Reklama

Regulamin konkursu "Praca marzeń w biurze podróży Party Camp - Rezydent wyjazdu na Ibizę" zorganizowanego w ramach serwisu www.partycamp.pl/pracamarzen

1. Postanowienia ogólne:

a. Organizatorem Konkursu "Praca Marzeń" (zwanego dalej "Konkursem") jest PARTY CAMP SP. Z O.O. z siedzibą w GDAŃSKU, (zwany dalej "Organizatorem").

b. Serwis www.partycamp.pl/pracamarzen jest własnością PARTY CAMP SP. Z O.O

c. Przedmiotem Konkursu jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko "REZYDENTA WYJAZDY NA IBIZĘ".

d. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, wyłonienie zwycięzcy (zwanego dalej "Zwycięzcą") i poinformowanie go o wygraniu Konkursu, a także umożliwienie Zwycięzcy wykorzystania nagrody.

Reklama

e. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 18.06.2014 r. do dnia 4.08.2014 r. i jest podzielony na dwa etapy:

i. I etap Konkursu - ZGŁOSZENIA kandydatów za pomocą formularza trwają od 18.06.2014 do 16.07.2014 r.

ii. II etap Konkursu (GŁOSOWANIE) trwa od 21.07.2014 do 4.08.2014 r. do godziny 23.59

f. Konkurs (formularz zgłoszeniowy, aplikacja konkursowa i inne) organizowany jest na stronach portalu internetowego www.partycamp.pl/pracamarzen oraz www.facebook.com/ilovepartycamp

g. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia każdy z następujących warunków:

i. dokonała rejestracji i zgłoszenia na stronach portalu internetowego www.partycamp.pl/pracamarzen lub na stronie fb organizatora najpóźniej do dnia 16.07.2014 r. do godz. 23:59,

ii. ma pełną zdolność do czynności prawnych (jest pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona),

iii. mieszka na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

iv. nie bierze jednocześnie udziału w innym konkursie organizowanym przez Organizatora.

2. Wymagania od kandydatów biorących udział w Konkursie:

a. wrodzony dynamizm,

b. komunikatywność oraz otwartość na inne kultury,

c. ciekawość świata,

d. umiejętność przelewania swoich spostrzeżeń na papier oraz uwieczniania ich na zdjęciach i filmach,

e. swoboda w porozumiewaniu się, nawet bez znajomości różnych języków świata,

f. sprawność fizyczna i brak przeciwwskazań lekarskich do odbywania ciągłych podróży samolotem, autokarem, promem i lub innym środkiem lokomocji zapewnionym przez organizatora ,

g. poczucie humoru oraz wysoka kultura osobista.

3. Nagrodami w Konkursie (zwanymi dalej "Nagrodami") są:

a. Dla laureata I miejsca: Kontrakt (umowa zlecenie) na stanowisku "PRACOWNIKA BIURA i REZYDENTA WYJAZDU NA IBIZĘ" w okresie od 15 SIERPNIA 2014 r. do końca WRZEŚNIA 2014 r., wynagrodzenie całkowite za okres prac to 2000 PLN (netto)

i. Nagroda nie może być zrealizowana przez osobę trzecią, niebędącą Zwycięzcą.

b. Do zadań Laureata I miejsca należeć będą:

i. testowanie i pomoc w organizacji usług PARTY CAMP SP. Z O.O. na wyjeździe na IBIZĘ,

ii. pełny udział w programie oferowanym w trakcie pobytu i

iii. sporządzanie na tej podstawie bieżących, ciekawych opisów, prowadzenie videobloga & bloga na specjalnie utworzonym kanale (z przygotowań do wyjazdu, w trakcie wyjazdu i zdanie obszernej video i pisemnej relacji po wyjeździe) polegające na zamieszczaniu zdjęć i filmów na stronach wskazanych przez PARTY CAMP SP. z o.o.

c. Dla laureata II miejsca: voucher o wartości 1000 PLN. Voucher do wykorzystania na wybraną imprezę turystyczną obsługiwaną z oferty katalogowej Lato 2014 z datą realizacji do 31.08.2014. Voucher do wykorzystania wyłącznie w firmie PARTY CAMP SP. Z O.O. i nie łączy się z innymi zniżkami i rabatami przyznawanymi przez organizatora z tytułu innych promocji.

i. Nagroda nie może być zrealizowana przez osobę trzecią, niebędącą laureatem II miejsca.

d. Dla laureata III miejsca: voucher o wartości 500 PLN. Voucher do wykorzystania na wybraną imprezę turystyczną obsługiwaną z oferty katalogowej Lato 2014 z datą realizacji do 31.08.2014. Voucher do wykorzystania w PARTY CAMP SP. Z O.O. i nie łączy się z innymi zniżkami i rabatami przyznawanymi przez organizatora z tytułu innych promocji.

i. Nagroda nie może być zrealizowana przez osobę trzecią, niebędącą laureatem III miejsca.

e. Dla wszystkich, którzy zgłoszą swój udział(wyślą kompletne zgłoszenie) nawet w przypadku nie zakwalifikowania się do II etapu lub nie zajęcia miejsc I-III: organizator przewidział nagrody pocieszenia w postaci voucherów rabatowych o wartości 100 PLN.

i. Vouchery są do wykorzystania na wybraną imprezę turystyczną obsługiwaną z oferty katalogowej Lato 2014 z datą realizacji do 31.08.2014.

ii. Voucher do wykorzystania w PARTY CAMP SP. Z O.O. i nie łączy się z innymi zniżkami i rabatami przyznawanymi przez organizatora z tytułu innych promocji.

iii. Nagroda nie może być zrealizowana przez osobę trzecią, niezgłaszającą udziału w konkursie.

4. Organizator zastrzega, że warunkiem możliwości realizacji Nagród jest posiadanie paszportu lub dowodu osobistego z datą ważności przypadającą minimum 6 miesięcy od daty 31.12.2014 r.

5. Koszty podatku dochodowego od Nagród za I, II oraz III miejsce pokrywa Organizator.

6. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, że za każde miejsce w Konkursie może zostać przyznana wyłącznie jedna Nagroda.

7. Fundatorem Nagród jest Organizator - biuro podróży PARTY CAMP SP. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

8. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu, również po jego rozpoczęciu, najpóźniej do czasu zakończenia I etapu. Organizator może odwołać Konkurs m.in. z powodów technicznych (wirusy komputerowe, usterki systemowe lub sprzętowe albo inne usterki techniczne), które mogą mieć wpływ na przebieg Konkursu.

9. Organizator oświadcza, że mechanizm Konkursu nie jest oparty o jakikolwiek czynnik losowy i Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

10. Udział w Konkursie

a. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca kryteria, o których mowa w pkt. 1 ust. g niniejszego regulaminu, zwana dalej "Uczestnikiem".

b. Dokonanie rejestracji wymaga podania danych osobowych niezbędnych do wydania oraz realizacji Nagród w przypadku wyłonienia Uczestnika jako Laureata, a także wyrażenia koniecznej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu i zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez PARTY CAMP SP. Z O.O. jego danych osobowych w innych celach poza Konkursem, w szczególności w celach marketingowych, co wymaga jednakże złożenia oddzielnego oświadczenia.

i. Uczestnik podaje następujące dane osobowe:

1) adres e-mail,

2) imię i nazwisko,

3) numer telefonu komórkowego.

4) link do profilu facebook

5) link do filmu konkursowego

6) opis swojej osoby w max. 10 zdaniach

c. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje niedopuszczenie Uczestnika do Konkursu bądź wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

d. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator: PARTY CAMP SP. Z O.O. w Gdańsku (80-034), przy ul. Dąbrówki 82/8.

e. Organizator informuje, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawienia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

f. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które dokonały wielokrotnej rejestracji na stronach portalu internetowego wskazanego w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu, wpływają lub usiłują wpływać na rozstrzygnięcie Konkursu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, podają nieprawdziwe dane osobowe albo które naruszają postanowienia niniejszego regulaminu w inny sposób.

g. Wraz z zamieszczeniem w serwisie treści (np. zdjęć, filmów, wpisów i innych), użytkownik gwarantuje, że to on jest właścicielem wszelkich praw, a w szczególności praw autorskich do tych treści.

11. Przebieg Konkursu i Przyznanie Nagrody

a. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

i. I etap Konkursu trwa od 18.06.2014 do 16.07.2014 r. godz. 23.59 (zgłoszenia można dodawać w terminie od 18.06.2014 do 16.07.2014 r., głosowanie trwa w terminie od 21.07.2014 do 4.08.2014 r. godz. 23.59)

ii. II etap Konkursu trwa od xx.07.2014 do xx.07.2014 r. w którym zostaną ocenione 3 wybrane zgłoszenia przez komisję konkursową.

b. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

i. polubić fanpage PARTY CAMP Sp. z o.o. znajdujący się na www.facebook.com/ilovepartycamp

ii. wysłać zgłoszenie na stronie www.partycamp.pl/pracamarzen w terminie od 18.06.2014 do 16.07.2014 do godz. 23:59, po tym terminie możliwość dodawania zgłoszeń zostanie wyłączona

iii. w zgłoszeniu należy umieścić 1 film zawierający autoprezentację, trwającą maksymalnie 120 sekund (z dopuszczalną granicą błędu wynoszącą +/- 15 sekund), na temat: "dlaczego to właśnie TY powinieneś/powinnaś zostać REZYDENTEM PARTY CAMP NA IBIZIE?"

iv. zamieścić interesujący opis swojej osoby, pozwalający na przeprowadzenie rekrutacji

c. W trakcie trwania pierwszego etapu Konkursu, internauci mogą głosować na profile uczestników Konkursu. Na każdy profil można oddać tylko jeden głos raz na 24 godziny. Po oddaniu swojego głosu na dany profil, nie ma możliwości wycofania już tego głosu. Głosowanie trwa w terminie od 21.07.2014 do 4.08.2014 r. do godz. 23:59.

d. II etap Konkursu

i. Do drugiego etapu Konkursu przechodzi 20 osób:

" 15 osób, które do xx.07.2014 do godziny 23:59, uzyskają największą liczbę głosów

" 5 osób wskazanych przez jury konkursowe

ii. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od zakończenia głosowania elektronicznego.

iii. Podczas drugiego etapu Konkursu komisja rekrutacyjna powołana przez PARTY CAMP SP. Z O.O. przeprowadzi z finalistami rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie której zostanie wyłoniony Zwycięzca. Komisja przyzna także drugie oraz trzecie miejsce.

e. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej od werdyktu jury oraz komisji rekrutacyjnej.

f. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. W przypadku braku możliwości wykorzystania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, Laureat traci prawo do realizacji nagrody. Jednakże w przypadku, gdy z przyczyn od niezależnych Organizatora realizacja przyznanych Nagród nie będzie możliwa, Organizatorowi przysługuje prawo zamiany wybranej przez Laureata wycieczki na inną imprezę turystyczną w analogicznym terminie.

12. Odbiór Nagrody

a. Wiadomość o przyznaniu Nagrody Laureaci otrzymają w postaci komunikatu na stronach portalu internetowego, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu, oraz pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail, najpóźniej 14 dni po zakończeniu czasu trwania Konkursu.

b. W wiadomości o wyłonieniu Laureata, przesłanej na adres e-mail Laureata, Organizator podaje termin i sposób dostarczenia Nagrody przez Organizatora.

c. Nagroda zostanie wydana w postaci vouchera/voucherów lub w postaci zawarcia umowy regulującej prawa i obowiązki Laureata i Organizatora związane z podróżami jako REZYDENT PARTY CAMP na IBIZIE.

d. W razie niemożliwości odbioru Nagrody w sposób wskazany w wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej, Laureat zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia innej daty/sposobu odbioru Nagrody.

e. Organizator zastrzega, że ze względu na możliwość realizacji Nagrody w ściśle określonym terminie, niemożność odebrania Nagrody w terminie wskazanym w wiadomości od Organizatora, o której mowa w ust. 2, może skutkować niemożliwością realizacji Nagrody. W takim przypadku Laureatowi nie przysługuje prawo żądania od Organizatora zapłaty równowartości Nagrody ani zamiany na inną nagrodę.

f. W celu odbioru Nagrody Laureaci zobowiązani są podać dodatkowo Organizatorowi swój Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i wskazać właściwy urząd skarbowy.

g. W przypadku, w którym:

i. Nagroda nie zostanie odebrana przez Laureata w terminie i w sposób określony w wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej, i jednocześnie Laureat nie skontaktuje się niezwłocznie z Organizatorem w celu ustalenia innej daty/sposobu odbioru Nagrody, albo Laureat nie poda Organizatorowi przed odbiorem Nagrody Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub nie wskaże właściwego urzędu skarbowego, Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody.

13. Postanowienia końcowe

a. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach portalu internetowego www.partycamp.pl/pracamarzen

b. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz regulaminu użytkownika serwisu www.partycamp.pl/pracamarzen.

c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

d. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Konkursie rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Dowiedz się więcej na temat: regulamin | konkurs | oo | biuro podróże | regulamin konkursu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »