Reklama

GPW - notuje rekordowe przychody

Zysk netto Grupy GPW w IV kw. 2015 r. wyniósł 28,2 mln zł, o 16,2% więcej niż rok wcześniej. W całym 2015 r. Grupa wypracowała wynik netto na poziomie 123,7 mln zł, o 10,2% więcej niż w 2014 r. Wzrost w IV kw. 2015 r. względem IV kw. 2014 r. to przede wszystkim wynik wyższych przychodów z rynku finansowego (+5,4%), wsparty spadkiem kosztów operacyjnych o 5,4 mln zł, czyli o 10,6% rok do roku.

Z kolei w skali całego roku 2015 przychody z rynku finansowego pozostały na niezmienionym poziomie względem 2014 r., a głównym czynnikiem wzrostu zysku netto były rosnące przychody z rynku towarowego (+9,4%).

Przychody z rynku finansowego W IV kw. 2015 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 49,0 mln zł, co oznacza poprawę względem poprzedniego roku o 5,4% oraz spadek o 4,9% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 58,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 65,4% w III kw. 2015 r. i 55,4% rok wcześniej. W całym 2015 r. przychody z rynku finansowego wyniosły 200,0 mln zł, a ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW stanowił 61,0% wobec 63,0% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Reklama

Obsługa obrotu na rynku finansowym W IV kw. 2015 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 33,2 mln zł w porównaniu do 31,1 mln zł rok wcześniej. Wzrost przychodów o 6,7% rdr to przede wszystkim efekt wyższych obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku (+3,8% rdr).

W całym 2015 r. przychody z obsługi obrotu w segmencie finansowym wyniosły 136,9 mln zł i spadły o 0,6% względem roku 2014. W skali roku największy wpływ na obniżenie przychodów w tej linii miał spadek wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi (-13,5%). Pomimo utrzymania identycznej wartości obrotów akcjami jak w 2014 r., odnotowano również wzrost przychodów z obrotu akcjami (+2,5%), co jest efektem przede wszystkim zmiany struktury transakcji i ich wielkości (niższa średnia wartość transakcji w 2015 r. względem 2014 r oraz niższy udział dużych transakcji pakietowych i cross).

Obsługa emitentów W IV kw. 2015 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,0 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9% względem IV kw. 2014 r. i wzrost o 6,3% kdk. W całym 2015 r. przychody z obsługi emitentów stanowiły 7,5% całkowitych przychodów Grupy GPW i wyniosły 24,5 mln zł wobec 24,0 mln rok wcześniej (+2,2%). Największy wpływ na wzrost przychodów z obsługi emitentów miała duża dynamika wzrostu przychodów z tytułu opłat za wprowadzenie i dopuszczenie, będąca efektem zwiększonej aktywności emitentów na rynku pierwotnym i wtórnym. Przychody z opłat za notowanie wzrosły rok do roku o 0,9%, przy czym należy podkreślić, że podstawą ich naliczania w 2015 r. była kapitalizacja spółek na koniec 2014 roku.

Sprzedaż informacji Przychody ze sprzedaży informacji wyniosły w IV kw. 2015 r. 9,7 mln zł wobec 9,5 mln zł rok wcześniej (+2,1%). W całym 2015 r. przychody z tej linii wyniosły 38,5 mln zł co oznacza wzrost o 0,8% względem roku 2014 i stanowi 11,7% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

Przychody z rynku towarowego W ostatnim kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 34,2 mln zł, co oznacza spadek o 4,2% rdr i jednocześnie wzrost o 28,3% względem III kw. 2015 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w IV kw. 2015 r. wyniósł 40,9%. W całym 2015 r. przychody z rynku towarowego wyniosły 125,2 mln zł co oznacza wzrost o 9,4% i przekłada się na 38,2% udziału w całkowitych przychodach Grupy. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w IV kw. 2015 r. spadły o 5,4% względem IV kw. 2014 r., do poziomu 17,6 mln zł. W całym 2015 r. przychody z obrotu na rynku towarowym wyniosły 62,6 mln zł, odnotowując wzrost o 4,0%. Jest to efekt przede wszystkim istotnego (+63,6%) wzrostu wolumenów obrotu prawami majątkowymi.

Pomimo spadku wolumenu obrotu gazem w 2015 r. względem roku 2014, odnotowano wzrost przychodów z tytułu obrotu gazem o 12,5% w wyniku zmiany struktury wolumenu pomiędzy rynkiem terminowym a kasowym (inny poziom opłat transakcyjnych).

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W IV kw. 2015 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 5,5 mln zł, o 6,4% mniej niż rok wcześniej. W całym 2015 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 24,2 mln zł, o 7,5% więcej niż rok wcześniej. Łączny wolumen wystawionych w 2015 r. świadectw pochodzenia wyniósł 50,7 TWH (+20,0%) , a w obszarze umorzeń - 22,3 TWh (+8,5%). Pozytywna zmiana przychodów prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia rdr wynika przede wszystkim z większej dynamiki wzrostu wolumenu umorzeń i wystawień świadectw kogeneracyjnych.

Rozliczenie transakcji Przychody z rozliczenia transakcji wyniosły w IV kw. 2015 r. 11,1 mln zł, co wobec IV kw. 2014 r. oznacza spadek o 0,9% przy jednoczesnym wzroście o 31,9% kdk. W całym 2015 r. rozliczanie transakcji przyniosło Grupie 38,5 mln zł, czyli o 20,8% więcej niż rok wcześniej. Wzrost rok do roku jest ściśle powiązany z wolumenami na rynkach energii i gazu oraz wolumenami obrotu prawami majątkowymi oraz jest następstwem wygaśnięcia promocji dla rozliczeń na rynku gazu.

Koszty działalności operacyjnej W IV kw. 2015 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 45,9 mln zł, czyli 5,4 mln zł mniej niż rok wcześniej (-10,6%). W całym roku 2015 koszty operacyjne wyniosły 174,4 mln zł, a konsekwentna dyscyplina kosztowa wygenerowała oszczędności na poziomie 7,2 mln zł (-4,0% rdr), co w głównej mierze jest zasługą obniżenia kosztów operacyjnych na poziomie jednostkowym (-10,3 mln zł; -7,9% rdr).

Wskaźnik kosztów do przychodów w 2015 r. wyniósł 53,2% (zmiana rdr o -4,0 p.p.), co wpisuje się w założenia obniżenia tego wskaźnika do poziomu poniżej 50% do 2020 r. Na obniżenie kosztów w 2015 r. miały wpływ przede wszystkim: spadek amortyzacji o 1,9 mln zł (-6,7%), obniżenie kosztów osobowych o 1,5 mln zł (-2,1%), obniżenie kosztów usług obcych o 2,3 mln zł (-5,6%) oraz spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 2,2 mln zł (-25,7%), które zrekompensowały wzrost podatków i opłat (+5,5%).

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W IV kw. 2015 r. strata Grupy GPW z tytułu udziału zyskach jednostek stowarzyszonych wyniosła 1,7 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 2,2 mln zł w IV kw. 2014 r.

W całym 2015 roku wyniki jednostek stowarzyszonych obniżyły zysk brutto Grupy GPW o 1,5 mln zł. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W 2015 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 4,6 mln zł w porównaniu do 10,0 mln zł rok wcześniej. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w 2015 r. stratę, z której 6,5 mln zł przypadło na Grupę GPW (w porównaniu do 6,7 mln zł straty w 2014 r.).

W 2015 r. Grupa Kapitałowa GPW koncentrowała się na trzech głównych obszarach: budowaniu płynności na rynkach Grupy, utrzymaniu aktywności emitentów na rynku pierwotnym i wtórnym oraz na działaniach optymalizacyjnych, skutkujących obniżeniem kosztów i usprawnieniem działania organizacji. W efekcie, w minionym roku Grupa GPW wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 327,9 mln zł oraz zysk netto w wysokości 123,7 mln zł i zysk EBITDA

179,5 mln zł, odnotowując we wszystkich parametrach wzrost względem 2014 roku.

Wzrost przychodów - pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, którego odzwierciedleniem była spadająca o blisko 13% kapitalizacja spółek krajowych - był wsparty wysoką dyscypliną kosztową. Koszty operacyjne w 2015 r. były niższe o 7,2 mln zł niż rok wcześniej i wyniosły 174,4 mln zł, co pozwoliło na obniżenie wskaźnika kosztów do przychodów (C/I) do poziomu 53,2%.

- Giełda jest ważnym mechanizmem rozwoju polskiej gospodarki, co najskuteczniej udowadniają spółki, które dzięki finansowaniu pozyskanemu z rynku kapitałowego wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną, stają się bardziej innowacyjne, zdobywają nowe rynki i tworzą miejsca pracy. Aby Giełda mogła realizować swoją podstawową rolę potrzebne są silne i zdrowe fundamenty finansowe oraz wysoka sprawność operacyjna i organizacyjna całej Grupy Kapitałowej.

Wyniki wypracowane w minionym roku, w szczególności w kontekście wymagającego otoczenia rynkowego z jakim mieliśmy do czynienia, dają podstawy ku temu, aby w dalszym ciągu konsekwentnie umacniać reputację GPW jako miejsca bezpiecznych, długoterminowych inwestycji. Przed nami kolejne lata wyzwań i ciężkiej pracy - powiedziała Małgorzata Zaleska, prezes GPW.

W 2015 r. Grupa GPW mocno koncentrowała się na działaniach wspierających płynność obrotu na rynku finansowym, co mimo spadających wycen na GPW i globalnego odpływu aktywów

z rynków wschodzących, pozwoliło na utrzymanie przychodów z rynku finansowanego na poziomie niezmienionym w stosunku do 2014 r. - 200,0 mln zł (61,0% udziału w przychodach Grupy).

W dużej mierze jest to zasługą intensyfikacji działań GPW w zakresie pozyskiwania nowych członków giełdy i animatorów, kluczowych dla budowania płynności. Warszawska giełda utrzymała także dobrą dynamikę pozyskiwania nowych emitentów.

Według raportu PwC IPO Watch Europe w 2015 r. GPW była 3. rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów (33) i znalazła się wśród 10 najlepszych rynków europejskich pod względem wartości ofert.

W 2015 r. przychody z rynku towarowego wzrosły o 9,4% i w efekcie wygenerowały

38,2% przychodów Grupy GPW. Utrzymana została wysoka płynność na rynku energii elektrycznej (138,3% konsumpcji krajowej) i rynku gazu (61,8% konsumpcji krajowej) oraz kontynuowane były projekty związane z umacnianiem pozycji TGE na rynku europejskim.

Dodatkowo w listopadzie 2015 r. uruchomiony został Rynek Instrumentów Finansowych, który

w perspektywie najbliższych lat tworzy możliwości pozyskiwania nowych uczestników, dalszego wzrostu płynności na rynku bazowym i w konsekwencji - dalszej dywersyfikacji przychodów Grupy.

Solidne wyniki netto i EBITDA Grupy w 2015 r. były efektem m.in. kontynuowanych działań optymalizacyjnych i dyscypliny kosztowej. Koszty operacyjne w Grupie zostały w 2015 roku obniżone o 7,2 mln zł (4,0%) względem roku 2014, do poziomu 174,4 mln zł. Jednostkowe koszty operacyjne w GPW SA spadły jeszcze wyraźniej, o 10,3 mln zł (o 7,9%).

- Osiągnięte w 2015 r. oszczędności są wynikiem ścisłej kontroli kosztów w perspektywie krótkoterminowej, ale także licznych inicjatyw optymalizacyjnych, które znajdą odzwierciedlenie w poziomie kosztów Grupy w latach kolejnych. Dodatkowo, już przeprowadzone i kontynuowane porządki w strukturze Grupy Kapitałowej mają wzmocnić sprawność operacyjną naszej organizacji, niezbędną w z punktu widzenia coraz bardziej wymagającego otoczenia rynkowego. Zaoszczędzone środki będą m.in. pomagały finansować priorytetowe dla nas wysiłki nakierowane na wzrost biznesu - powiedział Karol Półtorak, wiceprezes zarządu GPW.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

opr.MZB

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »