późn. zm.) zewnętrzni producenci powinni w swoich programach stosować schematy podpisu elektronicznego określone w tym rozporządzeniu. Jeśli błędnie zastosowali schemat, to podatnik używający takie oprogramowanie może mieć problem z wysłaniem e-PIT.

Podatnicy, którzy otrzymają status dokumentu 412, powinni więc zaktualizować oprogramowanie dostarczone przez Ministerstwo Finansów, a jeśli korzystają z oprogramowania producenta zewnętrznego, zapytać o rozwiązanie problemu. Wyjściem z sytuacji może być również odinstalowanie oprogramowania zewnętrznego i zainstalowanie aplikacji dostarczanej przez resort finansów. Trzeba jednak pamiętać, że dane z formularza należy zapisać na komputerze, ponieważ po odinstalowaniu oprogramowania zostaną one usunięte. [Przykład 2]

Kolejnym rodzajem błędu, jaki może wyświetlić system e-Deklaracje, jest status 411 - Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym.

Ważne Podatnicy mogą składać przez internet nie tylko zeznania roczne, lecz także ich korekty

W systemie jest już e-PIT

Błąd wiąże się z kolejną podstawową zasadą w systemie e-Deklaracje, o której często zapominają podatnicy. Chodzi o to, że poprawnie wypełnione zeznanie lub deklarację, a następnie podpisane, można wysłać do systemu tylko raz. Podatnicy jednak, nie będąc pewnymi, czy zeznanie trafiło do systemu, starają się ponownie je wysłać. W takiej sytuacji system zwraca im błąd o statusie 411. Oznacza to w praktyce, że zeznanie lub deklaracja z takim identyfikatorem podatkowym (NIP lub PESEL) jest już w systemie e-Deklaracje. Podatnik musi więc wpisać otrzymany numer referencyjny i pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. Wtedy zakończy procedurę wysyłania e-PIT i będzie miał pewność, że dokument trafił do fiskusa. Jeśli podatnik chce przesłać korektę zeznania, musi to wyraźnie zaznaczyć w formularzu zeznania podatkowego (na pierwszej stronie trzeba zaznaczyć kwadrat "korekta zeznania"). W takiej sytuacji prawidłowo wypełnioną korektę system przyjmie, mimo że wcześniej wpłynął dokument z tym samym identyfikatorem podatkowym (pierwotne zeznanie). Składając korektę, trzeba również pamiętać o podaniu przyczyn jej złożenia. [Przykład 3]

Dokończenie wysyłki

Podatnicy, którzy usunęli błędy z formularza e-PIT i wysłali zeznanie lub jego korektę do fiskusa, muszą pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, czyli o pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru. Tylko wtedy podatnik będzie miał pewność, że dokument dotarł do urzędu skarbowego. Tylko ten dokument potwierdza też terminowe złożenie zeznania lub przesłanie korekty e-PIT. W razie kontroli podatkowej podatnik będzie mógł inspektorom okazać UPO i nie poniesie sankcji karnych skarbowych, które grożą m.in. za niezłożenie zeznania w terminie.

PRZYKŁADY

1. Czy do tradycyjnego zeznania można wysłać poprawki elektronicznie

Podatnik złożył papierowe zeznanie roczne PIT. Ponieważ wyjeżdża z kraju, a musi złożyć korektę PIT, pyta, czy może korektę przesłać przez internet. Osoby składające korekty zeznań rocznych mogą to zrobić zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wystarczy wypełnić formularz interaktywny lub skorzystać z aplikacje e-Deklaracje Desktop, podpisać e-zeznanie, stosując pięć cech osobowych, w tym kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2010 r. Po wysłaniu korekty przez internet trzeba pamiętać również o pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru. Warto pamiętać, że korekta zeznania jest możliwa do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego (przedawnienie nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku).

2. Co zrobić, gdy system nie chce przyjąć korekty zeznania wysłanego przez internet

Podatnik złożył zeznanie roczne w terminie, ale nie uwzględnił w nim danych od jednego z pracodawców, dla którego pracował na podstawie umowy o dzieło. Musi więc złożyć korektę zeznania i chce to zrobić przez internet. System jednak odrzuca e-zeznanie i twierdzi, że taki dokument już w systemie jest. Podatnik nie wie, jak usunąć ten błąd. Jeśli podatnik wysyłał pierwotne zeznanie roczne przez internet, to przyczyną błędu w przypadku korekty może być brak zaznaczenia w formularzu, że składa korektę e-PIT. W takim przypadku system e-Deklaracje nie przyjmie korekty, ponieważ automatycznie blokuje przyjęcie dokumentu z numerem PESEL, który już wcześniej trafił do systemu. Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić podatnik, jest więc sprawdzenie, czy zaznaczył, że składa korektę. Co więcej, pojawi się również pod zeznaniem dodatkowy formularz, w którym trzeba podać przyczyny złożenia korekty e-PIT. W tym miejscu podatnik powinien napisać, że zapomniał o wykazaniu dochodów wynikających z umowy o dzieło od kolejnego pracodawcy. Jeśli jednak to nie pomoże, podatnik powinien zadzwonić do swojego urzędu skarbowego i zapytać, w jaki sposób może rozwiązać problem. Może się okazać np., że w momencie wysyłania korekty e-PIT istniały jakieś problemy z funkcjonowaniem systemu e-Deklaracje.

3. Czy można pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru po terminie

Podatnik wysłał e-PIT-37 za 2011 r. Otrzymał numer referencyjny i na tym poprzestał. Na początku maja, a więc już po upływie terminu rozliczeń za 2011 r., dowiedział się, że procedura wysyłania e-PIT wymaga pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Czy może pobrać ten dokument po terminie rozliczeń? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nakłada na organy podatkowe obowiązek wydania dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji drogą elektroniczną. Obowiązek ten wynika z art. 3a par. 2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie ma jednak terminu, w którym podatnik mógłby pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. Przepisy nie zawierają takiego ograniczenia. Oznacza to, że podatnik może po terminie rozliczeń, a więc również dziś, pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. Jeśli jednak okaże się, że system nie pozwoli pobrać UPO, oznacza to, że w e-PIT były błędy, a zeznanie nie zostało złożone.

Łukasz Zalewski

10 maja 2012 (nr 90)

Podstawa prawna:

  • Art. 3a i 3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Par. 5 rozporządzenia ministra finansów z 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. nr 259, poz. 1769 z późn. zm.)
Dowiedz się więcej na temat: podatki | PIT 2011 | wszystkie | błędów | e-deklaracja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »