Reklama

Krok po kroku - jak skorzystać z ulgi internetowej w PIT

Jeśli w 2011 r. podatnik ponosił wydatki na internet, może odliczyć je od dochodu w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2012 r. Potrzebne są tylko dowody na to, że korzystanie z sieci zostało opłacone.

Ulga internetowa po uldze prorodzinnej jest jednym z najpopularniejszych odliczeń, z których korzystają podatnicy. Od dochodu odlicza się wydatki poniesione w danym roku podatkowym na internet, ale nie więcej niż 760 zł za cały rok. Od rozliczenia za 2011 r. warunki korzystania z ulgi zostały nieco zliberalizowane. Teraz aby wydatki na sieć pomniejszyły podstawę opodatkowania, wystarczy posiadać dokument, który potwierdzi poniesienie wydatku i jego wysokość. Wcześniej bezwzględnie musiała być to faktura VAT.

Reklama

Pobierz za darmo program PIT 2011

Trzeba od razu zastrzec, że ulga internetowa nie przysługuje podatnikowi, który zaliczył wydatki na internet do kosztów uzyskania przychodu lub odliczył je od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym. Zatem jeśli podatnik wydatki na sieć uwzględnia w kosztach, nie może ich jednocześnie odliczyć od dochodu w rocznym PIT.

Krok 1: Ważne jest poniesienie wydatku

Ulga internetowa polega na odliczeniu od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania internetu. W rozliczeniu za 2010 r. podatnicy mogli uwzględniać tylko te kwoty za sieć, które ponieśli w lokalu (budynku) będącym ich miejscem zamieszkania. Teraz ten warunek już nie obowiązuje. Obecnie każdy wydatek za korzystanie z łącza można uwzględnić w rocznym PIT. Mogą to być wydatki ponoszone w miejscu zamieszkania, zameldowania, na internet mobilny (np. używany w laptopie) czy nawet ten z kawiarenki internetowej. Trzeba tylko mieć dowód na to, że wydatek ponieśliśmy, ale o tym za chwilę.

Krok 2: Potrzebne jest papierowe potwierdzenie

Teraz zatrzymajmy się przy dokumentacji poniesionych wydatków. Podatnik, który wydatki na internet będzie chciał odliczyć w rocznym PIT, będzie musiał posiadać dokument - nie tylko fakturę VAT - wystawiony na swoje imię i nazwisko. Z dokumentu tego musi wynikać: kto poniósł wydatek, za co (w naszym przypadku musi to być internet), w jakiej wysokości.

W praktyce zdarzają się przypadki, że za internet płaci kilka osób z rodziny, np. mąż i żona. W takim przypadku, jeśli małżonkowie oboje ponoszą wydatki w roku podatkowym na opłacenie internetu, oboje mają prawo skorzystać z odliczenia podatkowego. Jest jednak jeden warunek - dokument za sieć musi być wystawiony na oboje małżonków lub na każdego z nich z osobna.

W konsekwencji, w sytuacji gdy użytkownikiem internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to obydwoje (do wysokości 760 zł każdy) skorzystali z odliczenia, na dowodzie muszą widnieć dane osobowe zarówno męża, jak i żony. W przeciwnym wypadku z odliczenia skorzysta tylko ten małżonek, którego imię i nazwisko wpisane jest na dokumencie.

Ta zasada dotyczy też domowników. Przykładowo jeżeli z ulgi internetowej chciałby skorzystać syn małżeństwa, to również musi posiadać dowód dokumentujący poniesiony przez niego wydatek z tytułu korzystania z internetu. Jego brak w każdym przypadku będzie pozbawiał podatnika prawa do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w roku podatkowym na internet.

Krok 3: E-dokument też wystarczy

Warto też pamiętać, że wielu operatorów zamiast wystawiać papierowe faktury (które nadal są podstawą do uwzględnienia ulgi za internet w PIT, ale nie są jedynym dowodem uprawniajacym do odliczenia), proponuje klientom dostęp do tych dokumentów na swoich stronach internetowych lub wystawia faktury elektroniczne. Takie dokumenty będą również uprawniały podatnika do pomniejszenia dochodu o wydatki na sieć.

Aby skorzystać z ulgi internetowej, podatnik może poprosić operatora o wystawienie faktur papierowych, również za cały rok. Trzeba tylko pamiętać, że wiele firm za taką usługę pobiera dodatkowe opłaty, które mogą przekroczyć zysk, jaki można by osiągnąć, odliczając od dochodu 760 zł z tytułu ulgi internetowej.

Warto wspomnieć, że dokumentem, który potwierdzi wydatek na internet, będzie też przelew bankowy. Musi być on jednak sporządzony tak, aby były na nim dane podatnika (który korzysta z ulgi w PIT), kwota przelewu oraz odpowiedni tytuł, np. zapłata za internet za dany miesiąc.

Krok 4: Uwaga na abonament

Wiele osób przy uldze internetowej wpadało w pewną pułapkę, wykupując internet w pakiecie z innymi usługami. Gdy podatnik opłaca abonament za kilka usług, np. telefon, telewizję i internet, i na fakturze lub innym dokumencie potwierdzającym poniesienie wydatku nie jest wyszczególniona opłata za sieć, podatnik nie może skorzystać z ulgi internetowej. Taką interpretację przepisów prezentują organy podatkowe.

Zasada, która się nie zmieniła, jest prosta: aby skorzystać z ulgi internetowej, podatnik musi udokumentować wysokość wydatków poniesionych przez siebie z tytułu użytkowania sieci internet. Na dowodzie takim muszą znaleźć się informacje o wysokości wydatków z tytułu korzystania z internetu, gdyż tylko one podlegają odliczeniu od dochodu.

Krok 5: Odliczenie jest limitowane

Zgodnie z ustawą o PIT odliczyć od dochodu można jedynie określoną kwotę (nieprzekraczającą 760 zł w ujęciu rocznym) wydatków z tytułu użytkowania sieci internet. Jeśli podatnik nie jest w stanie ustalić, ani tym bardziej udokumentować wysokości tych wydatków, to nie może także odliczyć kwoty tych wydatków od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Oznacza to, że podatnik, aby skorzystać z ulgi internetowej, musi posiadać dokument, na podstawie którego można by ustalić wysokość wydatków na użytkowanie sieci internet. Warto też pamiętać, że jeśli roczne wydatki na internet przekroczą 760 zł, nadwyżka nie zostanie uwzględniona w PIT. Nie można jej też przenieść do rozliczeń w latach następnych. Ta kwota po prostu przepadnie.

We wtorek 24 kwietnia br. o godz. 14:00 zapraszamy na czat z doradcą podatkowym

Warunki do ulgi Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet, należy spełnić następujące warunki:
  • podatnik musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania sieci internet,
  • użytkowanie internetu może odbywać się w dowolnym miejscu,
  • poniesiony wydatek musi być udokumentowany,
  • wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.
Spełnienie łącznie wszystkich wymienionych warunków umożliwia skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
DGP przypomina Od dochodu w ramach ulgi internetowej można odliczyć tylko wydatki na internet. Dochodu nie pomniejszą np. koszty napraw sieci czy kupno modemu. Odliczeniu od dochodu w ramach ulgi internetowej podlega kwota ponoszona z tytułu użytkowania internetu, a więc z tytułu konkretnej usługi. Przepisy ustawy o PIT nie przewidują możliwości odliczania wydatków o innym charakterze, np. poniesionych na instalację, montaż, zakup odpowiedniego sprzętu (w tym np. modemu) pozwalającego na korzystanie z internetu. To samo dotyczy wydatków na konserwację sprzętu. PRZYKŁADY

1. Czy trzeba uzyskać dochód, aby odliczyć ulgę internetową?

W 2011 r. podatnik nie osiągał dochodów, ale opłacał internet z posiadanych oszczędności. Czy gdyby chciał skorzystać z ulgi w PIT, musi osiągnąć dochód? Tak. Odliczenie z tytułu poniesionych wydatków internetowych przysługuje tylko wtedy, gdy dana osoba osiąga dochody, które uprawniają do skorzystania z ulgi. Wszystko dlatego, że ulgę internetową odliczamy od podstawy opodatkowania, czyli dochodu. Jeśli podatnik nie osiągnął w 2011 r. dochodu, nie może skorzystać z ulgi internetowej. Wydatków z 2011 r. nie uwzględni też w rozliczeniu za 2012 r., gdyby w tym roku już jakieś pieniądze zarobił.

2. Czy odliczeniu w deklaracji podlega każda wydana w roku suma pieniężna?

Podatnik w 2011 r. płaci za internet po 100 zł miesięcznie. Czy w ramach ulgi internetowej może od dochodu odliczyć każdą kwotę wydaną na sieć? Nie. Ulga internetowa jest limitowana. Od dochodu można odliczyć maksymalnie 760 zł. W naszym przypadku podatnik w 2011 r. wydał na sieć 1200 zł (zakładając, że opłacał internet przez 12 miesięcy, 12 x 100 zł = 1200 zł). Jeśli posiada dokumenty potwierdzające ten wydatek, może odliczyć od dochodu 760 zł. Reszta, czyli 440 zł, nie będzie mogła być uwzględniona w zeznaniu. Nie można jej też przenieść do uwzględnienia w kolejnych latach.

3. Czy podatnik może odliczyć wydatki poniesione na sieć w ciągu roku?

Podatniczka w ubiegłym roku założyła internet. Planuje odliczyć poniesione wydatki od dochodu w rozliczeniu podatkowym PIT-36. Czy ulgę może rozliczać też w trakcie roku? Tak. Odliczeń z tytułu ulgi internetowej można dokonać: 1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić: - w trakcie roku podatkowego, w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze - podatnicy ci powinni następnie wykazać dokonane odliczenia w zeznaniu PIT-36, - po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O; 2) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu PIT-28, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.

4. Czy ulgę wykazuje się w formularzach zeznania rocznego PIT i załącznika?

Podatnik dochody 2011 r. będzie rozliczać w PIT-37, ma prawo skorzystać z ulgi internetowej. Czy do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O? Tak. Ulgę internetową wykazuje się w załączniku PIT/O dołączanym do zeznania rocznego składanego do końca kwietnia. Do urzędu skarbowego trzeba złożyć zeznanie roczne, np. PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O. Trzeba jednak pamiętać, że do deklaracji nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających prawo do ulgi. Trzeba je jednak przechowywać przez prawie sześć lat (do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego; przedawnienie następuje z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) na wypadek kontroli fiskusa. Urzędnik może poprosić podatnika, który skorzystał z ulgi internetowej, aby ten przedstawił dokumenty za internet potwierdzające poniesienie danego wydatku.

Ewa Matyszewska

16 kwietnia 2012 (nr 74)

Podstawa prawna

  • Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361).

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i bądź na bieżąco z informacjami gospodarczymi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »