Reklama

W jaki sposób zadbać przed końcem roku o zmniejszenie PIT

Darowizny na Kościół lub dla organizacji pożytku publicznego, a także zwiększenie kosztów uzyskania przychodów - to najskuteczniejsze sposoby na obniżenie podatku dochodowego za 2012 r.

Czy działania trzeba podjąć jeszcze w 2012 r.

Osoba fizyczna chciałaby zmniejszyć swój podatek dochodowy za 2012 r. Czy musi podjąć działania w celu jego obniżenia przed końcem roku? Dlaczego?

Reklama

TAK

Podatnik, który chce zapłacić mniejszy PIT, musi podjąć zmierzające do tego działania w tym samym roku, którego ma dotyczyć danina. W zeznaniu rocznym trzeba bowiem wykazać osiągnięty przychód, koszty jego uzyskania, pobrane zaliczki na podatek dochodowy, a także ulgi i odliczenia za dany rok podatkowy. Aby więc pomniejszyć PIT za 2012 r., wydatki, które można odliczyć od dochodu lub podatku, trzeba ponieść do końca grudnia tego roku. Natomiast wydatki poniesione w styczniu 2013 r. podatnik będzie mógł uwzględnić dopiero w rozliczeniu rocznym za 2013 r.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 6b, art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy darowiznę na Kościół można odliczyć od dochodu

Podatnik zamierza zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe za obecny rok. Słyszał o darowiznach, które mogą pomniejszyć dochód. Czy należy do nich dotacja na Kościół?

TAK

Jednym z efektywnych sposobów obniżenia podatku jest przekazanie darowizny na kościół, np. na parafię katolicką. Podatnicy mają tu dwie możliwości. Mogą przekazać pieniądze na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła albo na cele kultu religijnego. Warto zaznaczyć, że można wykorzystać obie możliwości. Różnica między nimi polega m.in. na tym, że w przypadku darowizn na cele kultu religijnego istnieje limit odliczenia. Nie może ono przekroczyć 6 proc. całego dochodu podatnika osiągniętego w tym roku. Jeśli po obliczeniach okaże się, że kwota przekazana np. parafii przekroczy ten limit, to podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu tylko tę część darowizny, która mieści się w granicach limitu. Trzeba też pamiętać, że zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o PIT wysokość wydatków na cele m.in. kultu religijnego, o ile są to pieniądze, ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Oznacza to, że pieniądze trzeba przelać na konto. Jeśli ktoś przekaże gotówkę, nie będzie mógł odliczyć darowizny. W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła nie ma limitu. Podatnik może przekazać dowolną kwotę. Poza wymogiem udokumentowania jej potwierdzeniem przelewu na rachunek bankowy obdarowanego trzeba uzyskać od niego sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny. W wydanym np. przez parafię dokumencie musi być wskazany konkretny cel otrzymanej darowizny oraz jej ostateczny beneficjent.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b), art. 26 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

Czy można przekazać pieniądze na organizację

Podatnik chciałby wspomóc jedną z organizacji pożytku publicznego (OPP). Czy taka darowizna pomniejszy dochód do opodatkowania za 2012 r.?

TAK

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość odliczeń kilku darowizn.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 od dochodu można odliczyć darowizny przekazane na cele: organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, o ile kwota odliczenia nie przekroczy 6 proc. dochodu podatnika w danym roku (limit ten jest łączny dla wszystkich darowizn odliczanych na podstawie tego przepisu).

W przypadku organizacji pożytku publicznego przepis precyzuje, że chodzi o darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego. Są to m.in. pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność charytatywna. Odliczyć od dochodu można wyłącznie darowizny przekazane na cele wymienione w art. 4 ustawy. Pamiętać należy, że konieczne jest przekazanie środków przelewem na konto organizacji.

Darowizny można przekazać nie tylko polskim OPP, ale także ich odpowiednikom w krajach UE lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (poza unijnymi są to Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Jeśli podatnik chce wspomóc zagraniczną organizację, to zgodnie z art. 26 ust. 6e ustawy o PIT musi spełnić dwa dodatkowe warunki. Po pierwsze, musi uzyskać od takiej organizacji oświadczenie, że w dniu przekazania darowizny była równoważną do OPP działających w Polsce i prowadzi działalność w celach publicznych (określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego). Po drugie, Polska musi mieć podpisaną umowę o wymianie informacji podatkowych z krajem, w którym działa ta organizacja. Zwykle taka klauzula znajduje się w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a danym krajem.

Przykładowo przepis zobowiązujący do wymiany informacji został określony w art. 27 umowy między Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90). Zgodnie z jego brzmieniem, państwa będą wymieniały informacje, które są niezbędne do stosowania umowy, oraz informacje o podatkach funkcjonujących w ustawodawstwie wewnętrznym państw.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 9, art. 26 ust. 6e i 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Art. 3 ust. 2 i 3, art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Czy koszty pomniejszą dochód podatkowy

Przedsiębiorca chciałby zmniejszyć podatek, który będzie musiał zapłacić. Czy w tym celu może zwiększyć koszty uzyskania przychodów? Jak to zrobić?

TAK

Przedsiębiorca może pomniejszyć podatek do zapłaty, wykazując w listopadzie odpowiednio wysokie koszty podatkowe. Dochód oblicza się bowiem, odejmując od przychodu wydatki, które są kosztem. Jeśli uda się wygenerować wyższe koszty jeszcze w listopadzie, to w grudniu (do 20. dnia tego miesiąca) przedsiębiorca odprowadzi niższą zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli natomiast poniesie wysokie koszty w grudniu, będzie mógł obniżyć grudniową zaliczkę. Jest ona płatna do 21 stycznia 2013 r., w tym terminie trzeba też złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie roczne i wpłacić wynikający z niego podatek. Przykładowo dochód można pomniejszyć, ponosząc wydatki pośrednio związane z działalnością gospodarczą, a więc np. na podróż służbową, czy korzystając z przyspieszonej amortyzacji. Z tej ostatniej możliwości mogą skorzystać jedynie mali podatnicy (czyli ci, których przychody brutto nie przekroczyły w 2011 r. kwoty 5 324 000 zł). Przyspieszona amortyzacja polega na tym, że można zaliczyć do kosztów wydatek o wartości większej niż 3,5 tys. zł bez określania odpisów amortyzacyjnych.

Podstawa prawna

Art. 22 ust. 1, art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy podróż prezesa zmniejszy obciążenia

Przedsiębiorca zamierza wyjechać w interesach do innego miasta, a przy okazji zwiększyć swoje koszty uzyskania przychodów. Czy wydatki na podróż będzie mógł zaliczyć do kosztów?

TAK

Przedsiębiorca będzie mógł część wydatków na podróż zaliczyć do kosztów podatkowych i w efekcie pomniejszyć swój podatek dochodowy. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT kosztem osoby prowadzącej działalność gospodarczą będzie wartość diety z tytułu podróży służbowej, ale jedynie w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom. Ich wysokość wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej dotyczącego podróży służbowych na terenie kraju.

Zgodnie z par. 4 ust. 1 tego rozporządzenia dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży wynosi 23 zł za dobę podróży. Z innych przepisów rozporządzenia wynikają kwoty z tytułu przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz innych udokumentowanych wydatków niezbędnych do realizacji podróży służbowej. Wszystkie te sumy, do wysokości limitów, można zaliczyć do kosztów.

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Par. 4, par. 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

Czy darowizny trzeba rozliczyć w urzędzie

Podatnik przekazał darowiznę, która pomniejszy jego dochód. Czy będzie musiał iść do urzędu skarbowego i tam ją rozliczyć?

NIE

Darowizny należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT, a dokładniej wykazać w załączniku PIT-0 do zeznania. W formularzu należy wskazać kwotę darowizny, podać dane obdarowanego oraz jego adres. Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT w przypadku darowizny pieniężnej wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Natomiast w przypadku darowizny rzeczowej trzeba mieć dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (np. pokwitowanie otrzymania darowizny). Jeśli podatnik przekazał więcej niż dwie darowizny różnym podmiotom, będzie musiał złożyć więcej niż jeden załącznik PIT-0. Wynika to z konstrukcji formularza, w którym przewidziano miejsce na wskazanie tylko dwóch obdarowanych.

Trzeba też pamiętać, że jeśli zabraknie niektórych danych, np. nazwy obdarowanego, to prawdopodobnie urząd wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień. Jeśli nie będzie on w stanie podać, komu przelał środki, zostanie pozbawiony prawa do pomniejszenia swojego dochodu.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 7 pkt 1, art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Łukasz Zalewski

26 listopada 2012 (nr 229)

Dowiedz się więcej na temat: PIT | Dziennik Gazeta Prawna | jaki | R. | obniżenie podatku | podatek dochodowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »