Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Miło nam oddać do Państwa rąk wyniki piątego (jubileuszowego) Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Tradycyjnie już przeprowadziliśmy je z czołowymi polskimi portalami. Wciąż jest to największe w Polsce pozarządowe badanie płac. W 2008 roku uczestniczyło w nim 58 500 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane 55 111 osób.

Pensja pracowników szeregowych wzrasta z długością stażu ich pracy
Pensja pracowników szeregowych wzrasta z długością stażu ich pracy /AFP

Jak co roku przypominamy, że w badaniu dominują ludzie młodzi. 75,7 proc. badanych ma nie więcej niż 35 lat, w tym 53,8 proc. ma nie więcej niż 30 lat. Równie ważna jest informacja, że 78,7 proc. to osoby z wykształceniem wyższym (w tym licencjat). Czynniki te w znaczący sposób wpływają na wyniki. Prosimy więc pamiętać, że prezentowane dane dotyczą głównie młodych, wykształconych ludzi, posiadających dostęp do Internetu.

Jak co roku, przypominamy również, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.

Wynagrodzenie podstawowe i wynagrodzenie całkowite z uwzględnieniem średniego procentowego udziału premii

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w nauce i szkolnictwie należą do najniższych spośród wszystkich płac we wszystkich działach objętych Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń. Połowa pracowników szeregowych zarabia tam od 1650 PLN do 2800 PLN. Jednocześnie 10 proc. zatrudnionych w dziale nauki i szkolnictwa zarabia mniej niż 1400 PLN. Nauczyciel w państwowej szkole, w pierwszym roku pracy, zarabia 950 PLN. Natomiast nauczyciel sprawujący opiekę merytoryczną nad praktykantem otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie według stawki 1,30 PLN za godzinę pracy.


wynagrodzenia.pl

Na wykresie 1 przedstawiono szczegółowy podział wynagrodzeń na różnych szczeblach zarządzania. Wyraźnie widać, iż płace pracowników nauki i szkolnictwa są wyższe na każdym kolejnym poziomie zatrudnienia. Jedynie zarobki kierownika zespołu, liczącego powyżej 11 osób, są o 8 proc. niższe od wynagrodzeń kierownika małej grupy. Różnica pomiędzy dochodami kierownika większego zespołu, a starszego specjalisty, również wynosi 8 proc.


wynagrodzenia.pl

Premie stanowią od 14 proc. do 21 proc. wynagrodzenia osób zatrudnionych w nauce i szkolnictwie. Taki sam udział premii w wysokości 16 proc. przyznawany jest specjaliście i starszemu specjaliście. Kierownik zespołu liczącego powyżej 11 osób otrzymuje premię na poziomie 18 proc. Jej procentowy udział w wynagrodzeniu całkowitym jest o 2 proc. niższy niż w przypadku kierownika małego zespołu.


wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe

Korzystanie ze świadczeń dodatkowych przez pracowników nauki i szkolnictwa występuje w ograniczonym stopniu. Najwięcej, bo 34 proc. nauczycieli, korzysta z dofinansowania nauki, co wiąże się ze ścieżką kariery polegającą na zdobywaniu kolejnych stopni naukowych. Dotyczy to także 16 proc. bibliotekarzy i 10 proc. asystentów naukowych. Drugim najpopularniejszym świadczeniem w badanym dziale są szkolenia wybierane według własnego uznania. Na wykresie 3 przedstawiono szczegółowy rozkład procentowy przyznawanych świadczeń. Wyraźnie wyodrębnia się grupa świadczeń dodatkowych związanych z kształceniem ustawicznym, które jest wpisane w charakter pracy naukowej.


wynagrodzenia.pl

Zarobki kobiet i mężczyzn zatrudnionych w działach nauki i szkolnictwa

Dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn wykonujących tę samą pracę rośnie na kolejnych szczeblach zarządzania. W grupie pracowników szeregowych kobiety zarabiają o 8 proc. mniej niż mężczyźni. Na stanowisku specjalisty różnica wzrasta do 14 proc. Na kierowniczym szczeblu zarządzania - do 19 proc., a w przypadku dyrektorów osiąga wartość 17 proc.


wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób w różnych grupach wiekowych

Na szczeblu pracowników szeregowych najwyższe dochody osiągają osoby w wieku powyżej 51 lat. 50 proc. z nich zarabia od 2 000 PLN do 3 100 PLN, a mediana ich wynagrodzeń jest o 32 proc. wyższa niż mediana pracowników szeregowych w wieku 16-25 lat. W przypadku specjalistów, najwyższe dochody osiągają osoby w wieku 36-40 lat. 50 proc. z nich zarabia od 2240 PLN do 3700 PLN, podczas gdy 10 proc. nagradzanych jest poniżej 1850 PLN. Na szczeblu kierowniczym, najwyższe pensje otrzymują pracownicy powyżej 51. roku życia. Mediana ich wynagrodzeń wynosi 3720 PLN i jest wyższa 9 proc. o od mediany kierowników w wieku 31-35 lat.


wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób z różnym stażem pracy

Pensja pracowników szeregowych wzrasta z długością stażu ich pracy. Najwyższe zarobki (2705 PLN) osiągają osoby, które na danym stanowisku przepracowały 16 lat. Stanowi to 35 proc. wzrost w stosunku do pensji wypłacanej im w pierwszym roku zatrudnienia. W przypadku specjalistów, którzy przepracowali od 6 do 15 lat, pensja stabilizuje się na poziomie 2670 PLN - 2730 PLN.


wynagrodzenia.pl

Na wykresie 6 przedstawiono wpływ, jaki na pensję nauczyciela ma jego wiek. Analizując wykres widzimy, że następuje niski, ale ciągły i stabilny wzrost wynagrodzenia. Mediana płac nauczycieli w wieku 26-30 lat wynosi 1857 PLN. Pracownikowi powyżej 51 roku życia wypłaca się 2757 PLN. Różnica pomiędzy tymi wartościami wynosi 32 proc.


wynagrodzenia.pl

Analizując wykres 7 można wywnioskować, że podwyżki dochodów nauczycieli są proporcjonalne do wzrostu długości ich stażu pracy. Mediana wynagrodzeń nauczyciela, który nie zmienia swojego miejsca zatrudnienia, rośnie wraz z jego stażem i osiąga wartość 2800 PLN po 9 - 10 latach pracy. Różnica pomiędzy najwyższą płacą, a wynagrodzeniem otrzymywanym w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego wynosi 4 proc.


wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w różnych firmach

Z danych wynika, że prywatne szkolnictwo oferuje najniższe pensje pracownikom na stanowiskach szeregowych. Połowa osób zatrudnionych w nich na omawianym szczeblu zarządzania zarabia od 1420 PLN do 2552 PLN, podczas gdy w sferze budżetowej lub komunalnej - od 1700 PLN do 2800 PLN. Natomiast pracownicy zatrudnieni na szczeblu kierowniczym osiągają najwyższe wynagrodzenia właśnie w sektorze prywatnym, gdzie 50 proc. z nich zarabia od 2500 PLN do 6000 PLN. 10 proc. pracowników na stanowiskach kierowniczych otrzymuje pensje nawet powyżej 8300 PLN, czyli o 15 proc. wyższe niż w sferze budżetowej lub komunalnej. Mediana wynagrodzeń specjalistów w omawianych firmach waha się od 2400 PLN do 2600 PLN.


wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia pracowników z różnym wykształceniem oraz znajomością języków obcych

Wynagrodzenia pracowników szeregowych są tym wyższe, im wyższy jest ich poziom wykształcenia. Pensje osób z tytułem magistra są o 18 proc. wyższe od zarobków pracowników, którzy posiadają jedynie absolutorium lub licencjat. Połowa tych ostatnich zarabia od 1458 PLN do 2250 PLN. Różnica ich zarobków w stosunku do płac osób z wykształceniem średnim wynosi zaledwie 1 proc. Przy czym 10 proc. zatrudnionych, którzy posiadają wykształcenie średnie, zarabia ponad 3370 PLN. Na stanowiskach specjalistycznych, pracownicy z takim wykształceniem zarabiają o 10 proc. więcej, niż osoby z niepełnym wyższym lub licencjatem. Połowa specjalistów - magistrów zarabia od 2000 PLN do 3400 PLN. Jednak 10 proc. z nich otrzymuje wynagrodzenia poniżej 1 644 PLN.


wynagrodzenia.pl

Osoby w tytułem doktora zarabiają więcej na każdym szczeblu zarządzania. Pracownik szeregowy wyróżniający się doktoratem zarabia tylko o 6 proc. więcej niż bez doktoratu. Różnica ta wzrasta (do 20 proc.) na stanowiskach specjalistycznych i nieznacznie spada (do 18 proc.) na szczeblu kierowniczym. Z kolei na stanowiskach dyrektorskich wynosi 23 proc. Na wykresie 8 zamieszczono dane liczbowe.


wynagrodzenia.pl

42 proc. osób zatrudnionych w nauce i szkolnictwie ukończyło studia podyplomowe. Tego rodzaju dyplom wpływa jednak na wysokość wynagrodzenia w mniejszym stopniu niż doktorat. Na stanowisku specjalisty, korzyść z ukończenia studiów podyplomowych jest minimalna i przekłada się na 1 proc. wzrost płacy. Na szczeblu dyrektorskim dochody wyższe o 11 proc. osiągają osoby, które nie ukończyły żadnych studiów podyplomowych.


wynagrodzenia.pl

Istotnym czynnikiem różnicującym wynagrodzenia jest także znajomość języków obcych. Na każdym poziomie zatrudnienia opanowanie co najmniej jednego języka obcego przekłada się na wyższe dochody. Połowa kierowników, którzy znają język obcy, zarabia od 2650 PLN do 6200 PLN, a 10 proc. z nich - powyżej 9300 PLN. Natomiast połowa dyrektorów posługujących się jednym językiem obcym otrzymuje wynagrodzenia w granicach 3160 PLN - 5400 PLN. 10 proc. z nich zarabia powyżej 8300 PLN.


wynagrodzenia.pl

W tabeli 6 zamieszczono dane na temat wysokości wynagrodzeń osób na różnych szczeblach zatrudnienia. Przedstawiono także, jak na poziom płac wpływa stopień opanowania języka angielskiego. Na szczeblu pracowników szeregowych, znajomość języka angielskiego nie ma istotnego wpływu na pensje. Natomiast w przypadku specjalistów, opanowanie go w stopniu bardzo dobrym znacząco różnicuje poziom wynagrodzeń. 50 proc. specjalistów biegle posługujących się angielskim osiąga pensje od 2000 PLN do 4016 PLN. 10 proc. z nich zarabia poniżej 1500 PLN, a 10 proc. powyżej 5500 PLN.


wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenie osób w różnych regionach Polski

Najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy nauki i szkolnictwa zatrudnieni na Mazowszu, a najniższe w regionie wschodnim. W województwach południowo-zachodnich płace są wyższe niż w regionie północno-zachodnim. Przykładem do analizy jest wynagrodzenie nauczycieli w województwach: mazowieckim, podkarpackim, dolnośląskim i wielkopolskim. 50 proc. z nich, zatrudnionych w województwie mazowieckim, zarabia od 2000 PLN do 3 200 PLN, a 10 proc. - powyżej 3900 PLN. Natomiast w województwie podkarpackim 50 proc. nauczycieli otrzymuje pensje w wysokości od 1870 PLN do 3 100 PLN. 10 proc. najlepiej zarabiających nagradzana jest powyżej poziomu 3630 PLN. W województwie dolnośląskim płace połowy nauczycieli wahają się od 2031 PLN do 3 450 PLN. Jednak 10 proc. z nich nie otrzymuje więcej niż 1644 PLN. Natomiast w województwie wielkopolskim, dla połowy nauczycieli pensja wynosi od 1900 PLN do 2700 PLN.


wynagrodzenia.pl

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy

Wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i in.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 PLN, to połowa osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a połowa powyżej 3000 PLN

Górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4500 PLN, to 3/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/4 powyżej 4500 PLN

Dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1500 PLN, to 1/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 3/4 powyżej 1500 PLN.

Pierwszy decyl - wartość, poniżej której mieści się 10 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli pierwszy decyl wynosi 1000 PLN, to 1/10 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 9/10 powyżej 1000 PLN.

Dziewiąty decyl - wartość, powyżej której mieści się 10 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dziewiąty decyl wynosi 5000 PLN, to 9/10 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/10 powyżej 5000 PLN.

Paweł Sołtysik

Źródło informacji: wynagrodzenia.pl


wynagrodzenia.pl
Więcej o:
zarobki,
średnia,
pracownicy,
dochody,
nauczyciele,
ZS,
w
 

Ankieta

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Tak

 
95%

Nie

 
3%

Trudno powiedzieć

 
2%

Nie mam zdania

 
0%Głosów: 86

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (267)

Dodaj komentarz

~azia -

mam pytanie , jestem postudiachi dostałam propozycje pracy na pół etatu 10 godzin, ile dostene wynagrodzenia 500zł czy wiecej? poniewazobecnie pracuje i zarazbiam min krajową ale zawsze to te 1100zł dwa razytyle co za pół etatu... i mam dylemat, czy jakos stazystka dostane wiecej??

~Jureczek 38 -

Więc dane są mocno zaniżone, zazwyczaj pracują na dwóch etatach i jeszcze szukają jakiegoś kasiastego jelenia, by jego synek brał non stop korepetycje. Na studiach to każdy wykładowca ma dwóch lub trzech jeleni.

~ola -

tylko nauczyciele akademiccy zarabiają krocie , w szkołach jest tylko mobing , gnębienie , wyzysk i nędza finansowa ,smutno mi Boże !!!!

~kibic Arki Gdynia -

Nic nie robią a chcieliby nie wiadomo ile zarabiać. Za to co robią powinni dostać 700 zł na łapę. Najchętniej bym takiemu okopał ryja i huknoł płytą chodnikową przez łep!

~n-el idealista -

Nauczyciel w ciągu 45 min musi ,,obsłużyć'' średnio ok 24 os, dotrzeć do każdego i nauczyć! Każde dziecko jest inne,a ty musisz ogarnąć je wszystkie tzn.być w jednej chwily wykładowcą, psychologiem, db.ciocią...itd. Bywa tak, że odpowiadasz w tym samym momencie na wiele pytań i łagodzisz konflikty. JEŻELI BYŁOBY TO TAKIE PROSTE TO SKĄD TE RZESZE RODZICÓW, KTÓRZY SZUKAJĄ WSPARCIA W SZKOLE NIE RADZĄC SOBIE CZĘSTO Z JEDNYM DZIECKIEM! Jeżeli byśmy nie mieli odpoczynku to nauczyciel by się wypalił bardzo szybko!A te 18 godz.-między bajki włożyć. Zapraszam do szkoły!!!

~lola -

Ze świeczką szukasz nauczycieli z tylko 1 etatem? No i znalazłeś!!! Mało tego, nie mam nawet etatu, a pracuję juz parę lat!!! O zarobkach nie wspomnę, bo Twoim zdaniem pewnie i tak zarabiam zbyt wiele.

~dfhnx8efnx -

nadzwyczajnego ma 4000 brutto zasadniczej + ok. 1000 dodatku stazowego. W sumie ok. 5000 brutto. Wykladowca ma ok. 2000 brutto. Adiunkt kilkaset zlotych wiecej. Podwyzek nie bylo od 4 lat. Dodatki funkcyjne to max. kilkaset zlotych (dyrektor instytutu z 100 pracownikami 600 zl brutto). Mlodzi ludzie po doktoratach, ktorzy nie maja mieszkan, zakladaja rodziny, zyja naprawde w biedzie. Teskty pani Kudryckiej i PO o poziomie nauki w Polsce, o sytuacji w szkolnictwie, brzmia przy tym jak szyderstwo.

~były uczeń -

A gdyby dac nauczycielom stawkę np.10 zł.na godz.tak ą jak ma nie wielu ciężko pracujących i 26 dni urlopu i żadnych przywilejów to może by nie narzekali i na płace i na pracę...

~Chce zostac nauczycielem , bo ch -

Może macie racje ale pomyslcie sobie że nauczyciel musiał -skonczyc dobre liceum -dobrze napisac mature -pojsc na dobre i ciężkie studia -napisac prace magisterską -obronic prace magisterską -a potem szukac sobie roboty... Powiinni wiecej dostawać to dzięki nim zostaniesz kiedys w zyciu. Uczą jakkiegoś gościa za grosze a za kilka lat ten gość będzie milionerem itp.

~belfer -

polecam osobom które zazdroszczą nauczycielom zamienić się chociaż na tydzień z nimi i niech wykażą się na lekcji. czy chcieliby odpowiadać za wybryki uczniów np picie alkoholu w miejscu publicznym, palenie papierosów tym tez zajmują się nauczyciele nawet jeżeli uczeń został przyłapany po lekcjach pierwsze kroki i konsekwencje ponosi szkoła a rodzice tylko zostają pouczeni. ciekawe czy chcieliby wysłuchać obelg jakie padają pod adresem nauczycieli na przerwach i czasem na lekcjach polecam dla tych wszystkich zazdrośników!!!!