Reklama

Co robić, gdy urzędnicy przedłużają nasze postępowanie?

Zgodnie z prawem organ powinien rozpatrywać sprawy bez zbędnej zwłoki. Co więcej, o każdym przypadku nierozpatrzenia sprawy w przysługującym na to terminie musi powiadomić strony postępowania - podając przy tym przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy. W jakich okolicznościach zatem można mówić o przedłużaniu postępowania i jakie kroki może podjąć inwestor?

Zgodnie z prawem organ powinien rozpatrywać sprawy bez zbędnej zwłoki. Co więcej, o każdym przypadku nierozpatrzenia sprawy w przysługującym na to terminie musi powiadomić strony postępowania - podając przy tym przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy. W jakich okolicznościach zatem można mówić o przedłużaniu postępowania i jakie kroki może podjąć inwestor?

Terminy

Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są do załatwiania przedłożonych im spraw bez zbędnej zwłoki. Co do zasady, należy niezwłocznie rozpatrzeć sprawy, które mogą zostać załatwione już na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub faktów i dowodów powszechnie znanych lub też znanych z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza dany organ.

Jeśli natomiast sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego to jej rozpatrzenie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Na załatwienie spraw szczególnie skomplikowanych urzędnicy mają dwa miesiące, licząc od dnia wszczęcia postępowania, a w postępowaniu odwoławczym powinni rozpatrzeć sprawę w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Reklama

Warto mieć także na uwadze fakt, że przepisy szczególne mogą określać inne terminy wiążące organ przy wydawaniu decyzji, niż te wymienione powyżej. Co więcej z przepisu art. 35 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego jednoznacznie wynika, że terminy załatwienia spraw określają czas efektywny, jakim dysponuje organ administracji publicznej załatwiający sprawę, na jej rozpatrzenie i podjęcie decyzji. Do terminów tych nie zalicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności; okresów zawieszenia postępowania; okresów opóźnień powstałych z winy strony; okresów opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od organu - informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Okresy opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od organu, których nie wlicza się do terminów załatwiania spraw, to opóźnienia inne niż powstałe z winy strony, spowodowane działaniem czynników, na które organ nie miał wpływu - przykładowo działania sił przyrody, czy działania lub zaniechania innych organów, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Obowiązek informacji

Art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego nakazuje organom, jeśli nie załatwiły sprawy w terminie określonym we wspomnianym art. 35 k.p.a. lub też w przepisach szczególnych, zawiadomić o tym fakcie stronę lub strony postępowania, przy jednoczesnym przedstawieniu przyczyny zwłoki w rozpatrzeniu sprawy oraz wskazując nowy termin jej finalizacji. Co do zasady wyznaczenie nowego terminu odbywa się w formie postanowienia, na które nie przysługuje stronie możliwość wniesienia zażalenia. Omówiony tu obowiązek ma także zastosowanie w sytuacjach, w których sprawa nie została rozpatrzona ze względu na przyczyny niezależne od danego organu.

Jeśli urzędnikom nie uda się zakończyć postępowania w przewidzianym przez ustawę terminie muszą oni poinformować o tym stronę - nie wystarczy jedynie zawiadomienie o zaistnieniu konieczności przedłużenia postępowania. Organ musi bowiem rzetelnie wyjaśnić, co było przyczyną opóźnienia ustosunkowania się do wniosku inwestora. Tylko przyczyna niezależna od urzędników może uzasadniać i usprawiedliwiać opóźnienie i zwłokę w terminowym załatwianiu spraw.

Kiedy przyczyna jest niezależna od organu?

Jeśli organowi nie uda się zakończyć postępowania w przewidzianym przez ustawę terminie musi poinformować o tym stronę - jednak tylko przyczyna niezależna od urzędników może uzasadniać i usprawiedliwiać opóźnienie i zwłokę w terminowym załatwianiu spraw. Za takie zwyczajowo uznaje się zarówno działania sił przyrody, jak i działania lub zaniechania innych organów, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Organy mogą tłumaczyć opóźnienie w rozstrzygnięciu sprawy jako konsekwencje okoliczności od niego niezależnych - jednak te muszą rzeczywiście uzasadniać zwłokę. Przykładowo, jeśli organ uzasadnia swoje opóźnienie zbyt dużą liczbą napływających do niego wniosków - nie jest to, w świetle prawa, przyczyna, która tłumaczyłaby opóźnienie postępowania. Podobnie jest z zasłanianiem się kwestią finansową - przykładowo brak pieniędzy na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego nie może być przez organ przedstawiony jako rzeczywista przeszkoda, która uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy w przewidzianym przez ustawę terminie.

Zażalenie

Strona postępowania ma także prawo do złożenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie (lub też na przewlekły sposób prowadzenia postępowania) do organu wyższego stopnia. Jeśli natomiast nie ma takiego organu strona może wezwać do usunięcia naruszenia prawa. W pierwszym przypadku, jeśli organ uzna złożone zażalenie za uzasadnione (stanem faktycznym i prawnym) wyznaczy dodatkowy termin przewidziany na załatwienie sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób odpowiedzialnych za niezałatwienie sprawy w terminie. Co więcej organ odwoławczy ma także prawo do podjęcia odpowiednich środków, które miałyby zapobiec naruszaniu terminów właściwych dla rozpatrywania konkretnych spraw w przyszłości. W kompetencjach organu leży także stwierdzenie, czy doszło do niezałatwienia sprawy w terminie z rażącym naruszeniem prawa, zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego.

Gdy stroną w postępowaniu jest przedsiębiorca

Czy omówione powyżej zasady i terminy rozpatrywania spraw mają zastosowanie także w sytuacji, gdy stroną w postępowaniu jest przedsiębiorca? Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej właściwy organ zobowiązany jest do załatwiania spraw przedsiębiorców także bez zbędnej zwłoki. Co do zasady termin rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy może zostać przedłużony dodatkowo tylko jeden raz, a samo przedłużenie terminu załatwienia sprawy nie może przekroczyć okresu dwóch miesięcy - wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Organ, który nie będzie w stanie rozpatrzyć sprawy w terminie zobowiązany jest do poinformowania o zaistnieniu takiego faktu stronę lub strony postępowania - jeszcze przed upływem terminu rozpatrzenia wniosku określonego w potwierdzeniu przyjęcia wniosku. Należy także pamiętać, że brak rozpatrzenia wniosku w terminie oraz brak informacji o niezałatwieniu sprawy mogą zostać uznane za równoznaczne z wydaniem przez organ rozstrzygnięcia zgodnego z wnioskiem przedsiębiorcy - przy zastrzeżeniu, że przepisy zawarte w ustawach odrębnych nie stanowią inaczej ze względu na nadrzędny interes publiczny.

Warto interweniować

Jeśli mamy do czynienia z opieszałym urzędnikiem warto przede wszystkim pamiętać o uprawnieniach, jakie przysługują nam jako stronie w postępowaniu administracyjnym. Prawo do uzyskania wyczerpujących informacji zarówno o ogólnym przebiegu, jak i informacji szczegółowych dotyczących przykładowo czynności podjętych w celu finalizacji naszej sprawy, przysługują stronie na każdym etapie prowadzonego postępowania. Zarówno intencjonalna bezczynność urzędników, jak i po prostu ich brak kompetencji, nie powinny być tolerowane - dlatego każdą dyskusyjną postawę organu należy kwestionować, a w skrajnych wypadkach warto nawet skierować sprawę na drogę sądową.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »