FoodCare właścicielem znaku towarowego TIGER?

Urząd Patentowy potwierdził wcześniejsze prawa firmy FoodCare sp. z o.o. do znaku towarowego z elementem TIGER. W wyniku decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z 5 sierpnia 2015 roku pierwszeństwo do znaku towarowego z elementem TIGER tj. do BLACK TIGER i WILD TIGER na terytorium Polski dla napojów bezalkoholowych przysługuje firmie Foodcare Sp. z o.o. - jednemu z wiodących producentów branży spożywczej w Polsce. Decyzje te są ostateczne i wykonalne. To stanowisko spółki FoodCare. Grupa Maspex z Wadowic jest zupełnie innego zdania.

W 2009 roku Fundacja "Równe Szanse" Dariusza Michalczewskiego złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie zmierzający do pozbawienia Foodcare sp. z o.o. praw do znaków towarowych z elementem Tiger powołując się na wcześniejsze prawa Dariusza Michalczewskiego do znaku TIGER VIT oraz prawa osobiste. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oddalił wnioski o unieważnienie znaków BLACK TIGER oraz WILD TIGER stwierdzając, że nie uzasadnione są zarzuty działania w złej wierze.

- To ogromny sukces w walce o sprawiedliwość. Decyzja o oddaleniu tego wniosku pozostawia w mocy znaki BLACK TIGER i WILD TIGER, których jedynym prawowitym właścicielem pozostaje od lat niezmiennie firma FoodCare sp. z o.o. i daje nam pierwszeństwo przed konkurencją w posługiwaniu się tymi znakam - podreśla Wiesław Włodarski, właściciel FoodCare sp. z o.o.

Reklama

Jednocześnie Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wygasił znak towarowy TIGER VIT, należący do Fundacji Równe Szanse Dariusza Michalczewskiego tym samym dając pierwszeństwo znakom towarowym BLACK TIGER oraz WILD TIGER firmy FoodCare.

- - - -

Stanowisko Grupy Maspex Wadowice

Informacja przesłana przez spółkę Foodcare to kolejna manipulacja faktami, także zawierająca nieprawdziwe informacje. W sporach o Tigera nie nastąpił żaden przełom.

Decyzje, o których mówi FoodCare są decyzjami nieprawomocnymi, przysługuje od nich skarga do sądu administracyjnego, a później skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Orzeczenia Urzędu Patentowego w żadnym wypadku nie wpływają na udzieloną przez Fundację licencję do oznaczenia "Tiger" ani na sytuację handlową na rynku. To my posiadamy nadal wyłączne prawo do produkcji i sprzedaży napojów TIGER a FoodCare nadal nie może ani produkować, ani sprzedawać napojów z tym oznaczeniem.

Wszystkie postanowienia sądowe zakazujące FoodCare produkcji, handlu, dystrybucji i reklamy produktów z oznaczeniem Tiger są nadal obowiązujące i brak podstaw prawnych do ich zmiany.

Z tego co wiemy od Fundacji, najważniejsze wśród orzeczeń UP wydanych w dniu 5 sierpnia jest unieważnienie bezprawnie zgłoszonego przez Foodcare znaku towarowego zawierającego słowo Tiger: Energy Drink Tiger. Znak ten został unieważniony, ponieważ zdaniem UP przy jego zgłoszeniu spółka Foodcare działała w złej wierze, wbrew umowie oraz bez wiedzy i zgody Dariusza Tiger Michalczewskiego, co uznane zostało przez UP za przejaw nieuczciwego działania. To unieważnienie jest bardzo istotne także z punktu widzenia toczących się procesów sądowych, które prowadzone są z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozostałe postanowienia UP z dnia 5 sierpnia, o których pisze FC natomiast mają marginalne znaczenie dla procesów, nie wpływają na postanowienia sądowe i Fundacja będzie się od nich odwoływać.

Do powyższych spraw Urząd Patentowy nie dopuścił naszej spółki jako licencjobiorcy, dlatego złożyliśmy również wniosek do UP przeciwko FC o unieważnienie spornych znaków towarowych dotyczących Tigera. Stosowne wnioski zostały złożone w Urzędzie Patentowym 20 i 21 lipca br . Dla nas tym samym to dopiero początek i sprawa się rozpoczyna.

Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej, Grupa Maspex Wadowice

- - - - -

Komentarz Dariusza Tiger Michalczewskiego

Informacja przesłana przez spółkę Foodcare to wielkie oszustwo! Od decyzji UP przysługuje odwołanie a właścicielem znaku towarowego TIGER pozostaje tylko ja. FoodCare ma nadal zakaz produkcji, handlu, dystrybucji i reklamy produktów Tiger.

Spółka FoodCare informując o wczorajszej decyzji Urzędu Patentowego zapomniała wspomnieć, że zapadła kluczowa decyzja w sprawie znaku - Energy Dirink Tiger. Urząd Patentowy unieważnił bowiem bezprawnie zgłoszony przez spółkę FoodCare znak zawierający słowo "TIGER" - Energy Drink Tiger. W uzasadnieniu UP wyraźnie podkreślił, że unieważnia ten znak z powodu działania spółki FoodCare w złej wierze, wbrew łączącej nas umowie, bez mojej wiedzy i zgody oraz, że zgłoszenie tego znaku było przejawem nieuczciwego działania. Urząd uznał również, że nie był przypadkowym fakt, że

w zgłoszonym przez spółkę FoodCare znaku znalazł się mój podpis. UP wydał orzeczenie, które jest spójne z oceną sądów, co dla dalszych rozstrzygnięć ma olbrzymie znaczenie.

Jeżeli chodzi o pozostałe znaki, o których pisze FoodCare w komunikacie - rozstrzygnięcie w tym zakresie ma małe znaczenie dla sprawy. Oczywiście będziemy odwoływać się od tych decyzji, w toku badania sprawy nie uwzględniono wielu wniosków Fundacji. Decyzja Urzędu Patentowego nie ma jednak żadnego wpływu na sytuację handlową, ani na dotychczasowe, uprawomocnione decyzje sądów, w tym orzeczenia Sądu Najwyższego w Warszawie, które jednoznacznie potwierdzają moje prawa do znaku "TIGER" i pozostają w mocy. Pan Wiesław Włodarski źle interpretuje decyzję Urzędu Patentowego, mało tego zapomina, że to nie UP, a sądy decydują w tego typu sprawach.

- - - - -

Komentarz Wiesława Włodarskiego właściciela firmy FoodCare sp. z.o.o.

W wyniku decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z 5 sierpnia 2015 br. pierwszeństwo do znaku towarowego z elementem TIGER tj. do BLACK TIGER i WILD TIGER na terytorium Polski dla napojów bezalkoholowych przysługuje firmie Foodcare Sp. z o.o. Sprawa przed Urzędem Patentowym dotyczyła trzech znaków należących do firmy FoodCare sp.zo.o. tj. TIGER Energy Drink, BLACK TIGER oraz WILD TIGER, oraz jednego znaku należącego do Fundacji "Równe Szanse" Pana Dariusza Michalczewskiego o nazwie TIGER VIT. W przypadku znaków Black Tiger i Wild Tiger Urząd Patentowy oddalił wnioski o unieważnienie stwerdzając, że nieuzasadnione są zarzuty działania w złej wierze, a wyżej wymienione znaki towarowe nie naruszają praw osobistych pana Dariusza Michalczewskiego. Co do znaku Tiger Energy Drink za bezprawne- jak wynika z ustnego uzasadnienia- zostało uznane jedynie użycie elementu w postaci podpisu, co jednak nie wykluczało uprawnień spółki FoodCare do zgłaszania znaków towarowych ze słowem TIGER tym bardziej, że Urząd Patentowy w dwóch pozostałych sprawach podkreślił, że dobra osobiste nie są chronione w sposób absolutny. Mogliśmy więc wykorzytać słowo TIGER posługując się znakami BLACK TIGER czy WILD TIGER. Jednocześnie faktem jest, że Urząd Patentowy wygasił wcześniejsze prawa Fundacji Równe Szanse pana Michalczewskiego do znaku towarowego TIGER VIT, który automatycznie przestał istnieć o czym już Fundacja pana Dariusza Michalczewskiego nie informuje.

W konsekwencji decyzji Urzędu Patentowego RP to firmie FoodCare sp.zo.o. a nie Fundacji "Równe Szanse" Dariusza Michalczewskiego przysługuje obecnie pierwszeństwo do znaku towarowego z elementem TIGER na terytorium Polski dla napojów bezalkoholowych. Z formalnego punktu widzenia oznacza to, że FoodCare ma pierwszeństwo przed innymi firmami do posługiwania się tym znakiem na rynku energetyków. W związku z powyższym rozwarzamy podjęciu kroków prawnych w celu dochodzenia roszczeń wobec konkurencji o zaprzestanie posługiwania się znakiem towarowym z elementem TIGER i o odszkodowanie.

Dodatkowo, chciałbym zaznaczyć - zaprzeczając słowom pana Dariusza Michalczewskiego, że nie ma jeszcze ani jednego prawomocnego wyroku, który by potwierdził, że racja w sporze o markę Tiger jest po stronie pana Michalczewskiego.

Wiesław Włodarski, właściciel firmy FoodCare

- - - - -

Staowisko Fundacji Darka Michalczewskiego Równe Szanse

Urząd Patentowy unieważnił zgłoszony bezprawnie przez spółkę FoodCare znak towarowy zawierający słowo "TIGER", jako znak zgłoszony w złej wierze, bez wiedzy Dariusza Tiger Michalczewskiego i wbrew umowie.

5 sierpnia br. Urząd Patentowy w Warszawie unieważnił znak towarowy bezprawnie zgłoszony przez Spółkę FoodCare, w którym znajdowało się słowo "TIGER" Energy Drink Tiger. W uzasadnieniu Urząd Patentowy podał, że znak został unieważniony z powodu działania spółki Wiesława Włodarskiego w złej wierze, wbrew zawartej umowie, bez wiedzy i zgody Dariusza Tiger Michalczewskiego a także, że zgłoszenie tego znaku było przejawem nieuczciwego działania. Urząd zwrócił uwagę na fakt, że w zgłoszonym przez spółkę FoodCare znaku jako jeden z jego elementów znalazł się bezprawnie podpis Dariusza Tiger Michalczewskiego.

Dzisiejsza decyzja Urzędu Patentowego to kolejna korzystna dla mnie decyzja, która uzupełnia długą listę wcześniejszych wyroków sądowych. Wszystkie wyroki jednoznacznie stwierdziły, że racja w sporze o markę "TIGER" jest po mojej stronie. Uzasadnienie przedstawione przez Urząd Patentowy dodatkowo pokazuje, jak bardzo nieuczciwe było postępowanie spółki FoodCare, która nie tylko zgłosiła bez mojej wiedzy i wbrew łączącym nas umowom znak ze słowem "TIGER", ale jeszcze umieściła w tym znaku mój podpis.

W mojej opinii jest to przejaw skrajnie nieuczciwego działania. Nie jestem zatem zaskoczony, że Urząd Patentowy uznał działanie spółki Wiesława Włodarskiego za działanie w złej wierze - powiedział Dariusz Tiger Michalczewski.

Fundacja Dariusza Michalczewskiego Równe Szanse od 2010 roku konsekwentnie udowadnia w kolejnych postępowaniach, że prawa do wyłącznego korzystania z marki "TIGER" należą wyłącznie do niej. Dotychczasowe orzeczenia sądów, w tym Sądu Najwyższego w Warszawie potwierdzają, że racje są po stronie Fundacji. Spór rozpoczął się w 2010 roku, kiedy spółka FoodCare odmówiła Fundacji Równe Szanse zapłaty prowizji ze sprzedaży napojów z oznaczeniem "TIGER", produkowanych na licencji Dariusza Tiger Michalczewskiego. Takim działaniem spółka FoodCare złamała postanowienia umowy pomiędzy stronami, nie pozostawiając Fundacji wyboru i zmuszając ją do podjęcia niezbędnych aktywności na drodze postępowania sądowego. W wyniku nieuczciwego postępowania spółki Wiesława Włodarskiego, Fundacja Równe Szanse rozwiązała również w trybie natychmiastowym wiążącą ich umowę oraz złożyła w Sądzie Okręgowym w Krakowie pozew przeciwko spółce FoodCare. Proces trwał ponad trzy lata. Ostatecznie,

13 grudnia 2014 roku, Sąd Apelacyjny uznał wszystkie racje Dariusza Tiger Michalczewskiego oraz jego Fundacji "Równe Szanse" zobowiązując spółkę FoodCare do zapłaty ponad 15 mln złotych na rzecz Fundacji "Równe Szanse", które spółka FoodCare niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku zapłaciła.

Informacje o Fundacji Równe Szanse

Fundacja "Równe Szanse" została założona przez Dariusza Tigera Michalczewskiego, wielokrotnego Mistrza Świata w boksie zawodowym. Powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności pomaga młodzieży właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał. Dariusz Michalczewski poprzez swoją Fundację stwarza równe szanse na lepszą przyszłość oraz umożliwia młodzieży rozwijanie swoich zdolności sportowych.

Darek Tiger Michalczewski

Dariusz Michalczewski jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich sportowców. Był niekwestionowanym Mistrzem Świata w boksie zawodowym przez 9 lat. Jako pierwszy bokser w historii unifikował pasy mistrzowskie organizacji WBA, IBF i WBO w kategorii półciężkiej. W 2010 roku federacja WBO ogłosiła Darka prestiżowym wyróżnieniem "Championem wszech czasów" za najdłuższe w historii posiadanie mistrzowskiego pasa tej organizacji. Pomimo zakończenia kariery bokserskiej Michalczewski pozostał w sporcie i opiekuje się młodymi bokserami poprzez działalność Fundacji "Równe Szanse".

Fundacja Darka Michalczewskiego Równe Szanse

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: znaki | znaki towarowe | urząd patentowy | towarowy | Tiger | znak towarowy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »