Reklama

Tarcza Finansowa PFR: Kto może liczyć na całkowite umorzenie subwencji

Firmy, które najmocniej ucierpiały z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 mogą liczyć na całkowite umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność w co najmniej jednej z 54 branż, jeśli spełniają pozostałe warunki.

Umorzenie subwencji finansowej w całości mogą uzyskać beneficjenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), nie otworzyli likwidacji lub nie otworzyli postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w każdym czasie od daty przyznania subwencji finansowej do daty wydania decyzji określającej kwotę subwencji podlegającą zwrotowi;

- ich zakres działalności, faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEiDG albo KRS na dzień 31 grudnia 2019 r., jest objęty co najmniej jednym z kodów PKD wskazanych w regulaminie programu;

Reklama

- odnotowali co najmniej 30-proc. spadek przychodów ze sprzedaży w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku lub w okresie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;

- na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadali statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego.

Czy przedsiębiorca może ubiegać się o 100 proc. umorzenie subwencji finansowej, jeżeli wnioskując o subwencję w ramach programu wskazał inny kod PKD niż uprawniający do takiego umorzenia?

Tak, jeśli zostały spełnione warunki programowe, w tym przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 roku faktycznie prowadził działalność w jednym z kodów PKD uprawniających do 100 proc. umorzenia subwencji i kod ten był ujawniony w CEIDG/KRS.

W sytuacji opisanej w pytaniu, przedsiębiorca powinien dopilnować, aby w oświadczeniu o rozliczeniu został wskazany ten kod PKD, który uprawnia go do 100 proc. umorzenia subwencji.

Co należy rozumieć przez faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej w wymienionych w regulaminie kodach PKD?

Aby uznać, że przedsiębiorca faktycznie wykonuje działalność gospodarczą w wymienionych w regulaminie kodach PKD musi on:

  • prowadzić tę działalność (w wymienionych w regulaminie kodach PKD) w sposób ciągły oraz
  • osiągać z tej działalności istotną część swoich przychodów.

W jaki sposób będą weryfikowane kody PKD dla spółki cywilnej?

Jeżeli subwencję finansową otrzymali wspólnicy spółki cywilnej, kody PKD działalności gospodarczej wykonywanej w ramach tej spółki będą weryfikowane w rejestrze REGON.

Czy jeśli w KRS/CEIDG zamiast konkretnego symbolu kodu PKD (np. 55.10.Z) wskazano całą grupę (np. 55), to beneficjent może uzyskać umorzenie całej subwencji finansowej?

Regulamin programu, wskazując kody działalności uprawniające przedsiębiorcę do umorzenia subwencji finansowej w całości, wymienia je na poziomie podklasy. Jeśli jednak ujawniony w KRS/CEIDG (na dzień 31 grudnia 2019 r.) kod PKD dotyczy całej sekcji, obejmującej również wymieniony w regulaminie kod PKD na poziomie podklasy, warunek prowadzenia działalności gospodarczej w ramach kodów PKD wskazanych w regulaminie będzie spełniony. Oczywiście, o ile przedsiębiorca faktycznie prowadził działalność w ramach wskazanego w programie - na poziomie podklasy - kodu PKD.

Co w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczął działalność w grudniu 2019 roku i nie może spełnić warunku dotyczącego spadku przychodów ze sprzedaży, wymaganego do 100 proc. umorzenia subwencji?

W takiej sytuacji przedsiębiorca nie może liczyć na 100 proc. umorzenia subwencji finansowej. Maksymalna wysokość umorzenia, w jego przypadku, może wynieść 75 proc. subwencji.

Co powinien zrobić przedsiębiorca w celu rozliczenia subwencji?

Przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o rozliczeniu poprzez bankowość elektroniczną banku, za pośrednictwem którego zawarł umowę subwencji finansowej (dotyczy to wszystkich beneficjentów programu, również tych uprawnionych do umorzenia 100 proc. subwencji). Powinien to zrobić nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej. W przypadku, gdy subwencja finansowa - w ramach tej samej umowy subwencji finansowej - została wypłacona w kilku częściach (np. w wyniku odwołania), termin ten należy liczyć od daty wypłaty pierwszej z nich.

Czy MSP ubiegający się o 100 proc. umorzenie subwencji finansowej powinien wykazać w oświadczeniu o rozliczeniu subwencji, skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży?

Tak, beneficjent powinien wskazać stratę, nawet jeśli ubiega się o 100 proc. umorzenie. Gdyby beneficjent nie spełnił warunków do 100 proc. umorzenia, a pole to będzie puste - ustalając wysokość subwencji do zwrotu PFR przyjmie wartość straty jako "0".

Zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEIDG albo KRS, które uprawniają do całkowitego umorzenia subwencji, jeśli przedsiębiorca spełnia pozostałe wymagane warunki:

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z Pozostałe drukowanie;

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z Działalność fotograficzna;

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A Działalność agentów turystycznych;

79.11.B Działalność pośredników turystycznych;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.A Nauka języków obcych;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D Działalność paramedyczna;

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z Działalność muzeów;

93.11.Z Działalność obiektów sportowych;

93.12.Z Działalność klubów sportowych;

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Partner publikacji: PFR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »