Haitong Bank obniża rekomendacje dla banków

Haitong Bank w raporcie z grudnia drastycznie obniżył rekomendacje dla Alior Banku do SPRZEDAJ z Kupuj i cenę docelową o 50 proc. do 24,90 PLN oraz dla Banku Millennium do SPRZEDAJ z Neutralnie i cenę docelową o 44 proc. do 5,0 PLN. Dla pozostałych banków wydano zalecenie KUPUJ dla Banku Handlowego, NEUTRALNIE dla Banku Pekao i SPRZEDAJ dla PKO BP.

Analitycy Haitong Banku obniżają cenę docelową akcji Alior Banku o 50 proc. do 24,9 PLN z 49,7 PLN, co wciąż implikuje 11 proc. potencjał spadkowy. Jednocześnie aktualizują rekomendację z września, kiedy nie mieli pełnego obrazu potencjalnych konsekwencji wyroku TSUE w sprawie zwrotu opłat za wcześniejszą spłatę kredytów konsumenckich.

W ciągu ostatnich 3 miesięcy kurs akcji spółki spadł o 31 proc. Stało się tak przede wszystkim w reakcji na oczekiwany negatywny wpływ wyroku TSUE na przychody odsetkowe netto w wysokości ok. 320 mln PLN (ok. 35 proc. wcześniejszej prognozy zysku netto).

Reklama

Ponadto wpływ na kurs akcji w ostatnim okresie miało wykluczenie Alior Banku z MSCI Poland Index (ogłoszone 8 listopada). Haitong Bank uważa, że dużą przewagą Aliora jest brak kredytów walutowych. Z drugiej strony analitycy negatywnie postrzegają zawyżone oczekiwania rynku, narastające zagrożenia związane ze strukturą własnościową oraz niski wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE).

Analitycy Haitong Banku zaktualizowali swoje prognozy w oparciu o kilka czynników. Ich zdaniem spadkowi ulegnie rentowność w segmencie kredytów konsumenckich w wyniku wrześniowego orzeczenia TSUE w sprawie zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów konsumenckich. Ponadto niższy będzie wzrost wydatków operacyjnych dzięki wolniejszemu od oczekiwanego tempa wzrostu kosztów w pierwszych 9 miesiącach 2019 r.

Będzie to jednak równoważone oczekiwanymi wyższymi wpłatami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Analitycy oczekują nieco niższych rezerw netto w latach 2020-21 w związku z obniżeniem o 1 proc. prognozy wzrostu akcji kredytowej (+6 proc. r/r w 2019 r. i +4 proc. w latach 2020-21)

Spodziewają się także zmiany strategii w kierunku kredytów zabezpieczonych aktywami, które mają niższe marże, ale też niższy koszt ryzyka. W związku z tymi prognozami, Haitong Bank obniżył szacunki zysku netto Alior Banku na 2019 r. o 29 proc. do 410 mln PLN (-43 proc. r/r), o 36 proc. w 2020 r. do 446 mln PLN (+9 proc. r/r) oraz o 39 proc. w 2021 r. do 466 mln PLN (+5 proc. r/r).

Oczekiwania Haitong Banku dotyczące zysków spółki na lata 2019-21 są poniżej konsensusu odpowiednio o 18/32/38 proc.

Analitycy Haitong Banku są też sceptyczni, co do tempa poprawy rentowności w spodziewanej w pierwszym kwartale 2020r. nowej strategii. Spodziewają się, iż aby obniżyć koszty ryzyka Zarząd będzie celował w mniej ryzykowne segmenty rynku kredytowego. Oczekują, iż taka strategia odbije się również na marży odsetkowej, z uwagi na bardziej intensywną konkurencję wśród takich klientów.

Na 2020 r. Alior Bank jest wyceniany ze wskaźnikiem P/E 8,2. Oznacza to 28 proc. dyskonto w porównaniu do polskich konkurentów (11,3), które może wydawać się atrakcyjne. Jednak ROE spółki na 2020 r. (na poziomie 6,3 proc.) znajduje się znacznie poniżej średniej sektorowej, która wynosi 8,5 proc., i kosztu kapitału (COE) który szacowany jest na 10,5 proc.

Analitycy Haitong Banku obniżają cenę docelową akcji Banku Millennium o 44 proc. do 5,0 PLN z 8,9 PLN, co daje 12 proc. potencjał spadkowy. Uwzględniają przy tym prognozowaną stratę z portfela kredytów frankowych w wysokości 2,6 PLN na akcję, (co stanowi 34 proc. wyceny).

Analitycy zaktualizowali prognozy zysków spółki na lata 2019-21 o lepsze od oczekiwań wyniki za 3 kwartał 2019 r. oraz oczekiwane konsekwencje wyroku TSUE w sprawie zwrotu konsumentom prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów. Szacują, że mogą one mieć negatywny wpływ, który słabnie z upływem czasu, na przychody odsetkowe netto w wysokości ok. 80 mln PLN.

Ponadto Haitong Bank uwzględnił w prognozach wyższe wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i stopniowe tworzenie rezerw na wypadek mniej korzystnych orzeczeń sądów w sprawie kredytów walutowych (140 mln PLN, tj. ok. 1 proc. portfela w 4 kwartale 2019 r. i 280 mln PLN, czyli 2 proc. portfela w kolejnych latach). Istotne dla prognozy są także wyższe koszty ryzyka związane z portfelem kredytowym Eurobanku.

Analitycy obniżyli prognozę zysku netto Millennium na 2019 r. o 19 proc. do 621 mln PLN (-18 proc. r/r). Obniżyli również prognozy na 2020 r. o 39 proc. do 597 mln PLN (+4 proc. r/r) oraz na 2021 r. o 29 proc. do 849 mln PLN (+42 proc. r/r). Szacunki Haitong Banku dotyczące zysku netto spółki na lata 2019-21 są niższe od konsensusu odpowiednio o 15/37/25 proc. Wynika to po części z różnic w założeniach co do wysokości rezerw z tytułu portfela kredytów frankowych oraz kosztów i synergii fuzji z Eurobankiem.

Kurs akcji Banku Millennium spadł od początku roku o 36 proc. Przy wskaźniku P/E na 2020 r. na poziomie 11,6 spółka jest wyceniana nieco wyżej niż jej konkurenci (11,3). Zdaniem analityków Haitong Banku dyskonto byłoby usprawiedliwione, biorąc pod uwagę wysokie zaangażowanie w kredyty frankowe, mniej korzystną strukturę finansowania i dłuższy niż oczekiwano brak dywidendy. Dodatkowo, integracja operacyjna Eurobanku może rodzić pewne zagrożenia, m.in. wolniejsze niż zakładane synergie przychodowe. Ponadto transakcja straciła nieco na atrakcyjności po ostatnich zmianach w rentowności portfela kredytów konsumenckich po orzeczeniu TSUE dotyczącego zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów konsumenckich.

Bank Handlowy

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Banku Handlowego, ale obniża cenę docelową o 5 proc. z 61,0 PLN do 57,70 PLN, która nadal ma potencjał wzrostowy na poziomie 12 proc. Kurs spółki nie ulegał większym zmianom na przestrzeni ostatniego miesiąca i radził sobie lepiej o prawie 10 proc. niż indeks WIG Banki.

Od początku roku akcje banku straciły jednak prawie 20 proc. z dwóch powodów. Po pierwsze, wynikało to ze słabych wyników dotyczących kosztów ryzyka w segmencie korporacyjnym, co zmusiło bank do ostrzeżenia rynku o znacznie gorszych od przeciętnych wyników w tej kategorii zarówno w drugim jak i trzecim kwartale 2019 r. Po drugie, 29 maja spółka została wykluczona z indeksu MSCI Poland.

Haitong Bank obniża swoje prognozy dotyczące zysku netto Banku Handlowego na lata 2019-2021 odpowiednio o 11 proc. do 466 mln PLN (-27 proc. r/r), o 7 proc. do 606 mln PLN (+30 proc. r/r) i 8 proc. do 669 mln PLN (+10 proc. r/r). Obniżka wynika z wyższych od zakładanych kosztów ryzyka w segmencie korporacyjnym, co jest skutkiem pozycji jednorazowych i niższych niż oczekiwano przychodów odsetkowych netto. Prognozy analityków dotyczące zysku netto są o 14 proc. poniżej konsensusu na 2019 r. i o 2 proc. poniżej konsensusu na 2020, ale o 3 proc. powyżej na rok 2021.

Choć pod względem strategii rynkowej Bank Handlowy nie należy do faworytów analityków Haitong Banku, zwracają uwagę na główny atut spółki - dywidendę. Oczekiwany DPS banku w 2020 r. wynosi 3,57 PLN na akcję (co uwzględnia 75% wypłaty z zysku netto osiągniętego w roku 2019, plus zysk niepodzielony z poprzedniego roku), co daje stopę dywidendy na poziomie 6,9 proc.

Haitong Bank docenia ponadprzeciętną dywidendę i niski poziom ryzyka, biorąc pod uwagę niewielkie zaangażowanie w kredyty frankowe - 54 mln PLN w trzecim kwartale 2019 r. oraz wskaźnik L/D na poziomie 64 proc. w tym samym okresie. W związku z tym analitycy uważają, że spółka jest niedoszacowana, ze wskaźnikiem P/E na 2020 r. na poziomie 11,1x, co daje 3 proc. dyskonto w porównaniu z resztą sektora.

Bank Pekao

Haitong Bank obniża rekomendację dla Banku Pekao do NEUTRALNIE z Kupuj oraz cenę docelową do 105,40 PLN wobec 123,5 PLN wcześniej. Wycena uwzględnia spodziewaną stratę spółki z tytułu portfela kredytów frankowych w wysokości 2,5 PLN na akcję, czyli 2,3 proc.

Akcje banku straciły prawie 12 proc. w ciągu miesiąca, czyli więcej niż indeks WIG Banki. Miały na to wpływ ostatnie zmiany w zarządzie, w tym nieoczekiwana rezygnacja prezesa tuż po konferencji dotyczącej aktualizacji strategii na 2020 r., na której obniżono założenia dotyczące wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE).

Zwracając uwagę na pozytywne aspekty, analitycy Haitong Bank uważają, że pozycja Banku Pekao jest wystarczająco dobra, by radził sobie lepiej niż rynek. Zwracają uwagę na znacznie niższe niż w przypadku konkurencji zaangażowanie w kredyty walutowe, na przyzwoitą stopę dywidendy na 2020 r. na poziomie 6,6 proc. A także na wdrożony program cięcia kosztów, który powinien pozwolić spółce na osiągnięcie wzrostu zysku netto w 2020 r. o 14 proc. r/r, podczas gdy średnio dla rynku jest to wzrost o 4 proc. r/r

Z drugiej strony analitycy wskazują na rosnące ryzyko związane z kwestiami właścicielskimi, wysokie oczekiwania rynku i słabsze od oczekiwanych wyniki sprzedaży w segmencie detalicznym.

Haitong Bank zaktualizował swoje prognozy dotyczące zysków na lata 2019-2021 o kilka czynników. Pierwszym z nich są lepsze niż oczekiwano wyniki spółki za trzeci kwartał 2019 r. Drugi to oczekiwane konsekwencje wyroku TSUE w sprawie zwrotu konsumentom prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów, co będzie miało negatywny wpływ - słabnący wraz z upływem czasu - na przychody odsetkowe netto w wysokości ok. 100 mln PLN rocznie. Trzecim czynnikiem są wyższe wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (o ok. 70 mln PLN rocznie). Czwartym i ostatnim czynnikiem jest spodziewane stopniowe tworzenie rezerw na wypadek mniej korzystnych orzeczeń sądów w sprawie kredytów walutowych, tu analitycy oczekują 38 mln PLN (ok. 1 proc. portfela) w czwartym kwartale 2019 r. i 76 mln PLN (2 proc. portfela) w kolejnych latach.

Analitycy skorygowali swoje prognozy zysku netto na lata 2019-21 odpowiednio o -2/-9/-6 proc. Prognozy Haitong Bank dotyczące zysku netto w latach 2019-21 wynoszą obecnie odpowiednio 2,19 mld PLN, spadek 4 proc. r/r, 2,49 mld PLN, wzrost o 14 proc. r/r i 2,72 mld PLN, 9 proc. wzrost r/r. Prognozy analityków dotyczące zysku netto na lata 2019-21 są poniżej konsensusu o odpowiednio 3/5/4 proc. Pekao jest obecnie wyceniane wskaźnikiem P/E na 2020 r. w wysokości 10,2x, co oznacza 12-proc. dyskonto w porównaniu do innych polskich banków, dla których wynosi on 10,9x.

PKO BP

Haitong Bank obniżył rekomendację dla PKO BP do SPRZEDAJ z Kupuj oraz cenę docelową akcji o 37 proc. z 48,5 PLN do 30,50 PLN, co implikuje 13 proc. tendencję spadkową. Wycena uwzględnia oczekiwaną stratę z tytułu portfela kredytów frankowych w wysokości 4,1 PLN na akcję, czyli 11,5 proc.

Od początku roku akcje spółki straciły 6,3 proc. i są obecnie wyceniane ze wskaźnikiem P/E na 2020 r. na poziomie 10,8, co jest poniżej średniej sektorowej, która wynosi 11,6. Analitycy uważają to dyskonto za usprawiedliwione, biorąc pod uwagę wielkość banku i narastające ryzyka dla sektora, sygnalizowane przez Narodowy Bank Polski. Analitycy dostrzegają trzy zagrożenia dla wyceny PKO BP, które mogą wynikać ze struktury własnościowej. Pierwszym są spekulacje prasowe, że bank może stracić swojego prezesa ("Rzeczpospolita 08/11/2019).

Drugim są doniesienia, że PKO BP może zostać zmuszony do wzięcia udziału w procesie restrukturyzacji zagrożonych banków, a NBP szacuje lukę kapitałową na ok. 3,7 mld PLN, a w scenariuszu szokowym może ona wzrosnąć do 11,8 mld PLN. Trzecim zagrożeniem jest to, że bank jest plasowany, przez prasę, wśród faworytów do przejęcia mBanku bez względu na cenę.

Analitycy Haitong Bank zaktualizowali swoje prognozy dotyczące zysków na lata 2019-21 o cztery czynniki. Pierwszym jest lepsze niż oczekiwano wyniki za trzeci kwartał 2019. Drugi to spodziewane konsekwencje wrześniowego wyroku TSUE w sprawie zwrotu konsumentom prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów, co może przełożyć się na niższe przychody odsetkowe netto o ok. 160 mln PLN rocznie (oczekuje się, iż wpływ będzie malał z czasem). Trzecim są wyższe wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - ok. 120 mln PLN rocznie.

Czwarty z kolei to oczekiwane stopniowe tworzenie rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, w związku z mniej korzystnymi orzeczeniami sądów w sprawie kredytów walutowych, które według szacunków analityków mogą wynieść 230 mln PLN (ok. 1 proc. portfela) w czwartym kwartale 2019 r. i 460 mln PLN (2 proc. portfela) w latach kolejnych. Analitycy pozostawili swoją prognozę zysku netto spółki w 2019 r. na niezmienionym poziomie 4,28 mld PLN, co daje 15 proc. wzrostu r/r, ale obniżyli je na lata 2020-21 odpowiednio o 8 i 11 proc. do 4,04 mld PLN (-6 proc. r/r) i 4,28 mld PLN (+15 proc. r/r). Prognozy Haitong Bank dotyczące zysków na lata 2019-2021 są niższe od konsensusu odpowiednio o 4/13/10 proc. W opinii analityków wynika to w dużej mierze z oczekiwanej konieczności tworzenia rezerw na kredyty frankowe. Jednocześnie zwracają uwagę, że rezerwy te są bardzo nieprzewidywalne, zarówno jeżeli chodzi o skalę, jak i czas ich tworzenia.

Marta Czajkowska-Bałdyga, Analityk, Haitong Bank

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: bank | kredyty we frankach | frankowicze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »