Reklama

W maju zasiłek opiekuńczy najprawdopodobniej na obecnych zasadach - Uścińska

- W maju dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie najprawdopodobniej obowiązywać na dotychczasowych zasadach - powiedziała w środę prezes ZUS Gertruda Uścińska. Poinformowała też, że na razie nie widać znaczącego spadku płatników składek i liczby ubezpieczonych. Zauważalny jest za to spadek wpływów ze składek. Poniżej w tekście warunki otrzymania zasiłku i linki do pobrania druków ZUS - Z15A i Z15B.

Do tej pory do ZUS wpłynęło prawie 2,4 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowych, najwięcej - prawie 1,3 mln - dotyczyło zwolnienia ze składek za marzec - maj 2020.

W TOK FM Uścińska mówiła, że w pierwszej kolejności ZUS podejmuje decyzje w sprawie wypłaty postojowego dla samozatrudnionych i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Jak podała, do końca miesiąca powinny być wypłacone świadczenia na kwotę 500 mln zł.

Dodała, że dużo wniosków jest składanych w formie papierowej, część z nich zawiera błędy, np. zły numer rachunku bankowego czy brak podpisu.

Poinformowała też, że z danych ZUS do 20 kwietnia wynika, że liczba pracodawców, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne i liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia spadła tylko nieznacznie.

Reklama

- Na koniec marca liczba aktywnych płatników spadła w porównaniu do lutego o 21 tysięcy. (...) Mamy do czynienia z pewnym spadkiem, ale jest to spadek dla tzw. normalnych okresów funkcjonowania państwa. Być może w połowie maja dane będą inne - zauważyła.

Na pytanie, jak może zmienić się w tym roku sytuacja finansowa ZUS i FUS, stwierdziła, że bardzo dobra sytuacja składkowa była jeszcze w styczniu i lutym. - Dzięki temu mamy moce finansowe, żeby funkcjonować. (...) Z tęsknotą wracam do czasów, kiedy mogliśmy rezygnować z dotacji budżetu państwa - podkreśliła.

Jak przekazała, widać już spadek dynamiki wpływów składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. - Do dzisiaj pobraliśmy na FUS 12,1 mld zł, to jest o 0,3-0,4 mld zł mniej niż do 29 kwietnia ubiegłego roku. Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, do dziś pobraliśmy 5,8 mld zł - to także jest o 1 mld zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - wskazała.

Dodała, że pełny obraz pogarszającej się dynamiki wpływów składek i ich nominalnej wielkości będzie znany po przetworzeniu prawie 1 mln 300 tys. wniosków o zwolnienie ze składek. - Przyjęliśmy w szacunkach, że miesięcznie to jest brak wpływu o 8,2 mld zł z tytułu zwolnienia z obowiązku płacenia składek - powiedziała.

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2019

Na pytanie, czy planowane przedłużenie zasiłku opiekuńczego będzie na dotychczasowych zasadach, odpowiedziała: - Najprawdopodobniej według tych obecnych zasad to świadczenie będzie wypłacane w maju.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ci, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, czyli:

 • jesteś pracownikiem,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
 • wykonujesz odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • jesteś duchownym.

Kiedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego

Możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego, jeśli jesteś zwolniony od wykonywania pracy, bo musisz opiekować się:

 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
  • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których Twoje dziecko uczęszcza,
  • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
  • choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
  • poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
  • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

 • dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

  • poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,
  • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;

 • chorym dzieckiem;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Uwaga!

 • Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza Twoje dziecko jest nieprzewidziane, jeśli zostałeś o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem.
 • Inny członek rodziny to: małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - pod warunkiem, że w czasie, kiedy się nim opiekujesz, jesteś z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Zasiłek opiekuńczy możesz otrzymać  na: Twoje dzieci lub dzieci Twojego małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w ramach rodziny zastępczej).
 • Zasiłek opiekuńczy otrzymasz niezależnie od okresu Twojego ubezpieczenia.
 • Prawo do zasiłku mają na równi matka i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, ten który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.
 • Zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą  zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.
 • Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba, która:
  • jest całkowicie niezdolna do pracy,
  • jest chora,
  • nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
  • prowadzi gospodarstwo rolne,
  • jest pracownikiem, który odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,
  • prowadzi działalność,
  • nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - jeśli odmawia sprawowania opieki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Jeśli matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w czasie 8 tygodni po porodzie, nie może opiekować się nowo urodzonym dzieckiem, to jako ubezpieczony ojciec dziecka albo inny członek najbliższej rodziny możesz otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Musisz przerwać zatrudnienie lub inną działalność zarobkową, aby zaopiekować się dzieckiem.

Dotyczy to sytuacji, w których ubezpieczona matka dziecka:

 • przebywa w szpitalu lub innej placówce leczniczej i nie może osobiście opiekować się dzieckiem,
 • ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,
 • porzuciła dziecko.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje  nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia.  

Brak prawa do zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje Ci za okres:

 • w którym masz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w którym korzystasz z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w którym jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności,  
 • objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracowałeś lub wykorzystywałeś to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

Zasiłek przysługuje Ci nie dłużej niż przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8  lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku, albo
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,
 • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opiekujesz się:
  • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 lat, albo
  • dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.Pamiętaj, że jeśli w roku kalendarzowym opiekujesz się wyłącznie niepełnosprawnym dzieckiem oraz innymi chorymi członkami rodziny (i nie masz innych dzieci, które nie ukończyły 14 lat), zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, w tym nie dłuższy niż 14 dni na opiekę nad chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki. Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie jest wliczany do limitu 60 i 14 dni w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Jeśli chcesz otrzymać zasiłek opiekuńczy, złóż wniosek na druku:

Z-15A - jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem (kliknij poniżej i pobierz):

Załączniki

Dokument.pdf

Z-15B - jeśli sprawujesz opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny (kliknij poniżej i pobierz): 

Dokument.pdf

W zależności od sytuacji będą także potrzebne inne dokumenty.

Opieka nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny

Zwolnienie lekarskie, wystawione:

w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA),

na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,

w formie wydruku zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA)

Jeśli sprawujesz opiekę podczas pobytu za granicą, złóż przetłumaczone na język polski zaświadczenie lekarskie wystawione za granicą.

Musi ono zawierać:
nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, datę wystawienia i podpis,początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Zaświadczenie wystawione m.in. w państwie członkowskim Unii Europejskiej,  Konfederacji Szwajcarskiej nie musi być przetłumaczone.

Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 8

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły

Twoje oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły,Konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej

decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej,Poród, choroba, pobyt w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem

zaświadczenie lekarskie, które zawiera:imię i nazwisko twojego małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem,okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz jego imię, jeśli zostało już nadane,pieczątkę i podpis lekarza, który wystawia zaświadczenie.Choroba niani lub dziennego opiekuna

Twoje oświadczenie o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz dokument, który potwierdza, że niania lub dzienny opiekun nie mogą opiekować się dzieckiem, ponieważ są chorzy, np. kopia zwolnienia lekarskiego  albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku dla niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez Ciebie za zgodność z oryginałem.Opieka nad dzieckiem do 8 tygodnia życia - matka przebywa w szpitalu

zaświadczenie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w placówce leczniczej oraz twoje oświadczenie  o tym, że ubezpieczona matka dziecka korzysta z zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.Opieka nad dzieckiem do 8. tygodnia życia - ubezpieczona matka ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o niepełnosprawności w stopniu znacznym i nie może opiekować się dzieckiem

prawomocne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym albo ich kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS orazTwoje (jako ubezpieczonego ojca dziecka lub innego ubezpieczonego członka rodziny) oświadczenie o tym, że ubezpieczona matka dziecka korzysta z zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.Opieka nad dzieckiem do 8 tygodnia życia - ubezpieczona matka dziecka porzuciła dziecko

Twoje (jako ubezpieczonego ojca dziecka lub innego ubezpieczonego członka rodziny) oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę, w którym podaj datę porzucenia dziecka.Opieka nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 lat

dokumenty takie same jak do wypłaty zasiłku opiekuńczego na chore dziecko (zaświadczenie lekarskie, wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A), oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, alboorzeczenie  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym
dokumenty takie same jak do wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 w tych okolicznościach (zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A), orazorzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, alboorzeczenie  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Gdy wypłaty zasiłku dokonuje ZUS

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, będzie także potrzebne  zaświadczenie wystawione przez płatnika składek na druku:
Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,Z-3a - jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu(np. wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia).Uwaga!
Wszystkie wnioski składane przez ciebie, przez twojego płatnika składek oraz lekarza, niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego przez ZUS można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »