Reklama

Wyniki finansowe SKOK-ów I półroczu 2014 r.

Na koniec czerwca 2014 r. działalność operacyjną prowadziło pięćdziesiąt pięć spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w porównaniu z końcem czerwca 2013 r. liczba kas nie uległa zmianie. Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 r. wyniósł 38,4 mln zł, przed rokiem był ujemny w wysokości 67,2 mln zł. Zysk brutto wygospodarowało 38 kas na łączną kwotę 110,2 mln zł. Straty brutto wystąpiły w 17 kasach w łącznej wysokości 71,7 mln zł., rok wcześniej straty brutto wystąpiły w 35 kasach w wysokości 169,4 mln zł.

Sieć dystrybucji w porównaniu z końcem czerwca 2013 r. zmniejszyła się o 69 oddziałów i punktów obsługi klienta. Na koniec czerwca 2014 r. przeciętnie na jedną kasę przypadały 34 placówki obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 15,6 proc..

Reklama

Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zwiększyła się o 0,5 proc.. Przeciętna kasa na koniec czerwca 2014 r. zrzeszała 48,4 tys. członków (48,2 tys. na koniec czerwca 2013 r.).

Wartość majątku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) wyrażona sumą bilansową w końcu czerwca 2014 r. wyniosła 18 226,0 mln zł i zmniejszyła się o 0,6 proc. wobec końca czerwca 2013 r. Wartość aktywów trwałych na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 11 038,3 mln zł i wzrosła o 3,1 proc.. Spośród składników aktywów trwałych w analizowanym okresie największy wzrost wykazały długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (o 32,3 proc.) i należności długoterminowe (o 6,4 proc.). Największy spadek odnotowały wartości niematerialne i prawne (o 30,1 proc.), rzeczowe aktywa trwale (o 12,0 proc.) i inwestycje długoterminowe (o 7,5 proc.). W strukturze aktywów trwałych największy udział w końcu czerwca 2014 r. miały należności długoterminowe (72,0 proc.) i inwestycje długoterminowe (23,0 proc.).

Aktywa obrotowe wyniosły w analizowanym okresie 7 187,8 mln zł i zmniejszyły się o 5,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z powodu spadku wartości inwestycji krótkoterminowych o 16,4 proc. oraz zapasów o 5,8 proc.. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 50,9 proc., inwestycji krótkoterminowych 47,3 proc. (w końcu czerwca 2013 r. odpowiednio: 44,9 proc. i 53,4 proc.).

Na koniec I półrocza 2014 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły główną pozycję pasywów (99,8 proc.). Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wyniosła 18 190,6 mln zł i wzrosła o 0,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego na skutek wzrostu zobowiązań długoterminowych o 1,5 proc. i rezerw na zobowiązania o 15,2 proc.. Fundusze własne SKOK zmniejszyły się o 84,4 proc., głównie z uwagi na pogorszenie się pozycji "wynik finansowy z lat ubiegłych" oraz "należnych wpłat na fundusz udziałowy". Fundusz udziałowy zwiększył się o 115,6 mln zł (tj. o 73,9 proc.), fundusz zasobowy o 67,0 mln zł (tj. o 10,1 proc.), a fundusz z aktualizacji wyceny zwiększył się o 7,9 mln zł.

Zwiększenie liczby członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie wpłynęło na wzrost liczby zawartych umów depozytowych. Członkowie SKOK w I półroczu 2014 r. zawarli 379,3 tys. umów depozytowych, o 20,3 proc. mniej niż w I półroczu 2013 r. Wartość depozytów przyjętych przez kasy według stanu na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 17 141,8 mln zł i zmniejszyła się o 0,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W strukturze wartości depozytów dominujący udział miały depozyty przyjęte na okres nie przekraczający dwunastu miesięcy (96,8 proc.) i w porównaniu z czerwcem 2013 r. wartość ich zmniejszyła się o 0,7 proc..

Wzrost liczby członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie wpłynął na zwiększenie liczby udzielonych pożyczek. W I półroczu 2014 r. zawarto 428 tys. nowych umów pożyczkowych wobec 571 tys. w analogicznym okresie 2013 r.

Stan zadłużenia członków kas na koniec czerwca 2014 r. wyniósł 10 570,1 mln zł i zwiększył się o 1,9 proc. w porównaniu z końcem czerwca 2013 r. W strukturze wartościowej dominowały pożyczki powyżej 12 miesięcy (73,2 proc.). Pożyczki zaciągnięte na okres do 12 miesięcy włącznie (krótkoterminowe) stanowiły 26,8 proc. wszystkich umów, w tym pożyczki do 30 dni, tzw. chwilówki, to 0,4 proc. ogólnej kwoty zadłużenia. W porównaniu z końcem czerwca 2013 r. nastąpił spadek wartości udzielonych pożyczek krótkoterminowych o 10,0 proc., zwiększeniu o 7,0 proc. uległa wartość udzielonych pożyczek powyżej 12 miesięcy.

Wartość udzielonych pożyczek w ciągu I półrocza 2014 r. zmniejszyła się o 27,7 proc. w porównaniu z I półroczem 2013 r. Przeciętna wartość pożyczki (na jedną nową umowę) zawartą między 1 stycznia a 30 czerwca 2014 r. wyniosła 7 314 zł, rok wcześniej 7 584 zł.

Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 r. wyniosły 1 508,3 mln zł i zmniejszyły się o 17,7 proc. w porównaniu z I półroczem 2013 r. Na spadek ten wpłynęło zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych o 31,2 proc., przychodów z działalności finansowej o 16,9 proc. i przychodów z działalności podstawowej o 13,4 proc.. W przychodach z całokształtu działalności dominowały przychody z działalności podstawowej - 74,7 proc., (rok wcześniej 71,0 proc.). Udział pozostałych przychodów operacyjnych w przychodach z całokształtu działalności ogółem zmniejszył się o 19,1 proc.. Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 27,4 mln zł (33,3 mln zł w I półroczu 2013 r.).

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w I półroczu 2014 r. zmniejszyły się o 22,6 proc. w porównaniu z I półroczem 2013 r. Na spadek ten wpłynęło zmniejszenie wszystkich składników kosztów z całokształtu działalności, a w szczególności zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej o 24,2 proc., pozostałych kosztów operacyjnych o 10,6 proc. i kosztów operacji finansowych o 50,4 proc..

Na spadek kosztów operacyjnych wpłynęło zmniejszenie o 38,4 proc. kosztów z tytułu odsetek, pozostałych kosztów rodzajowych o 21,3 proc., wynagrodzeń pracowników o 16,6 proc., ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników o 16,7 proc., usług obcych o 4,9 proc..

Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności miały koszty działalności operacyjnej, które stanowiły 55,2 proc. przy 56,3 proc. w I półroczu 2013 r. W kosztach operacyjnych dominowały koszty z tytułu odsetek - 37,9 proc. (rok wcześniej 46,6 proc.), koszty usług obcych - 34,1 proc. (27,2 proc.) oraz koszty wynagrodzeń - 13,5 proc. (12,3 proc.).

Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach z całokształtu działalności wyniósł 37,7 proc. (rok wcześniej 32,6 proc.), kosztów z operacji finansowych 7,1 proc. (rok wcześniej 11,0 proc.). Przeciętnie, jedna kasa poniosła koszty z całokształtu działalności w wysokości 26,7 mln zł przy 34,5 mln zł w I półroczu 2013 r.

Wyniki finansowe kas w porównaniu z I półroczem 2013 r. poprawiły się. Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 r. wyniósł 38,4 mln zł, przed rokiem był ujemny w wysokości 67,2 mln zł. Zysk brutto wygospodarowało 38 kas na łączną kwotę 110,2 mln zł. Straty brutto wystąpiły w 17 kasach w łącznej wysokości 71,7 mln zł., rok wcześniej straty brutto wystąpiły w 35 kasach w wysokości 169,4 mln zł. Wynik finansowy netto ogółem w I półroczu 2014 r. wyniósł 23,4 mln zł (w I półroczu 2013 r. wystąpiła strata w wysokości 92,7 mln zł).

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 r. ukształtował się na poziomie 97,5 proc. (rok wcześniej 103,7 proc.).

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia ukształtował się na poziomie 20,2 proc. wobec 24,1 proc. na koniec I półrocza 2013 r. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia ukształtował się na poziomie 41,9 proc., rok wcześniej 44,3 proc..

Dowiedz się więcej na temat: bank | SKOK | KAS | GUS | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »