Banki będą musiały się z nami dogadać?

Komitet Stabilności Finansowej jest zgodny, że dobrowolna restrukturyzacja kredytow w walutach jest skuteczniejsza niż rozwiązania ustawowe. Dlatego nasze banki będą musiały utrzymywać bufor w wysokości 3 proc.łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - wynika z projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów.

Komitet Stabilności Finansowej jest zgodny, że dobrowolna restrukturyzacja kredytow w walutach jest skuteczniejsza niż rozwiązania ustawowe, a stworzone przez członków KSF ramy prawne i regulacyjne doprowadzić powinny do zmniejszenia obciążeń kredytobiorców oraz uczynić bezprzedmiotowymi propozycje rozwiązań ustawowych, - podano w komunikacie.

"W zgodnej ocenie wszystkich członków Komitetu Stabilności Finansowej zapowiedzi działań ustawowych hamują gotowość kredytobiorców do przystąpienia do dobrowolnych negocjacji z bankami. Z drugiej strony, niepewność co do kosztów ewentualnych rozwiązań ustawowych powstrzymuje banki od oferowania dzisiaj restrukturyzacji kredytów w walutach obcych" - napisano w komunikacie.

Reklama

"Dobrowolna restrukturyzacja z wykorzystaniem środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w przeciwieństwie do rozwiązań ustawowych, pozwala na uwzględnienie zróżnicowania sytuacji finansowej kredytobiorców i na bardziej efektywne wykorzystanie środków kredytodawców" - dodano.

KSF omówił stan wdrażania poszczególnych rekomendacji opublikowanych w styczniu.

Poniżej stan prac:

- Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad rozporządzeniem w sprawie wyższych wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 1 czerwca br. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, przewidziane jest 6-miesięczne vacatio legis. W związku z tym rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

- Mnisterstwo Finansów rozpoczęło również procedurę legislacyjną dotyczącą rozporządzenia w sprawie bufora ryzyka systemowego. Przewiduje się, że rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2018 r.

- Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy nowelizującej ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Projekt ustawy przewiduje wyodrębnienie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dwóch subfunduszy. Jeden subfundusz przejmie dotychczasowe zadania Funduszu, przy czym istotnie zwiększony zostanie zakres wsparcia. Środki zgromadzone w drugim subfunduszu będą natomiast przeznaczane na pokrycie kosztów dobrowolnej restrukturyzacji kredytów, w tym w szczególności przewalutowania kredytów, które prowadzić powinno do wyeliminowania ryzyka kursowego po stronie kredytobiorców. Wysokość składek wnoszonych przez banki na drugi subfundusz uzależniona będzie od wartości ich portfela mieszkaniowych kredytów walutowych. Nowy mechanizm zasilania i korzystania z subfunduszu powinien stymulować proces dobrowolnej restrukturyzacji po stronie kredytodawców poprzez dążenie do obniżenia podstawy obliczania składek oraz uzyskania jak najwyższego wsparcia z Funduszu.

Z punktu widzenia stabilności finansowej, zwiększenie skali działania Funduszu oraz zmiana jego modelu funkcjonowania jest rozwiązaniem właściwszym i korzystniejszym niż inne rozważane w debacie publicznej działania, które prowadziłyby do obciążenia banków znacznymi kosztami, a przy tym nie skutkowałyby istotnym ograniczeniem ryzyka.

Termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy uzależniony będzie od przebiegu procesu legislacyjnego w parlamencie. Niemniej jednak Ministerstwo Finansów przewiduje, iż nowe rozwiązania mogłyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

- Ministerstwie Finansów toczą się prace związane z nowelizacją ustawy - Prawo bankowe wprowadzającą delegację dla Ministra Finansów do podniesienia parametru LGD w bankach stosujących zaawansowane metody szacowania wymogów kapitałowych. Termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy uzależniony jest od przebiegu procesu legislacyjnego w parlamencie.

- Ministerstwo Finansów analizuje potrzeby i możliwości wprowadzenia zmian w ustawodawstwie podatkowym neutralizujących ewentualne nadmierne obciążenia mogące wystąpić w wyniku restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych, w szczególności w kontekście zmian w funkcjonowaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

- W kwietniu 2017 r. UKNF zaktualizował metodykę BION. Badanie i ocena nadzorcza banków na bazie znowelizowanej Metodyki BION zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem BION i - w przypadku banków komercyjnych - powinny zostać zakończone w listopadzie 2017 r.

- UKNF wykonał przegląd i uzupełnienie dotychczasowej metodyki domiaru kapitałowego dla banków w ramach filara II z tytułu ryzyka związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Została przygotowana uzupełniająca metodyka szacowania domiarów kapitałowych dla portfeli walutowych. Banki otrzymają indywidualne, ale wynikające z jednolitej dla wszystkich banków metodyki, decyzje odnośnie do utrzymania odpowiedniego poziomu funduszy własnych i współczynników kapitałowych. Można oczekiwać, że nowe domiary kapitałowe ogłoszone zostaną w IV kwartale 2017 r.

- Równolegle prowadzone są prace nad rekomendacją nadzorczą dotyczącą dobrych praktyk przy restrukturyzacji kredytów. Rekomendacja powinna być gotowa pod koniec 2017 r. Ze względu na ścisły związek rekomendacji nadzorczej z ustawą zmieniającą zasady funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, jej dokładny termin zależy od tempa prac nad przedmiotową ustawą.

- BFG wypełnił skierowaną do niego rekomendację Komitetu. W dniu 31 stycznia 2017 r. KNF zatwierdziła opracowaną przez BFG metodykę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny uwzględniającą rekomendację KSF. Składki na fundusz gwarancyjny banków należne za I i II kwartał 2017 r. zostały obliczone z zastosowaniem tej metodyki.

"Komitet w dalszym ciągu będzie monitorować postępy we wdrażaniu rekomendacji przez adresatów, tj. Ministerstwo Finansów i Komisję Nadzoru Finansowego. W wyniku podjętych działań stworzone zostaną ramy prawne i regulacyjne sprzyjające stopniowej restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych w sposób niezagrażający stabilności systemu finansowego Polski. Proces ten powinien doprowadzić do odczuwalnego zmniejszenia obciążeń kredytobiorców oraz uczynić bezprzedmiotowymi propozycje rozwiązań ustawowych, a tym samym ograniczyć ryzyko systemowe przez nie generowane" - napisano.

Składka na subfundusz w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców uzależniona będzie od wartości portfela walutowego kredytów mieszkaniowych, a resort finansów rozważa możliwości wprowadzenia zmian w podatkach neutralizujących ewentualne nadmierne obciążenia mogące wystąpić w wyniku restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych - podano w komunikacie po posiedzeniu KSF.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy nowelizującej ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Projekt ustawy przewiduje wyodrębnienie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dwóch subfunduszy. Jeden subfundusz przejmie dotychczasowe zadania Funduszu, przy czym istotnie zwiększony zostanie zakres wsparcia.

Środki zgromadzone w drugim subfunduszu będą natomiast przeznaczane na pokrycie kosztów dobrowolnej restrukturyzacji kredytów, w tym w szczególności przewalutowania kredytów, które prowadzić powinno do wyeliminowania ryzyka kursowego po stronie kredytobiorców.

"Wysokość składek wnoszonych przez banki na drugi subfundusz uzależniona będzie od wartości ich portfela mieszkaniowych kredytów walutowych. Nowy mechanizm zasilania i korzystania z subfunduszu powinien stymulować proces dobrowolnej restrukturyzacji po stronie kredytodawców poprzez dążenie do obniżenia podstawy obliczania składek oraz uzyskania jak najwyższego wsparcia z Funduszu" - napisano.

Jak pisze KSF z punktu widzenia stabilności finansowej, zwiększenie skali działania Funduszu oraz zmiana jego modelu funkcjonowania jest rozwiązaniem właściwszym i korzystniejszym niż inne rozważane w debacie publicznej działania, które prowadziłyby do obciążenia banków znacznymi kosztami, a przy tym nie skutkowałyby istotnym ograniczeniem ryzyka.

"Termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy uzależniony będzie od przebiegu procesu legislacyjnego w parlamencie. Niemniej jednak Ministerstwo Finansów przewiduje, iż nowe rozwiązania mogłyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r" - napisano.

KSF podał, że Ministerstwo Finansów analizuje potrzeby i możliwości wprowadzenia zmian w ustawodawstwie podatkowym neutralizujących ewentualne nadmierne obciążenia mogące wystąpić w wyniku restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych, w szczególności w kontekście zmian w funkcjonowaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

.....................

Banki będą musiały utrzymywać bufor w wysokości 3 proc.łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - wynika z projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów.

"Projekt rozporządzenia przewiduje obowiązek utrzymywania bufora ryzyka systemowego, tj. dodatkowej kwoty kapitału podstawowego Tier I, w wysokości 3 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko" - napisano w uzasadnieniu.

Bank Gospodarstwa Krajowego został z tego obowiązku wyłączony podmiotowo na poziomie ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

Ponadto bufor będzie miał zastosowanie do wszystkich ekspozycji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

"Wprowadzenie bufora ryzyka systemowego podyktowane jest koniecznością utrzymania odporności banków na negatywne zjawiska szokowe przez podtrzymanie poziomu kapitałów wypracowanych do tej pory przez banki. W momencie wejścia w życie pakietu CRDIV/CRR poziomy minimalnych wymogów kapitałowych wynikających z tych regulacji były o wiele niższe niż faktyczne poziomy utrzymywane przez sektor bankowy. Odpowiednie bufory kapitałowe były więc dotychczas zapewniane przez stosowanie zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego co do minimalnych współczynników kapitałowych oraz rekomendacji odnośnie do polityki dywidendowej" - napisano.

Autorzy tłumaczą konieczność utrzymania wysokich poziomów adekwatności kapitałowej banków ryzykiem systemowym związanym z sytuacją w otoczeniu polskiej gospodarki i możliwością wystąpienia negatywnych zjawisk szokowych o charakterze zewnętrznym.

- Ma to związek z wysoką niepewnością co do perspektyw wzrostu gospodarczego za granicą, w tym konsekwencjami wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, kierunków polityki gospodarczej w USA i innych zmian o charakterze geopolitycznym - napisano.

"Wyniki testów warunków skrajnych dowodzą, że wpływ materializacji szoków na wyniki finansowe banków byłby istotny. Jednocześnie wypracowane bufory kapitałowe pozwalają większości banków na absorpcję strat występujących w scenariuszu szokowym. Dowodzi to konieczności utrzymania wysokich poziomów kapitałowych, co może być osiągnięte za pomocą wprowadzenia bufora ryzyka systemowego" - dodano.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: kredyty walutowe | bank

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »