Reklama

Publikacja rocznych sprawozdań finansowych fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Czy fundacja prowadząca księgi rachunkowe, a nieprowadząca działalności gospodarczej musi składać swoje roczne sprawozdanie finansowe do KRS? Jeżeli nie ma takiego obowiązku, to gdzie powinna złożyć takie sprawozdanie?

ReklamaJeżeli fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie ma obowiązku stosowania art. 69 ustawy o rachunkowości, a tym samym składania sprawozdania finansowego do KRS.

Fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej (tj. prowadzące jedynie działalność statutową) prowadzą księgi rachunkowe w sposób uproszczony w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.).

Na ogólnych zasadach, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego oraz przedstawia je właściwym organom zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa.

Również na ogólnych zasadach, wynikających z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przebiega zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego fundacji. Oznacza to, że zatwierdzenia (rocznego sprawozdania finansowego) dokonuje organ zatwierdzający (określony w statucie) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli najczęściej (przy założeniu dnia bilansowego przypadającego na 31 grudnia 2013 r.) termin ten będzie upływał 30 czerwca 2014 r.

Fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej - zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości - nie mają obowiązku stosowania postanowień rozdziału 6 i 7 ustawy, dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badania, składania, udostępniania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych.

Zatem pomimo, że stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.) - fundacje podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KSR), o ile nie prowadzą działalności gospodarczej - nie mają obowiązku składania do tego rejestru swoich sprawozdań finansowych. Obowiązek złożenia sprawozdania do KRS dotyczy jednak fundacji, które prowadzą działalność gospodarczą. W takim przypadku złożenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Wraz ze sprawozdaniem finansowym w KRS złożeniu podlega opinia biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Wyjątek od powyższych zasad publikacji sprawozdań stanowią wymogi dotyczące fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). W odniesieniu do takich jednostek kwestię terminu publikacji zatwierdzonego sprawozdania finansowego reguluje art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.). Jak wynika z tego przepisu, OPP zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: www.pozytek.gov.pl. Natomiast OPP, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności na stronie internetowej urzędu w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (por. art. 23 ust. 6b ww. ustawy).

W przypadku niedotrzymania ww. terminów, OPP nie zostanie uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

Dodajmy, iż fundacje mają obowiązek złożyć roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego - o ile podlegało ono obowiązkowi badania) w urzędzie skarbowym w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

Ponadto wszystkie fundacje na podstawie ustawy o fundacjach są zobowiązane do złożenia sprawozdania z działalności, inaczej zwanego sprawozdaniem merytorycznym do ministra sprawującego nadzór nad fundacją. Termin składania takiego sprawozdania nie został określony w przepisach, jednak przyjęło się, że należy je wysłać do końca następnego roku za rok poprzedni (czyli sprawozdanie za 2013 r. składa się do końca 2014 r.), chyba że dane ministerstwo termin ten określi w sposób szczególny. Informacje o takich wymogach można odnaleźć na stronach internetowych danego ministerstwa.


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 15 z dnia 2014-05-20

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: Gofin.pl | prowadzący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »