ISO 9002 dla Nordea Ubezpieczenia

Nordea Ubezpieczenia jest pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce, które udokumentowało, wdrożyło i poddało procesowi certyfikacji system jakości spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9002 dla ubezpieczeń komunikacyjnych - Assistance.

Nordea Ubezpieczenia jest pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce, które udokumentowało, wdrożyło i poddało procesowi certyfikacji system jakości spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9002 dla ubezpieczeń komunikacyjnych - Assistance.

Oficjalne zawiadomienie o przyznaniu certyfikatu towarzystwo otrzymało 17 lipca br., natomiast certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie w spółce systemu jakości został wystawiony przez jednostkę certyfikującą Dekra Polska 21 września br. Wdrożony przez spółkę system jakości obejmuje akwizycję i świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych - Assistance (pomocy w podróży). Proces dokumentowania i wdrażania systemu jakości zapoczątkowany został w październiku ub.r., natomiast wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu został złożony w czerwcu br.

Reklama

Powody, dla których spółka zdecydowała się wdrożyć system jakości:

- wykonywanie usług z tytułu ubezpieczeń Assistance w ustalonym z klientem zakresie i poziomie jakościowym

- wzmocnienie pozycji na rynku i zdobycie trwałego zaufania klientów

- zapobieganie powstawaniu niezgodności

- zdobycie przewagi konkurencyjnej

- zapewnienie akcjonariuszom własciwego zwrotu z zainwestowanego kapitałuStaranne przygotowanie

W trakcie procesu przygotowawczego sporządzono następujące dokumenty systemu jakości: polityka jakości, księga jakości. Przygotowano i wdrożono procedury systemu jakości i instrukcje systemowe z nimi związane, jak i plan jakości usług ubezpieczeniowych. Polityka jakości Nordea Ubezpieczenia obejmuje cele i zobowiązania zarządu dotyczące jakości, wynikające ze długofalowej strategii spółki oraz oczekiwań i potrzeb jej obecnych i potencjalnych klientów. Księga jakości wykazuje, poprzez zawarty w niej opis funkcjonującego w Nordea Ubezpieczenia systemu zapewnienia jakości spełniającego wymagania normy ISO 9002, że spółka jest zdolna do spełnienia wymagań klienta i uzyskania jego wiarygodności. Oprócz polityki jakości zawiera ona opisany w procedurach sposób realizacji wszystkich wymagań normy niezbędny dla osiągnięcia celów jakościowych. Celem polityki jakości spółki jest świadczenie usług w zakresie oferowanych ubezpieczeń, o wysokich walorach profesjonalnych, na poziomie spełniającym potrzeby i oczekiwania klientów.Mocne podstawy

Podstawę dokumentacji systemu jakości stanowią procedury związane z ogólnymi wymaganiami normy oraz procedury i instrukcje dotyczące działalności ubezpieczeniowej spółki. Do podstawowych z nich należą uregulowania w zakresie:

- postępowania przy zawierania umów ubezpieczenia,

- likwidacji szkód,

- kontroli całego procesu świadczenia usługi ubezpieczenia,

- postępowania z danymi Klienta, w tym ochrony jego danych osobowych.Jakość potwierdzona auditem

Przed zgłoszeniem systemu jakości do certyfikacji konieczne było sprawdzenie prawidłowości jego funkcjonowania w wymaganej formie auditów wewnętrznych. W wyniku podjętych działań auditowych przeprowadzono audity we wszystkich jednostkach organizacyjnych Nordea Ubezpieczenia w zakresie wymagań normy ISO 9002 oraz sprawdzono prawidłowość i stopień wykonania działań korygujących, zaś niezgodności z wymaganiami normy ujawnione w trakcie auditów zostały usunięte. Wdrożenie systemu jakości oraz jego pomyślna certyfikacja możliwe były dzięki zaangażowaniu pracowników spółki w działania związane z jakością, zarówno na etapie opracowywania dokumentacji systemu, jak również w pracach wdrożeniowych. W prace te zostały włączone biura centrali prowadzące sprawy związane z działalnością ubezpieczeniową i oddziały spółki. System jakości Nordea Ubezpieczenia oparty na normie ISO 9002 jest obecnie rozwijany i doskonalony. Zwieńczeniem tych prac będzie ubieganie się o godło "Teraz Polska" dla ubezpieczeń komunikacyjnych - Assistance.Zmiana nazwy na Nordea

3 września 2001 r. do Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Energo-Asekuracja Spółka Akcyjna wpłynęło powiadomienie o zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie nowej nazwy Spółki: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna. Postanowienie w tej sprawie zostało wydane 22 sierpnia br. Spółka może używać także formalnego skrótu: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Nowa nazwa marketingowa Spółki brzmi: Nordea Ubezpieczenia. Uzyskanie wpisu do KRS kończy procedurę zmiany nazwy Energo-Asekuracji S.A. rozpoczętej na WZA Spółki, które odbyło się 28 lutego br. Akcjonariusze Energo-Asekuracji S.A. podjęli wówczas jednogłośnie uchwałę o zmianie nazwy na Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna. Podstawową przesłanką do zmiany nazwy jest fakt, że nasz strategiczny akcjonariuszy duńska firma ubezpieczeniowa Tryg-Baltica wszedł w ub.r. w skład Nordic Baltic Holding. W kilka miesięcy później decyzją udziałowców zmienił on nazwę na Nordea AB. Akcjonariusze ci podjęli również decyzję o przyjęciu przez wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy Nordea, jednolitej nazwy marketingowej. Operacja ta objęła także firmy zależne we wszystkich krajach basenu Morza Bałtyckiego, w tym Energo-Asekurację S.A. Planujemy, że cała operacja zmiany nazwy potrwa do końca 2001 r. W tym czasie zakończone zostaną prace nad przeprojektowaniem systemu identyfikacji wizualnej Spółki, zgodnym ze standardem grupy Nordea.Zmiany w akcjonariacie

7 sierpnia br. na rynku niepublicznym Tryg-Baltica Forsikring AS, inwestor strategiczny Nordea Ubezpieczenia, nabył od duńskiego funduszu rządowego The Investment Fund for Central and Eastern Europe 92.356 akcji spółki o wartości nominalnej 9 235 500 zł. W wyniku przeprowadzonej transakcji udział Tryg-Baltica w kapitale zakładowym spółki wzrósł z 51,36% do 68,15%. The Investment Fund for Central and Eastern Europe nie posiada obecnie żadnej akcji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna. Fundusz stał się współwłaścicielem spółki 9 września 1999 r. nabywając 8.444 akcji serii A od Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Zamościu (wpis do księgi akcyjnej został dokonany 6 października 1999 r.). The Investment Fund for Central and Eastern Europe był również jednym z podmiotów, które objęły akcje ubiegłorocznej emisji akcji serii F.

Skład akcjonariatu Nordea Ubezpieczenia (stan na 13 sierpnia 2001 r.):

Tryg-Baltica Forsikring AS - Ballerup, Dania - 68,15%

EBOiR - Londyn, Wielka Brytania - 17,08%

New Europe Insurance Ventures, Berlin, Niemcy - 7,27%

Polskie podmioty branży energetycznej - 7,5%Dobra passa Nordea Ubezpieczenia

Mimo stagnacji na krajowym rynku ubezpieczeń non-life Nordea Ubezpieczenia notuje systematyczną poprawę wyników finansowych. Na koniec sierpnia br. spółka wypracowała dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 5,28 mln zł, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z analogicznym okresem 2000 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 2,87 mln zł i był wyższy o 18,39% od wypracowanego przed rokiem. Poprawę wyników finansowych osiągnięto głównie dzięki niższej od planowanej szkodowości portfela ubezpieczeniowego oraz ograniczeniu kosztów działalności, w tym głównie administracyjnych. Działania te nie pozostały bez wpływu na wynik techniczny (z podstawowej działalności) Nordea Ubezpieczenia. Na koniec czerwca 2001 r. strata techniczna wyniosła 3,47 mln zł, co oznacza, że zmniejszyła się o 250,61% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Mimo utrzymującej się od dłuższego czasu recesji na rynku ubezpieczeń majątkowych oraz niezwykle silnej konkurencji cenowej w zakresie taryf dynamika pozyskiwanej przez Nordea Ubezpieczenia składki brutto jest blisko trzykrotnie wyższa od osiąganej przez pozostałe firmy sektora. Na koniec sierpnia br. przypis składki brutto wyniósł blisko 157,4 mln zł, co oznacza wzrost o 9,83% w porównaniu z analogicznym okresem 2000 r. Składka zarobiona netto była wyższa o 23,75% i wyniosła 93,16 mln zł.Wstępne wyniki finansowe

Wyszczególnienie                   Stan na:           
                       31.08.2000  31.08.2001 w tys. zł
1. składki przypisane brutto         143 269,84   157 351,30
2. udział reasekuratorów w składce      56 747,60   58 511,85
3. wypłacone odszkodowania brutto       79 791,06   84 869,10
4. udział reasekuratorów w odszkodowaniach  38 562,55   29 809,98
5. rezerwy technicz.- ubezp. brutto     145 623,10   163 456,19
6. techniczny wynik ubezpieczeń        -8 704,32   -3 473,30
7. przychody z lokat             13 239,65   10 858,83
8. wynik finansowy brutto           3 909,08    5 277,53
9. wynik finansowy netto            2 422,57    2 868,08
10. kapitały własne             136 478,18   136 542,96
11. kapitał zakładowy             55 000,00   55 000,00
Analiza wskaźnikowa
1. wskaźnik szkodowości brutto          69,2%     59,5%
2. wskaźnik szkodowości na udziale własnym    69,4%     62,5%
3. wskaźnik udziału kosztów admin. w przypisie  17,7%     18,0%
4. wskaźnik kosztów akwizycji w przypisie     16,0%     15,8%
5. wskaźnik wydatków netto            42,2%     40,1%
6. wskaźnik połączony netto           111,6%     102,6%

Rezygnacja z najbardziej szkodowych ryzyk (ubezpieczenia komunikacyjne, finansowe, linii energetycznych) wpłynęła na obniżenie wskaźników szkodowości portfela Nordea Ubezpieczenia. Wskaźnik szkodowości brutto spadł o 9,7 pkt. proc. do poziomu 59,5%. Wskaźnik szkodowości na udziale własnym obniżył się do poziomu 62,5%.Ekspansja Nordea w Polsce

W kwietniu br. do naszej grupy dołączyło Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Heros-Life, którego 95,4% akcji Tryg-Baltica zakupiła od Kredyt Banku (spółka zmieniła nazwę na Nordea Życie). Tym samym w ofercie Nordea znajduje się pełen pakiet usług finansowych obejmujący: ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia na życie, produkty bankowe i usługi leasingowe. Rada Nadzorcza Nordea przeznaczyła około 300 mln zł na rozwój Nordea Ubezpieczenia i Nordea Życie. Niewykluczone, że jeśli inwestycje będą rozwijały się pomyślnie, to kwota ta zostanie powiększona. Według Hugo Andersena, Prezesa Zarządu Tryg-Baltica, celem Nordea jest zdobycie w ciągu trzech lat 3-proc. udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych (z 1,7% obecnie). Tryg-Baltica nie wyklucza także dalszych przejęć towarzystw ubezpieczeń i majątkowych i życiowych na polskim rynku. Równie dynamicznie przebiegać będzie ekspansja w sektorze bankowym. Grupa Nordea jest już właścicielem Nordea Bank Polska, podmiotu, który powstał z połączenia trójmiejskich: Banku Komunalnego S.A. w Gdyni oraz Banku Własności Pracowniczej - Unibanku S.A. Rozwój polskiego ramienia bankowego Nordea będzie odbywał zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i akwizycje.Nordea AB

Nordea jest wiodącą grupą firm świadczących usługi finansowe w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego. Firmy Nordea posiadają łączne aktywa w wysokości 233 mld euro. Nordea jest światowym liderem bankowości internetowej, świadczącym usługi ponad 2,4 mln klientów. Nordea poprzez Merita Bank, Nordbanken, Unibank, Christiania Bank og Kreditkasse, ArosMaizels, Tryg-Baltica, Vesta, Merita Life i Liva obecna jest w sześciu obszarach usług finansowych. Posiada znaczący udział w skandynawskim rynku usług bankowych (40% w Finlandii, 25% w Danii, 20% w Szwecji i 15% w Norwegii). Przewodzi na skandynawskim rynku ubezpieczeń życiowych (35% w Finlandii, 10% w Danii, 9% w Szwecji i 6% w Norwegii) oraz majątkowych (22% w Danii i 19% w Norwegii). Grupa obsługuje ponad 9 mln klientów indywidualnych oraz 600 tys. klientów instytucjonalnych oraz 500 dużych korporacji. Nordea posiada 1 260 jednostek bankowych i 125 jednostek operacyjnych firm ubezpieczeniowych, a także telefoniczne i internetowe usługi finansowe w 18 krajach poza rodzinnym regionem. Nordea notowana jest na giełdach w Sztokholmie, Helsinkach i Kopenhadze, a niebawem także w Oslo.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »