Reklama

Rozliczenie pomocy z Tarczy Finansowej PFR. O to pytają przedsiębiorcy

Proces rozliczania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 ruszył pod koniec kwietnia i przystępują do niego kolejne firmy. Procedura odbywa się poprzez specjalny formularz, udostępniany w bankowości elektronicznej. Kwota umorzeń zależy od utrzymania zatrudnienia, a w przypadku średnich firm również od straty gotówkowej na sprzedaży. Właśnie tych dwóch elementów dotyczy 10 najczęściej zadawanych pytań najwięcej pytań zadawanych.

1.    Czy przy ustalaniu średniego zatrudnienia należy uwzględniać pracowników nieobecnych w pracy z powodu choroby?

Tak. Przy ustalaniu średniego zatrudnienia uwzględnia się m.in. pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich (w tym pobierających wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy) czy świadczeniu rehabilitacyjnym.

Przy ustalaniu średniego zatrudnienia uwzględnia się także np. pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych. Nie uwzględnia się natomiast pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych przez pełny miesiąc kalendarzowy.

Reklama

Przydatne informacje:

Jak określić liczbę pracowników w celu ustalenia kwoty subwencji finansowej do zwrotu dla Mikroprzedsiębiorcy/MŚP?

Dane o stanie zatrudnienia przekazywane do PFR (informacja ZUS).

2.    Czy w przypadku MŚP rozliczającego się na podstawie księgi przychodów i rozchodów skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży należy ustalić z uwzględnieniem danych z rocznej inwentaryzacji?

Nie. W przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się na podstawie KPiR, przy obliczaniu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży nie uwzględnia się danych z rocznej inwentaryzacji.

3.    Czy przedsiębiorca powinien uzupełnić wszystkie pola w udostępnionym mu formularzu Oświadczenia o Rozliczeniu?

Tak, nawet jeśli otrzymał propozycję umorzenia 100 proc. subwencji finansowej. Dotyczy to m.in. oświadczeń o stanie zatrudnienia czy skumulowanej stracie gotówkowej na sprzedaży. Przykładowo, jeśli MŚP nie spełni warunków do 100 proc. umorzenia subwencji finansowej, a pole dotyczące skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży będzie puste - ustalając wysokość subwencji do zwrotu PFR przyjmie wartość tej straty jako "0".

4.    Kto może uzyskać umorzenie subwencji finansowej w 100 proc.?

Umorzenie subwencji finansowej w całości mogą uzyskać beneficjenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

·        nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), nie otworzyli likwidacji (jeżeli dotyczy) lub nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania subwencji finansowej do daty wydania decyzji określającej kwotę subwencji podlegającą zwrotowi;

·        ich zakres działalności, faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEiDG albo KRS na dzień 31 grudnia 2019 roku, jest objęty co najmniej jednym z kodów PKD wskazanych w regulaminie programu (par. 4 ust. 6 lit. b dla Mikroprzedsiębiorcy oraz par. 5 ust. 4 lit. b dla MŚP);

·        odnotowali co najmniej 30 proc. spadek przychodów ze sprzedaży w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku lub w okresie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;

·        na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadali statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego.

5.    Do kiedy należy wydać środki z programu i jak udokumentować wydatki? Czy przedsiębiorca musi zwrócić niewykorzystaną część subwencji?

Przedsiębiorca powinien wykorzystać otrzymaną subwencję zgodnie z regulaminem programu i zawartą umową subwencji. Nie został określony żaden maksymalny okres wykorzystania

subwencji. Nie została też narzucona jedna forma dokumentowania dokonanych wydatków, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający powiązanie środków z danym wydatkiem.

6.    Czy w przypadku połączenia spółek, w oświadczeniu o rozliczeniu, uwzględnia się dane finansowe i dane dotyczące zatrudnienia obu tych podmiotów?

Tak. W przypadku gdy beneficjent uległ przekształceniu, podziałowi lub połączeniu (w rozumieniu KSH) w okresie mającym wpływ na wyliczenie wartości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi (tj. pomiędzy dniem uzyskania subwencji finansowej a dniem złożenia oświadczenia o rozliczeniu), w oświadczeniu powinien wskazać, że w celu wyliczenia subwencji finansowej podlegającej zwrotowi we właściwej wysokości zachodzi konieczność uwzględnienia danych finansowych lub danych dotyczących zatrudnienia innych podmiotów. Beneficjent wskazuje NIP oraz REGON tych podmiotów.

Dotyczy to również beneficjenta, który działa w strukturze wielooddziałowej (posiada oddziały, które działają pod odrębnymi NIP).

7.    Czy przedsiębiorca, który nie naruszył zakazów związanych z COVID-19, wypełniając oświadczenie o rozliczeniu, powinien zaznaczyć "TAK" czy "NIE"?

W takim przypadku należy zaznaczyć "TAK". Powoduje to złożenie oświadczenia o następującej treści: "Beneficjent oświadcza, że nie naruszył, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 - 6 i 8 - 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845), oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego lub nierzetelnego oświadczenia w powyższym zakresie i, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadcza, że to oświadczenie jest w całości prawdziwe i rzetelne, a w przypadku, gdyby przed uzyskaniem zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej okoliczności wskazane w niniejszym oświadczeniu uległy zmianie, zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia oświadczenia korygującego".

8.    Którą pozycję z rachunku zysków i strat należy wziąć pod uwagę przy wyliczaniu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży (dotyczy MŚP prowadzącego pełną rachunkowość)?

MŚP prowadzący pełną rachunkowość przyjmują do wyliczenia straty gotówkowej na sprzedaży wartość z pozycji "Zysk (strata) ze sprzedaży" (odpowiednio pozycja "F" w rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie kalkulacyjnym oraz pozycja "C" w rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie porównawczym), którą pomniejszają o koszty amortyzacji ujęte w rachunku zysków i strat. Wyłączeniu z - odzwierciedlonej w rachunku wyników - straty na sprzedaży podlega amortyzacja bilansowa.

9.    Od którego miesiąca MŚP liczy swoją skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży?

Skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży należy liczyć od:

·        pierwszego miesiąca, w którym MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 roku, lub

·        miesiąca, w którym została podjęta przez PFR decyzja o przyznaniu subwencji finansowej.

Decyzja o tym, który z tych terminów zostanie zastosowany na potrzeby obliczeń, należy do przedsiębiorcy. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 roku, od którego może być liczona skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży, jest marzec 2020 roku.

Sformułowanie "miesiąc, w którym udzielona została subwencja finansowa" oznacza miesiąc, w którym została wydana decyzja PFR przyznająca subwencję finansową. Dane finansowe na potrzeby wykazania straty gotówkowej na sprzedaży powinny obejmować cały miesiąc.

10.                   Co powinien zrobić beneficjent, który nie zgadza się z danymi zawartymi w propozycji PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi?

Beneficjent może skorygować dane zawarte w formularzu udostępnionym mu przez bank. Przed wprowadzeniem tych zmian, powinien jednak zadbać o usunięcie rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR, a stanem faktycznym.

W związku z tym, że propozycja PFR została przygotowana w oparciu o informacje m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów czy KAS, przedsiębiorca powinien podjąć działania zmierzające do skorygowania informacji zgromadzonych w bazach danych tych instytucji. Do czasu usunięcia rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR, a stanem faktycznym, beneficjent powinien powstrzymać się ze złożeniem oświadczenia o rozliczeniu (musi jednak pamiętać o obowiązku złożenia tego oświadczenia w przewidzianym na to terminie).

Złożenie oświadczenia bez usunięcia rozbieżności, o których mowa powyżej, spowoduje wydanie przez PFR decyzji na podstawie posiadanych przez PFR danych. W praktyce oznacza to, że dalsze kwestionowanie wysokości subwencji finansowej do zwrotu będzie możliwe, ale wyłącznie w ramach postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem, że przed złożeniem oświadczenia o rozliczeniu beneficjent podjął działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności. Na przykład wystosował pismo do ZUS lub właściwego urzędu skarbowego i będzie w stanie wykazać to PFR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PFR.

Partner publikacji: PFR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »