Reklama

Grant z tytułu zatrudnienia telepracownika

Telepraca wciąż nie jest w Polsce tak popularna jak w innych państwach europejskich. Pracodawcy bardzo ostrożnie podchodzą do tej możliwości zatrudniania. Obecnie zatrudniając w tej formie można liczyć na wsparcie finansowe.

Czym jest telepraca?

Przez pojęcie telepracy należy rozumieć pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w opisanych powyżej warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.Zasady zatrudniania w tej formie reguluje rozdział IIb Kodeksu pracy (art. 675-6717).

Wstępnym warunkiem świadczenia telepracy jest wprowadzenie tej formy zatrudnienia w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą i zakładowymi organizacjami związkowymi. Natomiast w przypadku braku organizacji związkowej, warunki stosowania telepracy pracodawca ustala w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Reklama

Na kogo grant?

O przyznanie grantu na zatrudnienie telepracownika może ubiegać się pracodawca albo przedsiębiorca.Na tym stanowisku zatrudnić należy skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.Co istotne, ustawodawca z kręgu osób, na które można uzyskać grant, wykluczył osoby bezrobotne będące:

  • małżonkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy,  
  • rodzicem pracodawcy lub przedsiębiorcy,  
  • rodzeństwem pracodawcy lub przedsiębiorcy,  
  • dzieckiem własnym lub przysposobionym: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant na telepracę

Grant przyznawany jest ze środków Funduszu Pracy. Wypłacany jest on z góry w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. W okresie wrzesień - listopad 2016 r. jest to kwota 24.114,48 zł (tj. 6 × 4.019,08 zł).
Ustawodawca wskazał, iż grant należy przeznaczyć na utworzenie stanowiska dla pracownika. Nie wyszczególnił wprost na co można go wydatkować. Kwestie te są w każdym przypadku uregulowane w regulaminach przyznawania pomocy, tworzonych przez poszczególne urzędy pracy. Przykładowo powiatowy urząd pracy w Poznaniu dopuszcza, aby środki te przeznaczyć na:
1) zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy, tj. środków komunikacji elektronicznej, urządzeń teleinformatycznych i współpracujących z nimi narzędzi programowych, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy,
2) ubezpieczenie sprzętu,
3) poniesienie wydatków związanych z instalacją i serwisem sprzętu oraz oprogramowania,
4) przeszkolenie telepracownika w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.PUP wskazuje, że w przypadku przeznaczenia części środków w ramach grantu na szkolenie telepracownika winno ono być przeprowadzone przez sprzedawcę sprzętu, oprogramowania lub jednostkę szkoleniową wpisaną do Rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy.Niedopuszczalne jest natomiast wydatkowanie środków m.in. na:

  • finansowanie wyposażenia nabywanego na podstawie umów leasingu,  
  • finansowanie zakupu od telepracownika lub jego współmałżonka,  
  • finansowanie zakupu od współmałżonka wnioskodawcy, od osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, czyli od rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, od teściów, wspólników i akcjonariuszy oraz podmiotów, których udziałowcem lub akcjonariuszem jest wnioskodawca - w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki osobowej (spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

Warunki przyznawania pomocy

Pomoc przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej ze starostą. Umowa zobowiązuje do utrzymania zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. Jeżeli pracodawca (przedsiębiorca) nie wywiąże się w pełni z utrzymania w zatrudnieniu osoby skierowanej przez urząd pracy, wówczas będzie musiał zwrócić grant w wysokości proporcjonalnej do czasu zatrudnienia określonego w umowie. Natomiast gdy ujawnione zostanie, że grant został wykorzystany niezgodnie z umową lub w ogóle nie był wydatkowany, wówczas konieczny jest zwrot pełnej wysokości udzielonego wsparcia.

Obowiązki podmiotu korzystającego ze wsparcia w postaci grantu:

- zatrudnienie na stanowisku telepracownika w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub w połowie wymiaru czasu pracy przez okres co najmniej 18 miesięcy skierowanego bezrobotnego,
- wykorzystanie grantu zgodnie z umową,
- złożenie rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w okresie wskazanym w umowie o grant na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji wydatków we wniosku. Podstawa prawna Ustawa z dnia 20.04. 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)

autor: Kinga Romas

Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 2016-11-07

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »