Reklama

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych

Jak podał GUS, w 2016 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od notowanych przed rokiem. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były jednak niższe od notowanych w 2015 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 11,9%). Zdaniem co czwartego badanego przedsiębiorcy miniony kwartał przyniósł pogorszenie kondycji firmy - oznacza to wzrost aż o 12,4 pkt proc. kw./kw. - mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2016

Reklama

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku.

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 3,9% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 3,2%. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,7% przed rokiem do 95,0%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 3,8%, a koszty tej działalności w tempie 3,3%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 127,1 mld zł i był wyższy o 14,9% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,6 mld zł i był wyższy o 1,0 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano zmianę wyniku na operacjach finansowych (z minus 8,1 mld zł przed rokiem do minus 2,3 mld zł).

Wynik finansowy brutto wyniósł 131,4 mld zł wobec 108,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 20,4 mld zł wobec 16,7 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 111,1 mld zł i był wyższy o 21,3% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 134,4 mld zł i był wyższy o 11,6% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 19,4%. Zysk netto wykazało 81,5% ogółu przedsiębiorstw (wobec 82,8% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,6% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 83,6% jednostek (przed rokiem 84,7%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 90,5% (wobec odpowiednio 91,3% przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,0% (wobec 95,7% przed rokiem), wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększył się o 0,5 p. proc. i ukształtował się na poziomie 5,0%. Zwiększył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,3% do 5,0% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 3,6% do 4,2%.

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. górnictwie i wydobywaniu (z minus 3,1% do 2,8%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 2,4% do 7,1%), przetwórstwie przemysłowym (z 4,7% do 5,2%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,9% do 2,3%). Najsilniejsze osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w obsłudze rynku nieruchomości (z 6,7% do 3,3%), budownictwie (z 6,6% do 4,1%) oraz informacji i komunikacji (z 6,4% do 4,9%).

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 38,8% (38,3% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 102,0% (101,0%). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 51,1% przedsiębiorstw (wobec 51,4% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 12,1% badanych przedsiębiorstw (wobec 12,0% przed rokiem).

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział kosztów wynagrodzeń (o 0,5 p.proc.), usług obcych (o 0,3 p.proc.), ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (o 0,2 p.proc.), pozostałych kosztów rodzajowych oraz podatków i opłat (po 0,1 p.proc.). Zmniejszył się udział zużycia materiałów i energii (o 0,7 p.proc.) oraz amortyzacji (o 0,5 p.proc.).

Poziom sprzedaży eksportowej był o 8,8% wyższy niż przed rokiem. Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 23,7% do 24,5%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 84,2% przedsiębiorstw wobec 85,3% przed rokiem.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 51,6% wykazało w 2016 roku sprzedaż na eksport (51,4% rok wcześniej). Poziom sprzedaży eksportowej był o 8,8% wyższy niż przed rokiem. Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 23,7% do 24,8%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 84,2% przedsiębiorstw wobec 85,3% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy poprawie i były nieco lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

W 2016 roku nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 120,8 mld zł i były (w cenach stałych) o 13,2% niższe niż przed rokiem (w 2015 roku odnotowano wzrost o 11,9%, po 3 kwartałach 2016 r. spadek o 9,1%). Nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się o 20,1%, natomiast na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia oraz środki transportu obniżyły się o 8,3%. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 63,4% (przed rokiem 59,4%).

Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 51,3% wobec wzrostu przed rokiem o 9,3%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 48,3% wobec wzrostu przed rokiem o 16,6%), w budownictwie (o 21,1% wobec wzrostu przed rokiem o 41,4%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 18,6% wobec wzrostu o 27,4%). Wzrosły natomiast nakłady w administrowaniu i działalności wspierającej (o 14,6% wobec wzrostu przed rokiem o 32,7%), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 7,0% wobec spadku przed rokiem o 2,2%), w przetwórstwie przemysłowym (o 4,4% wobec wzrostu o 14,4%).

1/Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 481 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa

Nastroje przedsiębiorców wciąż słabe Wskaźnik Kerna ukazujący nastroje w mikro, małych i średnich firmach w Polsce nieznacznie poprawił się, ale nastroje wciąż są bardzo słabe. Przede wszystkim wpływ ma na to ocena sytuacji gospodarczej kraju. Ponad 43 proc. przedsiębiorców negatywnie oceniło kondycję ekonomiczną Polski i jest to jeden z najsłabszych wyników od 4 lat. Poprzednio tak wielu sceptyków rejestrowano w 2013 roku - wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od ośmiu lat, co kwartał monitoruje nastroje i plany zakupowe przedsiębiorców MŚP w Polsce. Sukcesywnie rośnie liczba przedstawicieli firm sektora MŚP, którzy gorzej oceniają sytuację gospodarczą w Polsce - od trzeciego kwartału 2016 roku odsetek pesymistów wzrósł o 18,5 pkt. proc. i osiągnął 43 proc. Przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich firm sceptycznie ocenili poprzedni kwartał, czyli ostatni kwartał zakończonego już roku. Równocześnie od trzeciego kwartału ubiegłego roku sukcesywnie topnieje odsetek przedsiębiorców pozytywnie oceniających kondycję krajowej gospodarki. Obecnie optymistów jest jedynie 8,6 proc. Reprezentanci sektora MŚP negatywnie oceniają też sytuację w firmie Zdaniem co czwartego badanego przedsiębiorcy miniony kwartał przyniósł pogorszenie kondycji firmy - oznacza to wzrost aż o 12,4 pkt proc. kw./kw. - mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research. - Z badania wynika, że na niekorzystną sytuację w kraju wskazują przede wszystkim usługodawcy oraz firmy zatrudniające 10 - 49 pracowników. Do przyszłości przedsiębiorcy podchodzą z umiarkowanym optymizmem i prognozują na ten kwartał poprawę sytuacji zarówno w firmie, jak i w kraju. Ten optymizm wpłynął na lekką poprawę wskaźnika nastrojów, który uwzględnia oceny dotyczące przeszłości i przyszłości. W tym pomiarze KERN wyniósł minus 64,66 i jest lepszy o 2.29 kw./kw. Index ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP spadł o 4,40 pkt. i wynosi minus 63,80 pkt. i w relacji do pomiaru w poprzednim kwartale jest gorszy o 4,40 pkt. Spadła więc skłonność MŚP do inwestowania. W tej fali pomiaru przedsiębiorców pytano o skłonność do inwestycji w ośmiu obszarach zakupowych. Niemal w każdym z nich w relacji do poprzedniego kwartału badani planują mniej inwestycji. Najbardziej ograniczone zostaną wydatki związane z zakupem nowego oprogramowania (spadek o 24,3 pkt.) oraz działaniami marketingowymi (regresja na poziomie 23,7 pkt.). W relacji do ostatniego pomiaru więcej reprezentantów sektora MŚP negatywnie ocenia sytuację w firmie. Zdaniem co czwartego badanego minione trzy miesiące przyniosły pogorszenie kondycji firmy - co oznacza wzrost aż o 12,4 pkt proc. kw./kw. Porównując jednak aktualny wynik do analogicznego okresu w 2016 roku to odsetek niezadowolonych przedsiębiorców jest tylko nieznacznie wyższy (o 2,9 pkt. proc.). Co wynika z faktu, że zazwyczaj czwarty kwartał jest najsłabiej oceniany przez przedsiębiorców. Negatywnie miniony kwartał podsumowują głównie małe firmy. W aktualnym odczycie na poprawę sytuacji prowadzonej działalności wskazywało 15,2 proc. badanych, czyli o 6,6 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Analizując r/r grupa przedsiębiorców pozytywnie oceniających kondycję własnego biznesu zmniejszyła się o 2,9 pkt. proc. Najbardziej optymistyczne postawy reprezentują średnie firmy. Mimo negatywnej oceny sytuacji krajowej gospodarki, blisko co piąty badany prognozuje polepszenie kondycji ekonomicznej w Polsce w pierwszym kwartale. W poprzednim pomiarze optymistyczny scenariusz przewidywało 11,7 proc. przedsiębiorców, a w analogicznym okresie w 2016 roku - 16,7 proc. Źródło: Instytut Keralla Research

"Rzeczpospolita": Firmy zatrudniają, ale i niestety zwalniają

Pomimo dobrej koniunktury na rynku pracy, nie wszyscy mogą być pewni zatrudnienia. Widać wyraźny wzrost zwolnień grupowych - pisze dzisiejsza "Rzeczpospolita".

"Bank BGŻ, PKO BP, PZU, Alior Bank, Orange, Skanska, Makro Cash & Carry, T-Mobile - to tylko część najbardziej znanych z ponad 800 firm, które w ubiegłym roku i na początku 2017 r. zgłosiły do urzędów pracy plany zwolnień grupowych" - pisze "Rzeczpospolita".

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykazują, że po spadku w 2015 r., gdy liczba osób objętych grupowymi cięciami była najniższa od dekady, ubiegły rok przyniósł tu znaczący wzrost. Liczba osób zgłoszonych do zwolnienia zwiększyła się do 35,1 tys., a więc o ponad 40 proc. w porównaniu z 2015 r. Jeszcze bardziej - bo prawie o 55 proc. - zwiększyła się liczba faktycznie zwolnionych pracowników.

Dziennik powołuje się na opinię ekspertów rynku pracy i ekonomiści, którzy twierdzą, że nie jest zjawisko kryzysowe. Ich zdaniem nie należy go wiązać ze zmianą koniunktury na rynku pracy, która "nadal powinna sprzyjać pracownikom i kandydatom do pracy". W kolejnych miesiącach zatrudnieniu powinno sprzyjać prognozowane przyspieszenie tempa wzrostu PKB i odbudowa popytu na inwestycje (m.in. dzięki większemu wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej).

Nie oznacza to jednak, że zwolnień nie będzie, szczególnie w sektorze finansowym, gdzie trwa konsolidacja banków, a dodatkowo firmy dostosowują się do zmian technologicznych.

"Wzrost zwolnień grupowych w 2016 r. oraz pierwsze duże zwolnienia zaplanowane w 2017 r. (głównie w bankowości i telekomunikacji) wskazują, że nowe technologie: systemy bankowości internetowej i obsługi online, wymuszają zwolnienia pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów" - wyjaśnia Aleksander Kornatowski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, które notuje najwięcej zgłoszonych i zrealizowanych zwolnień.

Według danych urzędu wśród firm, które w ub. roku zwolniły najwięcej osób (ponad 500), były Bank BGŻ BNP Paribas (który restrukturyzował zatrudnienie po fuzji BGŻ i BNP Paribas), Skanska i T-Mobile.

PAP

Dowiedz się więcej na temat: MiSP | firma rodzinna | firmy | GUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »