Reklama

Zakończenie użytkowania kasy rejestrującej

Podatnik, który kończy używać kasę rejestrującą np. z powodu likwidacji działalności, musi pamiętać o dopełnieniu obowiązków związanych z zakończeniem jej pracy. Jest on bowiem zobowiązany dokonać, z chwilą zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym, odczytu jej pamięci oraz jej wyrejestrowania. Przy czym przy niektórych czynnościach musi uczestniczyć serwisant kasy oraz pracownik właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Obowiązki podatnika

Reklama

Czynności, jakich podatnik powinien dokonać w związku z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym, wskazano w § 15 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Jak wynika z tego przepisu, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego,

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy powinien być zakończony protokołem z tej czynności sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Załącznik do protokołu stanowi raport rozliczeniowy. Wzór protokołu zawarty został w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

W przypadku gdy serwisant kas dokonując odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy stwierdzi brak możliwości tego odczytu, przesyła niezwłocznie kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu. W tym przypadku podmiot prowadzący serwis główny dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i sporządza protokół z tej czynności. Jednak gdy podmiot prowadzący serwis główny stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, w protokole określa przyczyny tej okoliczności.

Protokół ten sporządza i podpisuje podmiot prowadzący serwis główny. Protokół musi być sporządzony czytelnie i opatrzony podpisem uprawnionego pracownika i pieczęcią podmiotu prowadzącego serwis główny. Oryginał protokołu przesyła się w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, a kopię protokołu do podatnika.

Natomiast w przypadku, gdy podmiot prowadzący serwis główny stwierdził brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i w protokole określił przyczyny tej okoliczności, kopię tego protokołu przesyła do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Dokonanie odczytu pamięci kasy

Jak wskazano wcześniej, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik składa - w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym - wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy. We wniosku tym powinny zostać zawarte m.in.:

  • dane podatnika,
  • numery kasy fiskalnej: unikatowy, fabryczny, ewidencyjny,
  • data fiskalizacji kasy, oraz
  • adres, pod którym kasa była zainstalowana.

Ponadto we wniosku tym podatnik oświadcza czy korzystał z odliczenia ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej oraz czy kasa nie była używana krócej niż trzy lata, co powodowałoby konieczność zwrotu ulgi, z jakiej skorzystał przy zakupie kasy.

Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji

Kolejną czynnością, którą podatnik kończący użytkowanie kasy fiskalnej musi wykonać, jest złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Minister Finansów nie określił w drodze rozporządzenia ogólnego wzoru tego wniosku. Oznacza to, że może on być sporządzony w dowolnej formie. Niektóre organy podatkowe publikują na swoich stronach internetowych gotowy wzór tego wniosku (np. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach). Wniosek ten powinien zawierać następujące informacje:

a) nazwę, adres, NIP podatnika,

b) dane kasy rejestrującej zgłaszanej do wyrejestrowania, w szczególności jej numer ewidencyjny.

Odczytanie zawartości pamięci kasy fiskalnej

Zakończenie używania kasy fiskalnej wymaga następnie dokonania odczytu zawartości jej pamięci. Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej dokonywany jest w miejscu instalacji kasy lub w urzędzie skarbowym w obecności podatnika, serwisanta oraz pracownika urzędu skarbowego, w terminie przez nich uzgodnionym.

Podatnik dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości jej pamięci fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres jej pracy. Ponadto czynności tej dokonuje się w obecności pracownika urzędu skarbowego. Odczyt powinien być zakończony protokołem sporządzonym przez tego pracownika. Protokół ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach, które podpisuje i otrzymuje podatnik, serwisant i pracownik urzędu skarbowego. Wzór protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy

Czynni podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Wynika to z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Przy czym należy podkreślić, że w pewnych okolicznościach podatnik może utracić prawo do ulgi i w związku z tym zobowiązany będzie do jej zwrotu. Jak wskazano bowiem w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Jest tak również w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu omawianej ulgi wymieniono w § 6 ust. 1 tego rozporządzenia. Wśród nich wskazano m.in.:

  • zaprzestanie działalności,
  • otwarcie likwidacji,
  • ogłoszenie upadłości,
  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), w sytuacji gdy następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Obowiązek zwrotu otrzymanych kwot dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy oraz w przypadkach wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia, np. sprzedaż przedsiębiorstwa.

Czynny podatnik VAT zwrotu ulgi powinien dokonać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT zwrotu ulgi powinni dokonać nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Przykład

W dniu 31 października 2015 r. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą. Sprzedaż ewidencjonował przy użyciu kasy rejestrującej. W związku z tą likwidacją, w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, podatnik ma obowiązek do złożenia do właściwego urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej.

Podatnik musi złożyć także wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Omawiane wnioski wypełni następująco:

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fisklanej kasy
Wniosek o wyrejestrowanie kasy rejestrującej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 2015-11-05

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: kasa fiskalna | KAS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »